7 SOCIAAL JAARVERSLAG 1 9 9 4 bovendien veel tijd. Er zijn workshops geweest om te leren de resultaatgebieden, prestatie-indicatoren en doelen per functie te formuleren. Zodanig dat deze kort en helder worden weergege ven en goed meetbaar zijn. Om het nieuwe systeem op een zorgvuldige wijze te kunnen introduceren, wordt de proef in 1995 uitgebreid. Mensen Maken Heineken In 1994 zijn binnen Heineken Nederland de zogenoemde sleutelfuncties in kaart gebracht. Dit zijn belangrijke manage mentfuncties, die nodig zijn om onder andere de doelstellingen van het veranderingsproces te kunnen realiseren. In samen werking met het lijnmanagement is eerst vastgesteld om welke functies het gaat. Daarna is per functie vastgelegd wat de belang rijkste gedragscriteria zijn van de manager die deze functie gaat uitoefenen. Gedragscriteria zijn bijvoorbeeld leidinggeven, ondernemerschap en besluitvaardigheid. De managers die de sleutelfuncties zullen gaan vervullen, zijn gedurende eendaagse bijeenkomsten op die gedragscriteria getoetst. Na toetsing wordt bekeken op welke punten de managers zo nodig verder moeten worden ontwikkeld. Personeelsvoorziening Heineken is populair als werkgever. Dat blijkt ondermeer uit de vele reacties van academici het afgelopen jaar. In 1994 ontving de afdeling Personeelsvoorziening bijvoorbeeld zo'n vijf tienhonderd open sollicitaties. Negen managementtrainees zijn aangenomen. In 1994 is meegewerkt aan de ontwikkeling van de Heineken Business Course. Deze cursus wordt in september 1995 in Amsterdam gehouden. Het gaat om een samenwerking van de Heinekenwerkmaatschappijen in Frankrijk, Griekenland, Italië, Ierland en Nederland. Elk land selecteert enkele studenten die aan de Heineken Business Course mogen deelnemen. De mogelijkheid bestaat dat een aantal studenten na afloop een plaats krijgt aangeboden binnen een van onze werkmaatschap pijen als managementtrainee. Op die manier kan Heineken internationaal georiënteerde topstudenten werven, die wellicht later een senior managementfunctie zullen kunnen vervullen binnen onze onderneming. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN Per 1 januari 1994 is de nieuwe Arbo-wet in werking getreden. Deze bepaalt dat elke werkgever een aantal verplichtingen heeft op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Vooruit lopend op het in werking treden van de nieuwe wet hebben de Bedrijfsgezondheidsdienst en de veiligheidsfunctionarissen voor al in 1993 veel aandacht besteed aan de arbeidsomstandigheden. Dit werd in 1994 voortgezet. Duidelijk is dat het onderwerp arbeidsomstandigheden steeds meer gaat leven binnen het bedrijf. Steeds meer mensen zien het nut ervan in aandacht te besteden aan Arbo, mede van wege de inspanningen van de VGWM-commissies (Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu). Een van de zaken die zijn vastgelegd in de nieuwe Arbowet is dat elke werkgever zich uiterlijk vanaf 1 januari 1998 moet laten bijstaan door een gecertificeerde Arbo-dienst. In 1994 heeft Heineken besloten te kiezen voor een interne Arbo-dienst. Daarbij worden de kennis en ervaring die al in huis zijn, gebun deld. Drie disciplines zijn al aanwezig: een bedrijfsarts, een vei ligheidskundige en een arbeids- organisatiedeskundige. De enige die nog ontbreekt is de arbeidshygiënist. De nieuwe dienst krijgt mogelijk al in 1995 zijn beslag.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1994 | | pagina 9