1 S O C I A A JAARVERSLAG 1994 "I in de toekomst gaan mensen in zelfsturende I teams werken. Ze krijgen meer verantwoorde- I lijkheid. Wil je meekunnen, dan heb je meer opleiding nodig. Op zijn minst moetje de Nederlandse taal beheersen vertelt Cees Koppen, chef Opleidingen Verpakken in Zoeterwoude. "Daarom wordt Nederlandse les voor alle medewerkers van Verpakken, MIT en bedrijfsrestaurant met een buitenlandse nationa liteit verplicht. We hebben er veel tijd aan besteed om een goede cursus te kiezen. De cursis ten krijgen op de brouwerij les. Eigenlijk 'trai ning want we hanteren een actieve methode. We maken ook gebruik van trainers die de taal en cultuur van de cursisten kennen om extra uit leg te geven. In de cursus komen alle begrippen en woorden aan bod, die we bij Heineken gebruiken. Bijvoorbeeld in werkoverlegnotulen, personeelbulletins en werkinstructies. Door de cursus moet de kwaliteit van hun werk zeker verbeteren. ook in 1994 zo'n dag georganiseerd. Leidinggevende EFI-func- tionarissen en specialisten uit alle units kwamen bijeen, 's Ochtends was het thema centraal en decentraal functioneren. De middag stond in het teken van teamwerk. Het nut van een der gelijke dag is dat medewerkers, die doorgaans alleen telefonisch of schriftelijk contact met elkaar hebben, elkaar nu persoonlijk kunnen ontmoeten. IEB De afdeling In- en Externe Betrekkingen werkte, als beleidsondersteunende en -uitvoerende stafafdeling van het Managementteam, aan een verdere verbetering van de kwaliteit van de communicatie. Daarbij ging het in 1994 vooral over het uitdragen van de bedrijfsdoelstellingen - naar binnen en naar buiten. Voorlichting over wat er binnen de onderneming speelde ten aanzien van CAO-onderhandelingen en het veranderings proces Mensen Maken Heineken was daarbij dè uitdaging. Intern werd daarbij gebruik gemaakt van 'eigen' media als Kijkglas en het veranderingsbulletin Mensen Maken Heineken. Dit laatste wordt meer en meer gezien als een blad waarin mede werkers hun mening over en hun kritiek op het proces kwijt kunnen. Dat heeft de communicatiewaarde ervan verhoogd. Ook hield de afdeling zich op het gebied van de interne commu nicatie bezig met de OR-verkiezing en het voorbereiden van de nieuwe Alcohol en Werk campagne voor 1995. Familie-excur sies, brouwerij-bezoeken voor kantoormedewerkers, contact biertjes, de nieuwjaarsreceptie en vakantie- en kerstkaarten wer den ook vanuit de afdeling Interne Communicatie gecoördineerd en georganiseerd. Extern had vooral het verbeteren van de relaties met de media de aandacht. De algemene journalistiek, de journalisten die schrijven over Heineken- en Amstel-evenementen, de vak pers voor horeca en thuisverbruik. Ook werd veel aandacht gegeven aan het ontwikkelen van regionale PR-plannen om de kwaliteit van de berichtgeving in regionale kranten op lokale Radio/TV te verbeteren. Maar niet alleen met de pers werden de contacten verbeterd. Samen met de collega's van Marketing wer den de contacten met universiteiten en hogescholen verder ver sterkt. De afdeling Onderwijscontacten ontwikkelde lesmateri aal, er werden landelijke studenten-evenementen opgezet en een internationale zomercursus voor mogelijke toekomstige managers opgezet. Een belangrijk onderdeel van het optreden van de Heineken Brouwerijen naar buiten is ook de hospitality: het ont vangen van relaties bij en op de brouwerij bij interessante eve nementen, zoals het Heineken Open, de Amstel Gold Race, Heineken Night of the Proms, de Champion's League en de Amstel Cup. Een zeer bijzonder evenement was in dat kader de deelname van leden van het Management Team, medewerkers van IEB, Food en Horeca en een grote groep journalisten aan de 24-uurs race - een door Horecagebied Noord-Holland gespon sord zeilevenement waaraan Amstel met een 'eigen' driemaster deelnam. In 1994 ving ook het nieuwbenoemde Hoofd Public Affairs zijn werkzaamheden aan binnen het kader van de afde ling In- en Externe Betrekkingen. Zijn taak is het signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen die voor het functioneren van Heineken van belang kunnen zijn, en het adviseren over de wijze waarop Heineken daarmee om moet gaan. Hij ondersteunt het management in contacten met overheden en vertegenwoor digt de onderneming in werkgroepen van VNO/NCW, Stichting Verpakking en Milieu en dergelijke. Werkervaringsplaatsen Van de in de CAO afgesproken twintig werkervarings plaatsen in kantoorfuncties kon Commercie- en Stafdiensten Bier negen plaatsen invullen. Negen langdurig werklozen op MBO-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1994 | | pagina 20