Het afgelopen jaar is de Centrale Ideeën bus Commissie gestart met het Database Ma nagement Systeem Ideeën. Het doel van dit systeem is alle ingediende ideeën, of zij nu wel of niet zijn beloond, op te slaan in een computer bestand. Door dit systeem kan elke plaatselijke commis sie 'on line' opzoeken of een bepaald idee al eerder is inge diend, en zo ja, of het is beloond of afgewezen. Het zoeken wordt bijzonder een voudig gemaakt door het gebruik van 'sleutelwoorden'. Door middel van de database zal het ook makkelijker worden na te gaan of bepaal de ideeën ook in andere ves tigingen toepasbaar zijn. In 1995 zijn alle vanaf 1986 ingediende ideeën in het systeem ingevoerd. Het betrof in totaal 862 ideeën waarvan er 336 zijn beloond, 150 een aanmoediging hebben gekre gen en 376 zijn afgewezen. In 1995 is het totale aantal ingezonden ideeën gedaald ten opzichte van 1994. In ab solute aantallen daalde ook het aantal afgehandelde ideeën, echter niet in verhou ding tot het totaal-aantal in gezonden ideeën. Verhoudingsgewijs is er ook nog steeds sprake van een stijging van het aantal be loonde ideeën (+3%). Het aantal ideeën met een aanmoedigingspremie is iets afgenomen. Het totaalbedrag - (-) IDEEENBUSRESULTATEN OVER HET BOEKJAAR 1995 PER VESTIGING TUSSEN HAAKJES DE CIJFERS OVER 1994 aan beloningen is gelijkgeble- ven ten opzichte van vorig jaar. Daartegenover staat echter dat de netto-besparin gen ten opzichte van de belo ningen in 1995 zijn gedaald. In 1995 is afgestapt van het zelf in voorraad houden van cadeaus voor inzenders van een beloond idee. Sinds fe bruari wordt gebruikgemaakt van het aanbod van TeleKa- do, waardoor medewerkers kunnen kiezen uit een groter en sneller wisselend aanbod van cadeaus. Het betekent dat er geen cadeaus meer op voorraad gehouden hoeven worden, terwijl de medewer kers vaak sneller en beter worden bediend. De overstap is dan ook zeer positief ont vangen. 14 VESTIGING ZOETERWOUDE 'S-HERT0GENB0SCH BUNNIK HORECA A'DAM/R'DAM TOTAAL INGEZONDEN IDEEËN 65 (76) 90 (136) 77 (98) 7 (28) (3) 239 (341) INZENDPERCENTAGE T.O.V. TOTAAL PERSONEEL 3,4 (4,1) 11,5 (14,7) 17,0 (22,0) 0,7 (2,5) 0,0 (0,8) 5,4 (7,3) AFGEHANDELDE IDEEËN 48 (55) 91 (123) 75 (87) 34 (10) (3) 248 (278) BELOONDE IDEEËN 18 (17) 33 (43) 2) (16) 4 (3) 1 (2) 77 (81) BRUIKBAARHEIDSPERCENTAGE 37,5 (30,9) 36,2 (35,0) 28,0 (18,3) 16,6 (30,0) 100 (66,6) 32,2 (29,1) TOTAAL BEDRAG AAN NETTO BELONINGEN 12.175 (13.425) 24.150 (24.925) 35.425 (18.915) 1.150 (16.000) 500 (150) 73.400 (73.415) GEMIDDELDE BELONING 676 (789) 732 (580) 1.687 (1.185) 287 (5.333) 500 (75) 953 (906) NETTO BESPARINGEN VOLGENS BELONINGEN 53.860 (65.894) 96.600 (95.100) 300.000 (212.500) (247.000) 450.460 (620.494) IDEEËN MET AANMOEDIGINGSPREMIE 9 (11) 13 (15) 15 (26) 3 (3) 1 (2) 41 (57) TOTAAL AANMOEDIGINGSPREMIE 790 (975) 1.250 (1.150) 1.275 (2.000) 300 (300) (75) 3.615 (4.500) GEMIDDELDE AANMOEDIGINGSPREMIE 87,78 (88,64) 96,15 (76,66) 85,00 (77,00) 100 (100) 00,00 (37,50) 88,17 (78,94) GEMIDDELDE AFHANDELINGSTIJD IN DAGEN PER IDEE 250 (190) 157 (136) 103 (96) 150 (157) (90) 165 (156) NIET BELOONDE IDEEËN 21 (29) 45 (65) 39 (45) 20 (4) 0 (1) 125 (144) IDEEËN IN BEHANDELING 86 (69) 84 (85) 28 (26) 7 (34) 205 (214)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1995 | | pagina 18