GROEI Ook de Recron (de organisatie van recrea tieondernemers in Nederland) verwacht dat de Nederlandse vakantieganger in 1980 dichter bij huis zal blijven dan voor heen. Die betere bezetting zal dan voorna melijk ten goede komen aan de bungalow parken. Het is nu eenmaal zo dat de cam- pingbedrijven nog heel sterk een piek in de school- en bouw vak-vakantie kennen. In die periode, en een aantal weken ervoor en erna, zijn de campings in het algemeen tot en met de laatste plaats bezet. Als dat het geval is heeft zo'n 1,4 miljoen kampeer ders een plekje gevonden NEDERLAND PROMOTIE Het Nationaal Bureau voor Toerisme stelt in haar promotie van Nederland als vakan tieland dat spreiding in ruimte en tijd een belangrijke doelstelling is. Vooral het voor- en na-seizoen zal in de promotio nele uitingen het accent krijgen. In 1975 startte het Nationaal Bureau voor Toerisme met een regionale campagne Nederland. Ook in 1980 wordt deze cam pagne voortgezet. De regio's zijn Lim burg, Groningen-Friesland-Drenthe, De Wadden, Noord-Brabant, Gelderland- Overijssel en Zeeland. Voor Limburg zal het accent van de promoties liggen op het "asperges-eten in Limburg'Verder wor den bungalow-aanbiedingen buiten het seizoen en arrangementen onder de aan dacht gebracht. De drie noordelijke pro vincies hebben als belangrijkste thema's de Friese hotelarrangementen, de Drenthse hotel- en bungalow-aanbiedingen en de Groningse weekendarrangementen in ho tels. In alle drie de gevallen wordt gemikt op de toerist die buiten het hoogseizoen op vakantie gaat. Voorde Waddeneilanden is de inspanning voornamelijk gericht op het stimuleren van het'off-season" toerisme. Noord-Brabant heeft tal van uitstekende faciliteiten voor het dag-toerisme: attrac ties als het Evoluon, de Efteling, het Auto- tron krijgen in brochures alle aandacht. Daarnaast worden de hotel-arrangementen en de gereduceerde tarieven tijdens het voor- en naseizoen op campings en bunga lowparken in de schijnwerper gezet. In Gelderland-Overijssel, een gebied dat zich graag "de mooie achtertuin van het volle westen" noemt, kent men fiets- en wandelarrangementen die via de VVV kantoren onder de aandacht van het pu bliek worden gebracht. Daarnaast zijn de bungalowarrangementen in voor- en na seizoen een onderwerp in de promoties. Zoals Limburg z'n asperges heeft, zo heeft Zeeland z'n mosselen. "Kom 's ver se mosselen proeven" is de uitnodigende slogan die Zeeland hanteert om in het off season vakantiegangers te trekken. De promotionele inspanningen van het Nationaal Bureau voor Toerisme moeten ertoe leiden dat Nederlanders hun eigen land meer zullen ontdekken en dan liefst in een periode dat niet iedereen erop uit trekt!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 13