tecijfers- de groep volwassenen in de leef tijd van 20 tot 45 jaar verhoudingsgewijs groter wordt. De basis van de bevolkings- pyramide wordt daardoor steeds smaller. In het licht hiervan is het niet verwonder lijk dat bijvoorbeeld een typische kinder drank als sinas sterk aan belang inboet. Het Royal Club assortiment richt zich specifiek op de meer volwassen frisdran kenconsument. Produkten als tonic, bitter lemon, ginger ale, sodawater en shandy zijn daar duidelijke voorbeelden van. De ontwikkeling van Royal Club Tonic en Royal Club Bitter Lemon, die beide in hun respectievelijke segmenten een marktaan deel van ruim boven de 60 procent heb ben, wijst erop, dat het merk Royal Club op zich al een hoge mate van bekendheid en vertrouwen bij de consument heeft. Dat is een goede basis voor de introductie van Royal Club Ginder Ale in literflessen - een produkt dat logisch op het bestaande assortiment aansluit. TOEKOMSTVERWACHTINGEN Vrumona verwacht, dat mede door de introductie van Royal Club Ginger Ale in literflessen, de belangstelling voor Ginger Ale sneller zal toenemen dan de laatste jaren al het geval is geweest. Een vergelijking met Bitter Lemon ligt hier wel enigszins voor de hand. Ook dat produkt was een aantal jaren vrij onbete kenend, terwijl Royal Club in het betrok ken segment een bescheiden aandeel (rond 20%) had. Vanaf het moment, dat Royal Club Bitter Lemon sterk werd gepousseerd is niet alleen het marktaandeel ervan sterk toege nomen (tot ruim 60% nu), ook het totale bitter lemon volume is drastisch gestegen. Ginger Ale is, ondanks het nog beschei den volume, ook voor de handel een inte ressant produkt. De snelle ontwikkeling van het segment werd al genoemd. Maar ook de hoge op- brengstprijs en de navenante marge vor men een factor van betekenis. En omdat Royal Club Ginger Ale natuur lijk wordt geleverd in de standaard-liter- flessen en -kratten van Vrumona, wordt de handeling van retouremballage eenvoudi ger, dus goedkoper (minder sorteerwerk). Voorts valt Royal Club Ginger Ale onder de Vrumona bonusregeling, hetgeen voor de handel eveneens een goede zaak is. ONDERSTEUNING INTRODUCTIE De introductie bij de detailhandel zal wor den ondersteund door middel van een dub bele pagina advertentie in kleur in Distri- food, Levensmiddelenmarkt en Food Magazine. Aansluitend hierop zorgen de winkelver tegenwoordigers van Vrumona voor de plaatsing van reclame-materiaal in de vorm van mobiles, schapkaarten en schaprail- strips. ÉÉN ADVIES Het voeren van meer dan één merk Ginger Ale in literflessen is - zeker voor de detail list - gezien het geringe volume, niet ver standig. Royal Club kan dan een voor de hand lig gende keus zijn, dankzij de kracht van het merk - met name in combinatie met andere Vrumona produkten - en de voordelen van Vrumona's standaardemballage. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 23