SCHEIDENDE VOORZITTER A. PRINS sr. „Flexibiliteit grote kracht Vrijdag 22 augustus j.l. werd hij met een klinkende afscheidsreceptie uitgewuifd. De heer A. Prins sr., directeur van "Prins Groothandel in dranken" én voorzitter van de Drako. Een eminente persoonlijkheid in de dranken wereld treedt terug. Aanleiding voor de redactie van Tap en Schap om met hem te gaan praten over de organisatie van drankengroothandels, waaraan ook gesprekken worden gekoppeld met twee andere organisaties in deze branche: VIP en Bégédé. De heer Prins is mede-oprichter van de Drako en heeft deze organisatie, in haar nu zeventienjarig bestaan, als voorzitter ge leid. De Drako ontstond uit een initiatief binnen de B.B.M. (Bond van Bierhande laren en Mineraalwaterfabrikanten). Het commerciële belang van een groot handelsorganisatie strookte echter niet met de belangen van de specifieke werkge versorganisatie BBMreden waarom de Drako buiten het B.B.M.- verband tot stand kwam. Overigens heeft de heer Prins gedurende achtentwintig jaar een be stuursfunctie binnen de B.B.M. vervuld: de eerste veertien jaar als vice-voorzitter, de tweede helft van zijn "termijn" als voorzitter. De nu uit 31 leden bestaande Drako organisatie leidt, na een aantal dieptepunten in haar geschiedenis, een stabiel en gezond bestaan. NOODZAAK TOT ORGANISEREN Zo'n kleine twintig jaar geleden werd in de drankengroothandel steeds sterker de noodzaak gevoeld om tot organisatie over te gaan. De heer Prins daarover: "Door het ontstaan van brouwerijketens in de drankengroothandel werd het steeds las tiger om als zelfstandige groothandel te opereren. Er ontstonden fusies en er werd over een overkoepelende organisatie ge dacht. Ik heb in die periode samen met collega Kievit een studiereis naar Duits land gemaakt om te zien hoe daar de dran kengroothandel georganiseerd was. Met name de explosieve groei van de thuisverbruikmarkt en de politiek van de brouwerijen om flessenbier ook via andere kanalen af te zetten wierp de zelfstandige drankengroothandel terug naar de positie van fustbier-distributeur. Daardoor moes ten de bakens worden verzet." COMMISSIES Na twee jaar met een directeur te hebben gewerkt werd de koers gewijzigd: alle ta ken van de Drako organisatie werden ver deeld onder de leden. Dat bleek een juiste greep: niet alleen werd hiermee het kos tenniveau in de hand gehouden, ook ont- iMet een toepasselijke speech, waarin parallellen werden getrokken tussen het actieve leven van de heer APrins en het golfs pel, bood de heer JSiertsema namens het Heineken concern een prachtige set golfclubs met bijbehorende tas en caddy aan, tijdens de zeer druk bezochte afscheidsreceptieDe heer Prins is, als voorzitter van de Drako, opgevolgd door de heer Willems. ran Drako'.' De heer A. Prins sr., ex-voorzitter van de Drako stond er een grote betrokkenheid van de leden met de organisatie. De heer Prins: "De meeste activiteiten zijn onderge bracht in commissies. Die commissies be spreken bepaalde onderwerpen die dan la ter op de ledenvergadering worden over legd. Diezelfde ledenvergadering neemt ook de uiteindelijke beslissingen." KOMPAS-SLIJTERS Na een eerdere mislukte poging om de slij- tersmarkt te bewerken werd op de Slijters vakbeurs van 1974 het Kompas-slijters- plan door Drako geïntroduceerd. Nu. na zes jaar, zijn er zo'n 250 slijters daarbij aangesloten en blijkt de formule succesvol: een totaalpakket wordt geleverd door één leverancier waardoor lagere prijzen wor den betaald en de administratie wordt ver eenvoudigd. Bovendien ontstaat door de gecombineerde levering, een besparing op de voorraad. Voor de Kompas groep wordt door de Drako een centrale krant uitge geven die op ons kantoor wordt samen gesteld en verstuurd, vertelt de heer Prins. NIEUWE ONTWIKKELINGEN Sinds enige jaren is een aantal van de Dra- koleden ertoe overgegaan om naast dran- 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 3