kent een eigen problematiek en eigen interessevelden. FOOD EN HORECA De reorganisatie zoals aangekondigd in de Grof- structuur en het Implemen tatieplan unit Food heeft tot gevolg dat er slechts een zeer beperkt aantal boventalligen zal zijn. Voor de unit Horeca zal de implementatie geleide lijk gebeuren, verspreid over meerdere jaren. De unitma nager heeft toegezegd dat er geen boventalligen zullen komen. De reorganisatie betekent niet alleen dat veel medewer kers een (gedeeltelijk) nieuwe functie gaan vervul len, maar ook dat er iets moet veranderen in de manier waarop men met elkaar en met klanten omgaat. Bureau Chance heeft de opdracht gekregen de ge wenste cultuurverandering te begeleiden. Inmiddels zijn in het hele land ontwerpteams van start gegaan om op dit gebied voorstellen te doen. HEINEKEN TECHNICAL SERVICES Over het gehele jaar genomen heeft de raad een goed overleg gekend met de overlegvoorzitter. De specifie ke problematiek van de HTS- organisatie is dan ook constructief behandeld. De raad heeft in het afgelopen jaar meerdere adviesaanvra gen kunnen afwerken. In 1995 heeft de raad een eigen beleidsplan opgesteld. Seniorenbeleid, werkdruk, detachering, uitzending en loopbaanontwikkeling zijn in werkgroepen besproken. In het lopende jaar zal de on dernemingsraad de besproken items, en de thema's commu nicatie en cultuur, actief op de agenda plaatsen. De ondernemingsraad is in 1995 begonnen met een eigen Nieuwsbrief, die twee maandelijks iedereen infor meert over alle actuele zaken waar de raad zich mee bezig houdt. VRUMONA Bij Vrumona vond in 1995 de 100ste overlegverga dering plaats. Door de groei die de medezeggenschap heeft doorgemaakt, is de ondernemingsraad een steeds belangrijker gesprekspartner geworden. Dat kenmerkte zich in het afgelopen jaar door goed overleg tussen ma nagement en ondernemings raad. Het heeft geleid tot acceptabele oplossingen voor aanpassingen in de diverse afdelingen. De andere manier van werken die voortkomt uit het Impac-proces vraagt veel van het flexibel vermogen van de medewerkers. De resultaten van de eerste meting, waarbij de produktie-afdeling hoog scoorde, geven echter aan dat de processen in alle afdelin gen door moeten gaan. Andere aandachtspunten in 1995 waren: arbeidstijdver korting, het bedrijfsrestaurant en de toekomst van oudere werknemers. ZOETERWOUDE Ook de ondernemings raad Zoeterwoude hield in 1995 samen met de overleg voorzitter zijn 100ste overleg vergadering. Een mijlpaal die op gepaste wijze werd gevierd. Het afgelopen jaar stond in het teken van het advies over en de implementatie van de Grofstructuur van Mensen Maken Heineken. Alleen voor de subunit Brouwen is in 1995 ook de adviesaan vraag voor de Fijnstructuur met een positief advies afge rond. De raad behandelde ad viesaanvragen over o.a.: Veranderingsplan EFI, Kiezel- goer-ontwateringsinstallatie, re-engineering Brouwhuis 2, nieuwbouw export-flessenco- lonne 2, uitbreiding export magazijn capaciteit en de re-engineering Gelagerver werking. De raad besteedde aandacht aan het vervolg op het Personeelsonderzoek en aan de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. ONGEVALLENOVERZICHT 1995 COLOFON Tekst: Journalistieke Produkties van In- en Externe Betrekkingen Heineken Nederland B.V. Vormgeving en produktie: Obbes Er Primowees B.V., Amsterdam Een uitgave van: Heineken Nederlands Beheer B.V., Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude 16 HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER JAAR ZOETERWOUDE 'S-HERT0GENB0SCH BUNNIK HORECA TOTAAL AANTAL ONGEVALLEN MET VERZUIM 1995 39 22 11 18 90 1994 43 40 13 14 110 1993 29 35 21 14 99 AANTAL ONGEVALLEN ZONDER VERZUIM 1995 44 56 2 0 102 1994 19 71 13 0 103 1993 22 61 12 1 96 AANTAL ARBEIDSUREN 1995 2.059.710 1.394.000 1.290.348 2.536.984 7.281.042 1994 1.809.000 1.453.000 1.299.400 2.513.594 7.074.994 1993 1.682.150 1.661.000 929.160 2.526.764 6.799.074 AANTAL ONGEVALSDAGEN 1995 675 317 101 284 1377 1994 722 515 99 200 1536 1993 859 440 513 178 1990 AANTAL ONGEVALSUREN 1995 5400 2536 808 2272 11.016 1994 5776 4120 792 1600 12.288 1993 6872 3520 4104 1424 15.920 ONGEVALLEN FREQUENTIE (I.E.) 1995 18,9 15,8 8,5 7,1 12,4 1994 23,7 27,5 10,0 5,6 15,6 1993 17,2 21,1 22,6 5,5 14,6 GEMIDDELDE VERZUIMDUUR (I.D.) 1995 131,7 115,3 73,4 126,2 123,0 1994 134,3 103,0 60,9 114,3 111,0 1993 237,5 100,6 195,4 101,7 161,0 ONGEVALLENVERZUIM PERCENTAGE (I.P.) 1995 0,26 0,18 0,06 0,09 0,15 1994 0,31 0,28 0,06 0,06 0,17 1993 0,41 0,21 0,44 0,06 0,23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1995 | | pagina 20