De frisdrankenafzet in de levensmiddelensector blijft zich maar traag ontwikkelen. Gelukkig staat hier een duidelijk positieve ontwikkeling van de geldomzet tegenover. De trends die in het hierna volgende artikel worden gesignaleerd, zijn gebaseerd op een vergelijking van de frisdrankenomzetten in het eerste halfjaar van 1980 met die in het eerste halfjaar van 1979. Ontwikkeling totaalmarkt Ten opzichte van het eerste half jaar van 1979 is het via de levens middelensector afgezette frisdran kenvolume met maar 2,7% toege nomen. Niet alleen het slechte zomerweer van dit jaar heeft z'n invloed doen gelden, ook de eco nomische ontwikkeling blijkt van niet te onderschatten betekenis. Positief is echter het feit, dat de geldomzet in frisdranken met 7,9% is gestegen, waardoor er ook iets meer ruimte kwam voor marge verbetering. Opvalllend, zij het niet verras send, is voorts, dat de voorkeur van de consument steeds meer uit gaat naar de hoger geprijsde A- merken. Een goede kwaliteit en een optimale ondersteuning blijken toch steeds weer essentiële voorwaarden voor het creëren van een sterke marktpositie voor een produkt. Sinas De vraag naar sinas is wederom teruggelo pen - ditmaal met 7%. Geen verrassende ontwikkeling, want dit segment boet al ja ren aan betekenis in. Kenmerkend voor het sinassegment is de afwezigheid van merken met een uitge sproken leiderspositie. De sinasprijzen blijven dan ook laag, hoewel ze iets ver beterd zijn. Cola's Tot voor kort vertoonde het colasegment een uitermate positieve ontwikkeling. Groeicijfers van 10% en meer waren niet ongebruikelijk. Maar het einde van die groei is nu in zicht. We moeten dit jaar genoegen nemen met nog geen 2% volume-toename. Pepsi en Coca-Cola blijven hier de grootste merken, met een gezamenlijk aandeel van 58% in thuisverbruik. Door hun groei neemt het aandeel van de B-merken en van eigen merken in het bijzonder, steeds meer af. Lemon-lime De vraag naar lemon-lime-dranken is met 1% gedaald, hetgeen op zich niet zo ver rassend is, want het aandeel van dit seg ment staat al geruime tijd onder druk. De uitgesproken marktleider op lemon- lime-gebied, Seven-Up, wist desondanks een zeer lichte groei te realiseren (0,4%), waardoor het aandeel van dit merk weder- V om is toegenomen. Overige gazeuses In dit segment werd 15,6% groei gereali seerd, mede door de gestegen belangstel ling voor zeer goedkope gazeuses, maar ook door de toch nog fikse groei van ginger ale met ruim 16%. Tonic Het tonicvolume, dat altijd sterk onder in vloed heeft gestaan van het weer, is met bijna Axhgedaald. Ondanks deze terugval staat een groei van ruim 6% voor Royal Club Tonic, dat met z'n aandeel van bijna 65% op dit mo ment de uitgesproken marktleider in dit segment is. Bitter lemon Met een volume-toename van 17,7% blijkt bitter lemon zich wederom in de rijen der snelgroeiers te hebben gehandhaafd. Royal Club Bitter Lemon is in dit segment de opvallende uitschieter met bijna 43% groei en een marktaandeel van 65%. Shandy Ongetwijfeld is de belangstelling voor de ontwikkelingen in het shandysegment groot. Welnu, het volume is met 47% ge stegen, hetgeen bepaald spectaculair mag worden genoemd. Royal Club Shandy is in dit segment de uitgesproken marktleider met een aandeel van bijna 75%, ondanks het feit dat het duidelijk hoger geprijsd is dan welk ander merk dan ook. Overigens ziet het er naar uit,!dat de groei van het shandyvolume in de nabije toe komst zal afnemen. De eerste te kenen van stabilisatie van dit seg ment dienen zich aan In zo'n situatie is de kans op ren- dements terugval als gevolg van toenemende prijsconcurrentie le vensgroot aanwezig. Het gezonde rendement op Royal Club Shandy moet dan bij de uit eindelijke assortimentskeuze een zeer belangrijke maatstaf zijn. Bronwater In de traditioneel grote smaak- segmenten is de invloed van de snelle opmars van bronwater nu duidelijk voelbaar geworden. Het bronwatervolume (met en zonder smaak) is met ruim 30% toegenomen Zorgwekkend is daarentegen de negatieve prijsontwikkeling van bronwater zonder smaak, waardoor de volumegroei feitelijk de rendementen negatief beïnvloedt. Suikervrije frisdranken Het suikervrije frisdrankensegment, dat zich in Nederland toch al moeizaam ont wikkelde en dat tot voor kort steeds meer aan betekenis inboette, zit weer in de lift met 15% groei. Momenteel wordt deze markt verdeeld door E10 Speciaal, Rivella Blauw, Seven- Up Suikervrij en Teb. Door een recente wijziging in de Waren wet is het mogelijk geworden de smaak van suikervrije frisdranken duidelijk te verbeteren. (In het vorige nummer van Tap en Schap heeft u kunnen lezen over de introductie van vernieuwde suikervrije Seven-Up.) Verwacht wordt dat dit een positieve in vloed zal hebben op de ontwikkeling van het suikervrije frisdrankensegment. Conclusies In het eerste halfjaar van 1980 zijn wij ge confronteerd met het feit, dat de traditio neel grote smaaksegmenten steeds meer onder druk zijn gekomen, mede door de opkomst van bronwater. Waar dit toe zal leiden, is moeilijk te voor spellen. Vast staat, dat de handel er goed aan doet de ontwikkelingen op de voet te volgen. Voorts kan worden geconcludeerd, dat de sterke A-merken aan invloed blijven win nen, hetgeen de rendementen van de tus senhandel alleen maar ten goede kan ko men. 18 1€ HALFJAAR 1980 ONTWIKKELING FRISDRANKEN

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 18