AMSIl Bij Heineken Technical Servi ces (HTS) zijn de voornaam ste punten van kritiek op een rij gezet en is onderzocht hoe deze in de normale operatio nele plannen kunnen worden meegenomen. Er is veel aan dacht besteed aan de onder linge samenwerking en communicatie. Binnen HTS bleek ook onduidelijkheid te bestaan over de afdeling Per soneelszaken. Naar aanlei ding daarvan is een gerichte enquête uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat er spe cifieke behoefte is aan een af deling of persoon waar men met vertrouwelijke zaken of klachten terecht kan. In het lopende jaar wordt bekeken hoe daar het best invulling aan kan worden gegeven. Het personeelsonderzoek toonde aan dat de herkenbaarheid van het sociaal beleid te wensen overlaat en dat er duidelijke behoefte is aan betere loopbaanplanning en een bredere inzet van instru menten van loopbaanontwik keling. Herkenbaarheid van sociaal beleid is belangrijk. De inhoud van het beleid moet voldoende aansluiten bij de beleving van de mensen. De presentatie moet begrijpelijk en toegankelijk zijn. Als de manier waarop dat gebeurt niet aantrekkelijk wordt gevonden, dan lijkt het ver standig de vorm aan te passen. Het Sociaal Jaar verslag 1995 is daarvan een eerste uiting. Hopelijk sluit deze vorm beter aan bij de actualiteit waarin het sociaal beleid zich bevindt. LEREN EN LEREN TE LEREN Als één aspect van ver nieuwen de afgelopen jaren duidelijk naar voren is gekomen, dan is het wel het absolute belang van opleiden en leren. Steeds vaker wordt bij training en opleiding gere fereerd aan het begrip 'de lerende organisatie'. Maar wat een 'lerende organisatie' nu precies is, daar is minder makkelijk een concreet ant woord op te geven. Gaande weg blijkt dat ook het antwoord op die vraag moet worden gevonden, en dat niet alleen de organisatie, maar ook veel mensen in de organisatie moeten leren-te- leren. Het gangbare opleiden en trainen in klasverband volstaat niet meer voor een groot aantal van de vragen waar het bedrijf en de mede werkers voor staan. Vandaar: leren hoe we moeten leren; hoe we het beste kunnen leren. ACTION LEARNING Op initiatief van de Centrale Ondernemingsraad startte in 1995 het Action Learning Traject. In dit traject werden vraagstukken van sociaal beleid en commercieel beleid op strategisch niveau onder de loep genomen door een groep medewerkers van alle niveaus uit de organisa tie, samen met leden van de Centrale Ondernemingsraad en de directie van Heineken Nederlands Beheer. Ook al was de groep die het Action Learning Traject door liep betrekkelijk klein, toch was het belang van de trai ning groot. Het gaf aan welke richting in de toekomst van belang zal zijn bij opleidingen en trainingen. De manier waarop het werk wordt geor ganiseerd, de manier waarop de leiding mensen aanstuurt en de manier waarop er wordt samengewerkt, dat zijn de bepalende factoren voor de kwaliteit van individuele prestaties. Iedereen, van hoog tot laag, moet ervan door drongen zijn dat de kwaliteit van de eigen inspanning invloed heeft op de prestaties van anderen. Dat zijn aspec ten die onderdeel zijn van de cultuur van het bedrijf. Ver anderingsprocessen van de laatste jaren hebben aange toond dat strategie en struc tuur zich makkelijker laten veranderen dan cultuur. Op dat gebied is er nog veel te doen. Het Action Learning Traject heeft aangetoond dat een 'lerende organisatie' wel degelijk haalbaar is, maar dat het niet vanzelf zal gaan. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1995 | | pagina 6