7 SOCIAAL JAAR VERSLA G 9 9 2 Adviesaanvraag Reorganisatie Finance Systems In november 1992 heeft de onderneming bij de COR het voornemen kenbaar gemaakt tot het overbrengen van een aantal administratieve- en planni^g'gn controltaken van de afdelingen Administratie Concern Belangen en Planning Control te Amsterdam naar de EFI-afdeling van Heineken Technical Services te Zoeterwoude. De COR heeft aansluitend de OR-Amsterdam/Rotterdam om een pré-advies gevraagd. De besluitvorming hierover wordt naar verwachting begin 1993 afgerond. Decentralisatie Heineken Nederlands Beheer Als gevolg van het indertijd genomen besluit tot decen tralisatie van verantwoordelijkheden van Heineken Nederlands Beheer B.V., is in het verslagjaar veel tijd en aandacht besteed aan het voornemen van Heineken Nederlands Beheer om de Centrale Salaris Administratie te decentraliseren en aan de keuze van een gedecentraliseerd personeelsinformatiesysteem ter ver vanging van het huidige PVI-systeem. Eerder al was de verantwoordelijkheid voor de functie Opleidingen binnen de PZ-organisatie van de vestigingen zelf gelegd. De meest effectieve en efficiënte wijze van werken is daarbij nog niet gerealiseerd. Verwacht wordt dat in 1993 aan Opleidingen zodanig aandacht en zorg gegeven kan worden, dat ook daar gesproken kan worden van een klantgerichte benade ring. Een en ander in het voordeel van het individu maar ook in het voordeel van de onderneming,^^^^^^^ i Overleg met de OR-AMRO De reorganisatie van de Regionale Coördinaties en de daarmee samenhangende adviesaanvraag die bij de COR was ingediend hebben het overleg binnen en met de OR-AMRO voor een belangrijk deel van het jaar bepaald. Enige onderwerpen die naast de reorganisatie aan de orde kwa men, waren: -De Culture Survey door de London Business School -De huisvestingsproblematiek -Het rapport inzake succesvol uitzenden -VGWM binnen het Hoofdkantoor -De arbeidsomstandigheden, met name binnen een van de afde lingen van de Export Transport Afdeling in Rotterdam. In nauw overleg met de Medische dienst Zoeterwoude is een zogenaamde proefopstelling van beeldschermen neergezet, waarbij de ergonomische omstandigheden zorgvuldig zijn bezien. De reacties van betrokkenen zijn positief. Er zijn meer veranderingen met betrekking tot opstelling van apparatuur en de manier van werken te verwachten. "Daarom hebben wij ook gekozen voor een centralerepresentatieve behuizing in het Zoeterwoudse kantoor. Die centrale ruimte maakt het mogelijk dat alle adviseurs samen kunnen werken aan bepaalde projecten. Zo kunnen we van eikaars kennis profiteren. Een ander belangrijk voordeel is dat we er klanten kunnen ontvangen. "Wanneer een vertegen woordiger met zijn klant naar ons toekomt, kunnen wij laten zien welke mogelijkheden wij te bieden hebben. Voor de klant is het aantrekkelijk praktijkvoorbeelden te kunnen zien. Met behulp van CAD-systemen kunnen wij in de centrale tekenkamer demonstreren hoe een bepaald ontwerp eruit ziet", licht Bert Vriens toe. In 1992 zette de afdeling Horeca Bedrijfsadviezen ook de stedenonderzoeken voort. "Zo zijn Tilburg, Maastricht, Emmen, Leeuwarden en Leiden onderzocht en is begonnen aan Utrecht. Dankzij die onderzoe ken krijgen we een beter inzicht in de vraag- en aanbodzijde van de markt en de planologi sche ontwikkeling. Samen met de potentiële horeca-ondememer bekijkt Commercie waar in de stad mogelijkheden zijn voor welk type zaak. We kunnen nu beter adviseren. Want je kunt nu een beslissing nemen op basis van fei ten, in plaats van op gevoel. Daarmee zijn zowel de klant als de brouwerij gebaat.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1992 | | pagina 29