S 0 C I A A L JAARVERS LAG 1994 BROUWERIJ 's-HERTOGENBOSCH Ik denk dat de meeste operators die kwaliteitsbe wust werken, goed weten waarmee ze bezig zijn", zegt Ed van Willegen. Hij is wachtchef Brouwen in Den Bosch en maakte de afgelopen maanden deel uit van een ontwerpteam. "Als ze daarbij goed opgeleid zijn, kunnen ze op de juiste momenten de juiste beslissingen nemen. Daar kan het produkt alleen maar beter van worden en de organisatie slagvaardiger. We werken nu hard aan een goed begeleidingsplan. Ik denk dat het heel goed kan, met minder leidinggevenden. Niet 1, 2, 3 natuurlijk, maar met een overgangs fase. Dat vertrouwen moetje hebben. Misschien wordt mijn eigen functie overbodig. Daar heb ik geen moeite mee. Ik ben ervan overtuigd dat ik niet uit de boot zal vallen. Ook in de toekomst moeten we bier maken. Dan kunnen we ons meer richten op structurele zaken. Het blijft belangrijk steeds te kijken of we betere dingen kunnen doen en goedkoper kunnen werken. Intern Transport, Centraal Magazijn en het Bedrijfsrestaurant. Na een jaar zal een evaluatie plaatsvinden om te zien of de proef noodzaakt tot handhaving van de vol continudienst. Arbeidsomstandigheden Binnen de produktie-afdelingen zijn onderzoeken ge weest op werkplekken waar met beeldschermen wordt gewerkt. Bij Brouwen is ergonomisch onderzoek gedaan naar de centrale controlekamer. In 1995 wordt het resultaat van dit onderzoek verwacht. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is gedaald van 8,4% naar 7,3%. Dat is te danken aan verschillende factoren. Het verbeteren van werk- plekonderzoeken en een beter verzuimbeleid werpt duidelijk vruchten af. Personeelszaken is bij de afdeling Verpakken begon nen in kleine groepjes leidinggevenden te informeren over ziek teverzuim. 'Wat is ziekteverzuim en hoe ga je er mee om?' zijn de vragen waarop zij antwoord geven. Misschien ook speelt de overgang van een 4- naar een 5- ploegendienst een rol bij de daling in het ziekteverzuim. Deze laatste wordt in het algemeen namelijk als prettiger ervaren met minder uren en een beter rooster. Functieprofielen Van alle functies in de produktie zijn functieprofielen gemaakt, zodat ieder weet wat zijn taken, bevoegdheden en ver antwoordelijkheden zijn. Dit is ondermeer nodig in verband met de voorbereiding op certificering voor het kwaliteitssysteem ISO- 9002 en past binnen Mensen Maken Heineken. Werkervaringsplaatsen Per 31 december 1993 zijn achttien langdurig werklozen begonnen bij de afdelingen Technische Dienst, Bedrijfstechnolo- gische Dienst, Energie, Centraal Magazijn, Verpakken en Maga zijnen en Intern Transport om werkervaring op te doen. Hoewel deze 'Weppers' een hogere basisopleiding hadden dan de mensen in 1992, heeft een aantal van hen de opleiding helaas niet gehaald. Zij zijn tussentijds overgestapt van de Vapro-opleiding naar de Bepro-opleiding, maar voor sommigen was dit toch te moeilijk. Ook in Den Bosch zijn in de loop van 1994 steeds meer mensen betrokken bij het veranderingsproces. Velen waren betrokken bij de 'ontwerpteams'. Deze teams hadden en hebben als taak te den ken over het eigen werk. "Doen we het wel slim?". "Past wat we doen binnen een nieuwe structuur?" De teams stelden zich ondermeer de vragen "Wat hebben wij nodig om te kunnen func tioneren?". "Waarvoor zijn we verantwoordelijk, wat kunnen we regelen?". Het lager leggen van taken, bevoegdheden en verant woordelijkheden is hierbij uitgangspunt. Het is de bedoeling dat de taakteams in de nieuwe organisatie binnen vastgelegde kaders zelf standig kunnen werken. Inmiddels is een grofstructuur opgezet. Deze beschrijft de organisatie van de unit tot en met leidinggevend niveau en medewerkers in zwaardere specialistische functies. De adviesaanvraag 'grofstructuur' is 1 februari 1995 ingediend bij de ondernemingsraad. Een aantal functies komt te vervallen. Hoewel uitgangspunt is dat voor boventalligen intern een passende oplos sing zal worden gevonden (ondermeer met behulp van het Herplaatsings en Opleidingsproject), is de onzekerheid onder de desbetreffende groep helaas groot. De leiding beseft dat het moei lijk is om als bedrijf enerzijds aan medewerkers te vragen zich in te spannen voor een organisatieverandering, terwijl anderzijds een deel van de eigen functies komt te vervallen. Er was in 1994 veel overwerk nodig. Eerst in april om de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1994 | | pagina 22