L JAARVERSLAG 1993 Het jaar 1993 heeft binnen Heineken Nederlands Beheer B.V. in het teken gestaan van reorganisaties en veranderingen. Aan dit Sociaal Jaarverslag is dan ook het thema 'veranderen en veran deringsprocessen' meegegeven. Zonder op alle wijzigingen in te gaan, willen wij hier de belangrijkste noemen. Binnen Heineken Nederland B.V. zijn in 1993 belangrijke vorde ringen gemaakt bij het veranderingsproces 'Mensen Maken Heineken'. Daarbij vormden de thema's resultaatgerichtheid en duidelijke verantwoordelijkheden een belangrijk onderdeel. In juni 1993 is aan de COR advies gevraagd met betrekking tot de nieuwe bedrijfsarchitectuur voor Heineken Nederland B.V. voor de komende jaren, gebaseerd op de principes van unit manage ment. In verband met de organisatieveranderingen die dit voor de jaren 1994 tot en met 1997 zal hebben, is in oktober 1993 met de vakorganisaties een Sociaal Plan overeengekomen en is in december met de COR een convenant gesloten. Bij Vrumona B.V. is in het najaar een organisatie-onderzoek gestart, dat moet leiden tot verdere verbetering van de produkti- viteit bij dit bedrijfsonderdeel. In januari 1993 maakte de Raad van Bestuur bekend, dat een werkgroep in het leven werd geroepen om adviezen te geven ter verbetering van de effectiviteit van de onderneming. Naar aanleiding hiervan is de ondernemingsstrategie op een aantal punten verder verduidelijkt en is besloten tot onder andere een verdergaande delegatie van operationele taken naar het mana gement van de werkmaatschappijen. Begin 1994 is inmiddels formeel besloten tot invoering van dit delegatiemodel, waarbij de Raad van Bestuur zich beter zal kunnen richten op haar primaire verantwoordelijkheden: de strategische ontwikkelingen en de winstoptimalisatie van Heineken N.V. In de nieuwe orga nisatievorm zullen met name resultaatgerichtheid en het formu leren van duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden een sterk accent krijgen. In 1993 is tevens uitvoerig overleg geweest met de Centrale Ondernemingsraad over de opzet van de overlegstructuur bin nen Heineken Nederlands Beheer B.V. Aan het eind van 1993 werd overeenstemming bereikt over een wijziging in de opzet van de medezeggenschapsstructuur. Besloten is van de voorheen vooral vestinggewijze opzet van de medezeggenschap over te gaan naar een overlegstructuur, die meer aansluit bij de organi satie- en medezeggenschapsstructuur van de bedrijven binnen Nederland. Hierbij is onder andere besloten tot het inrichten van een groepsondernemingsraad van Heineken Nederland B.V. en het instellen van een aparte ondernemingsraad van Heineken Technical Services en Corporate Purchasing. Heineken Nederlands Beheer B.V. kan terugblikken op een jaar met positieve resultaten. Mede ten gevolge van de matige weers omstandigheden hebben de afzetmarkten voor bier en frisdran ken in Nederland in 1993 onder druk gestaan. In een lagere totaalmarkt voor bier en frisdranken werd de onderneming ook in 1993 met zware concurrentie geconfronteerd. Desondanks zijn over 1993 goede resultaten geboekt. De bovengenoemde veranderingsprocessen zullen de concurren tiepositie van de onderneming verstevigen. De directie van Heineken Nederlands Beheer B.V. spreekt langs deze weg haar dank en waardering uit over de inzet en de gezamenlijke inspanningen van de medewerk(st)ers in het afge lopen jaar.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1993 | | pagina 4