Mobiel werkstation efficiënt en (magazijn)ruimtebesparend Specifieke behoefte Het mobiele werkstation (,,pick car") is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van het intern transport in het groothan delsmagazijn. Door de verbetering van de werkcondities voor de orderverza melaar wordt de arbeidsproduktiviteit aanmerkelijk opgevoerd, waardoor het aantal verwerkte colli per manuur zeker wordt verdubbeld. Op de AIDA-studie- dag in Brussel bracht R. J. Peduzzi van Rapistan van der Lande (Veghel, 04130 - 85515), deze noviteit voor Europa onder de aandacht van de levensmiddelendis tributie. Al vier jaar daarvoor was op de door de Gelderlander Vakpers georga niseerde studiedag over „fysieke distri butie in de groothandel" door de heer J. J. Hoff van de Technics Group te Veghel aan deze toen nog toekomstige ontwikkeling in het intern transport aan dacht besteed. Het mobiele werkstation is een voort bouwen op het orderverzamelen in zone (familiegroepen) met afvoer via een bandtransportsysteem op verschillende niveaus, zoals in 1973 bij Spar-groot- handel Van Well te Zevenhuizen werd ingevoerd. Reeds vóór de Tweede Wereldoorlog 28 werden in de levensmiddelengroothan delsbedrijven magazijninstallaties toe gepast, maar hoogwaardige magazijn concepten werden pas de laatste de cennia ontwikkeld. Een logisch vervolg overigens op de in de jaren vijftig ont wikkelde pallettisering en de daarop ge volgde computerisering in de jaren zes tig. De door Rapistan en andere, Ameri kaanse, producenten op het gebied van intern transport ontwikkelde onderzoek methoden en magazijnuitrustingen wa ren een direct antwoord op de specifieke behoeften van de levensmiddelengroot handel. Deze had te maken met een groot aantal afnemers en orderregels en met een omvangrijk assortiment van snel-, medium- en langzaamlopende ar tikelen De door Rapistan gestandaardiseerde methodiek met betrekking tot de goede renopslag en -behandeling in de levens middelengroothandel werd na diep gaande analyses gebaseerd op het or derverzamelen in familiegroepen. Het kwam tot stand na een uitgebreide eva luatie van de bestaande systemen, in clusief een verificatie van de produktivi- teitsfactoren en de door de gebruiker gedane investeringen. Uit deze analyses Het mobiele werkstation in het groothandels magazijn van Fox Grocery te Belle Vernon (Pennsylvania). De orderverzamelaar zet een collo op de band die aan het werkstation is bevestigd, vanwaar het via de band wordt af gevoerd naar de goederensortering kwam op basis van „return on invest- ment"-criteria de superioriteit van het verzamelen in familiegroepen naar vo ren Het Rapistansysteem wordt gestan daardiseerd uitgevoerd, maar wel aan gepast aan de specifieke wensen van elke groothandel. De geschiedenis van het intern transport met een mobiel werkstation gaat terug tot 1970, toen bij National Tea in India napolis een gestandaardiseerd systeem voor droge kruidenierswaren werd ont wikkeld, met orderverzameling in zones. In 1973 bouwde Rapistan twee installa ties voor Winn Dixie en één voor Fox Grocery. Dit laatste was het eerste in tern-transportsysteem met orderverza meling in zones in een diepvriesmaga zijn. Vanwege de specifieke problema tiek namelijk dat de werknemers we gens de lage temperaturen telkens maar korte perioden in het magazijn mogen werken werd hier voor het eerst ge bruik gemaakt van een orderverzamel- wagen. In latere jaren werd een gelijksoortig systeem geplaatst bij Dominion Stores in Toronto. Eind 1975 kreeg United Gro cers in Fremont (Californië) een intern transportsysteem met het eerste ge standaardiseerde mobiele werkstation, voorzien van een in hoogte verstelbaar platform. Ook in Europa Het systeem van het mobiele werkstation Doorsnede van het intern transportsysteem van United Grocers te Fremont (Californië).

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1978 | | pagina 28