Darlant du Min du ViHSTtaa w IE DU CHATE^U DOOR J. ZELLENRATH De jaarlijkse wijnkeuringen van "Les Vinitiers de la Tass 'Armée" voor de "Gouden Wijncollectie" zijn dit jaar voor Reuchlin bijzonder gunstig geweest. Dit was voor ons aanleiding om in deze afle vering van Parlant du vin, wat nader in te gaan op deze keuringen en de ingezonden Reuchlin wijnen. Slechts zes wijnen wer den door ons ingezonden en daarmee ston den we op de proeverij tussen 125 andere wijnen die door hun inzenders waardig werden bevonden om vergeleken te wor den en dus zeker niet tot de eerste de beste gerekend kunnen worden. We ervaren het mede daarom als een grote eer, dat we met drie onderscheidingen naar voren kwa men, terwijl twee andere wijnen met een enkel puntje verschil dicht tegen de top aanleunden. We konden onze oren-ogen nauwelijks geloven toen al deze lof ons bekend werd gemaakt. We zijn ons er wel van bewust, dat in volgende jaren een der gelijke score wellicht niet meer te halen valt of er zou werkelijk een wonder moe ten gebeuren. Neemt allemaal niet weg, dat we dit jaar alle reden tot juichen hebben over ons succes. BETROUWBAAR O.LV.-SYSTEEM Voor het eerst werd ditmaal het zoge naamde O.I.V.-systeem toegepast. Daar bij worden de produkten van de wijnstok ingedeeld in warmtezones naar breedte graad in 9 categorieën, onderverdeeld in 50groepen. Daarvoor is een analyse nodig waarin gegevens verstrekt moeten worden over jaargang - alcoholpercentage - zuren - suikergehalte - S02, enzovoort. De let ters OIVstaan voor Office International des Vins et des Vignes, gevestigd in Pa rijs. Bij toepassing van deze reeds in vele landen gebruikte beoordelingsmethode worden strafpunten gegeven voor tekort komingen van de ter keuring gepresen teerde wijnen voor kleur, geur en smaak. Als proever moet men even wennen aan het hanteren van de normen, maar een maal ingespeeld, geeft de conclusie betere uitkomsten en een eerlijker beeld dan tot nu toe het geval was. BEAUNE DU CHATEAU ROUGE Wanneer we onze resultaten bekijken, blijkt dat eigenlijk alleen de Beaune du Chateau Blanc nogal mager uit de strijd is gekomen. Persoonlijk vind ik deze witte wijn, gewonnen uit de Chardonnaydrui- ven, erg goed. Ik weet dan ook niet waar om de proevers anders oordelen over deze Premier Cru de Bourgogne. Beaune du Chateau Rouge, Bouchard Père Fils, onderscheiden met de eerste prijs en dus winnaar in zijn categorie, werd beloond met de Bokaal voor de Gou den Wijncollectie en Oorkonde. Deze Beaune de Chateau is een assemblage van Premier Cru-wijnen uit eigen wijngaarden van Bouchard Père Fils. Alleen een wijnhuis met een reputatie als B.P.F. kan zich veroorloven dergelijke kostbare wij nen zonder jaartal in de handel te brengen. Vrijwel alle pogingen van andere huizen hebben in dit opzicht gefaald. De wense lijkheid om aan deze wijnen aandacht te schenken wordt vooral ingegeven door de standaardisatie van een smaak - het te allen tijde garanderen van een vooraf be paalde kwaliteit - in het Frans "qualité suivie" genoemd. Er zijn grote bezwaren verbonden aan de publiciteit over bepaalde "millésimes", jaargangen. Wanneer de media een jaar uitroepen tot "grand millésime", wil ie dereen een wijn uit dat jaar drinken en men consumeert rijp en rauw wat aangeboden wordt. Ik bedoel dit in de meest letterlijke zin. Wanneer we de Bordeaux 1975 als voorbeeld nemen, constateren we dat een belangrijk gedeelte daarvan reeds is opge dronken, zodat de wijnen uit dat begena digde jaar op het moment dat ze rijp zijn niet meer voorhanden zijn. Hetzelfde geldt voorde Bourgognes 1976; niet meer te krijgen tenzij tegen onwaarschijnlijk hoge prijzen. Daarentegen blijven goede wijnen uit jaren die een minder gunstige pers kregen, gewoon liggen, onverkoop baar. Toch kan de echte wijnkenner in de ze jaren besteen aantal goede "Crus" ont dekken die dan normaliter veel voordeli ger zijn. Zeker wanneer men de grote wij nen zo jong drinkt als tegenwoordig het geval is, maakt het weinig uit welk oogst jaar gekozen wordt. Zelfs zal het in de meeste gevallen zo zijndat een grote wijn uit een groot jaar in zijn jeugd ondrinkbaar is o.a. door een overmaat aan tannine. Kijk, daarom is zo'n qualité suivie of an ders genoemd een V.S.R. (vin spéciale- ment recommandé) zo wenselijk. De vak- man-keldermeester kan met veel overleg goede en minder goede jaren mengen om steeds weer opnieuw als eindresultaat een wijn op niveau te kunnen leveren. Bouchard Père Fils levert hiervoor het bewijs met de omzetresultaten die in Frankrijk en de Verenigde Staten in de beste restaurants worden bereikt. Ook in V GOUDEN WljNCOLLECTlE 16 REUCHLIN valt in de prijzen «H Les Vinitiers JL Tass OORKON Armee «flirlin n ïraunr 011 Vs- tf- beaune premier 1 Vin .«V, B»oune PRODUI' I «0* HPa LC l 138

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 16