HrinekeaBfer verkregen, waardoor aan zienlijk bezuinigd kon wor den op het aantal te huren transportmiddelen en ook de tariefafspraken vereenvou digd konden worden. Het bleek dat met een geringer aantal vrachtauto's evenveel ritten konden worden uitge voerd. Meer organisatorisch gezien draagt het werken met VSPX bij tot standaardise ring van het transportgebeu- ren, wat een verdere inte gratie van de diverse vesti gingen in de totale organi satie in de hand werkt. Op hoger management-ni- veau vergemakkelijkt VSPX beleidsbeslissingen Door testen en simulaties kunnen bijvoorbeeld de effecten van gegroepeerd of ongegroe- peerd vervoer van concern- produkten worden uitge zocht. Ook kan de invloed van andere laad- en lostech- nieken worden getest. Een andere mogelijkheid is met behulp van VSPX on derzoeken welk effect zal optreden, als men verande ringen in het distributienet zou willen aanbrengen. Conclusie Heineken heeft met VSPX beeldstation horende afdruk- eenheid goede diensten zal bewijzen. Men zal dan de orders in directe conversatie met het computersysteem kunnen verwerken, waarbij nog tij dens de orderinvoering zelf complete documentatie voor het laadproces, het trans port en de aflevering aan de klant af. Dit alles vindt dan vlak voor het eigenlijke laad proces plaats. In een latere fase zal worden begonnen met de computerverwerking Enkele van onze grote vrachtwagen combinaties op het terrein van de Bossche brouwerij. duidelijk een stap op weg naar een nieuwe ontwikke ling gezet. Nog in de loop van dit jaar zullen de com municatiestations worden vervangen door een vijftal beeldstations, waardoor men niet langer gebonden is aan de in relatie tot deze toe passing beperkte moge lijkheden van het schrijfma chine-communicatiestation. Met de komst van de beeld buizen zal de orderverwer king worden geïntegreerd met het routeplanningsys- teem, waarbij ook de bij het aanpassing aan de bestaan de transportsituatie moge lijk zal zijn. De procedure daarbij is dat enkele malen per dag op basis van de door het systeem vastgeleg de orders een transport- en een beladingsplan worden gemaakt. Met behulp van het beeldstation gaat de ex peditiechef na of deze plan nen nog moeten worden ge wijzigd. Indien nodig kunnen de orders (eventuele nabe stellingen) nog worden ver anderd en kan de planning nog worden bijgestuurd. Als dit gebeurd is drukt de com puter op de ter plaatse op gestelde afdrukeenheid de van systemen voor stroom lijning van de opslag en voor koppeling van distributie aan produktie op een dagelijkse basis. Voor wie is VSPX? VSPX is ontworpen voor gebruik in vervoerbedrijven of transportafdelingen van bedrijven. Bepalend voor een zinvol gebruik ervan is het aantal auto's waarmee ritten wor den uitgevoerd, het aantal stops per rit en het aantal ritten per dag. Als richtlijn kan worden ge geven dat VSPX met vrucht Ook op de Europese wegen is de vrachtwagencombinatie met Heine ken bier een vertrouwde verschijning. kan worden gebruikt als men te maken heeft met tenmin ste vijf auto's en 25 afleve ringen (dus gemiddeld vijf stops per auto) of drie au to's en 40 afleveringen (ge middeld 13 stops). De grens laat zich echter niet scherp trekken. Ook spelen facto ren mee als de servicegraad die men wil verlenen en de tijd, beschikbaar voor het opstellen van de rittenplan- ning. Verder speelt de gecompli ceerdheid van de berekenin gen waarmee men te maken krijgt een rol. Deze gecom pliceerdheid wordt bijvoor beeld beïnvloed door: strak ke bezoektijden; een tijds limiet voor vertrek en terug komst van de auto's en ver schillen in laadcapaciteit van de auto's en verschillen in de kosten van de auto's. In het algemeen geldt dat het gebruik van VSPX inte ressant wordt in het geval van wisselende routes bin nen een rayon en wisselend aanbod van te vervoeren goederen. Het programma gaat er in principe van uit dat de vrachtauto's van één punt vertrekken en daar ook weer terugkomen. Conclude rend kan worden gezegd dat de praktijk van het transportgebeuren een gro te planningsflexibiliteit ver eist. Ritten kunnen immers plotseling komen te verval len, of er kunnen zich cala miteiten voordoen. Het pro- grammaprodukt VSPX geeft deze flexibiliteit. De afdeling Advies en Ont wikkeling van de dienst Fy sieke distributie van Heine ken N.V. is altijd bereid de genen in de groothandel, die zich willen bewegen op het gebied van geautomatiseer de rittenplanning te advise ren en te assisteren. Onze vertegenwoordigers zullen u gaarne in contact brengen met de betrokken functionarissen. Op weg Heineken. met heerlijk, helder Heerlijk, helder Heineken B Holland' 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1974 | | pagina 19