OTA HU I tuur lier- lard :aal ram aijn, serd den rins Den ark- hter raar het iten i/itte de hter ter- alen de de een Luc Lutz, die als dirigent optrad, ging tenslotte onder grote hilariteit als tuba blazer met de muziek mee. De heer Heineken bood Prins Bernhard als dank voor zijn komst een ,,ton" aan, namelijk een kleine bierton met daarin een cheque van een ton voor het World Wildlife Fund. De Prins sprak zijn grote waardering uit voor dit gebaar: „Een bijzonder mooi geschenk voor het behoud van flora en fauna. Ik weet hoe groot uw belang stelling daarvoor is". Prins Bernhard, zeer kortgeleden terug gekeerd van een reis door een aantal Aziatische landen, vertelde hoe zeer hij dit soort gebeurtenissen in het bedrijfs leven op prijs stelt. „Bijna was ik deze gelegenheid misgelopen door een be spreking, die ik nog in Teheran moest voeren. Anders zou mijn schoonzoon de honneurs hebben waargenomen". De Prins feliciteerde de heer Heineken van harte en wenste de onderneming veel succes voor de toekomst. Hij ein, digde zijn dankwoord met de opmer king, dat hij gaarne het nieuwe bedrijf zou willen bezichtigen Voor het echter zover was vervulde de heer Heineken nog enkele wensen van de gemeente Zoeterwoude: een demon tabele muziektent, vijf speelplastieken voor een speeltuin en een groeiplastiek Links: De Heineken Fanfare uit Den Bosch, onder leiding van dirigent Karei van Dijk, had een belangrijk aandeel in de muzikale omlijsting van de openingsdag. Linksonder: De door Heineken aan de ge meente Zoeterwoude geschonken muziek tent stond bij de ingang van de feesthal opgesteld Onder: Ook de St. Jan's Fanfare, een van de plaatselijke muziekkorpsen, oogstte veel applaus.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1975 | | pagina 7