Ay^^^y^^-y y>. i/ SOCIAAL J A A R V E R S L A G 1 9 9 2 COMMERCIE BIER Mensen Maken Heineken Mensen Maken Heineken is binnen de Heineken-organi- satie de naam van het veranderingsproces. Binnen de brouwerij en heeft dit veranderingsproces geleid tot het uitwerken van het concept van unit-management. De commercie werkt al groten deels in units. Daarom is het veranderingsproces binnen de com mercie meer gericht op het creëren van randvoorwaarden die lei den tot het verhogen van klantgerichtheid en de slagkracht van de merken. Het veranderingsproces 'Mensen Maken Heineken' is dan ook aan alle leidinggevenden in de commerciële organisa tie gepresenteerd. Personeelsbezetting Ook in 1992 maakten diverse medewerkers gebruik van de 'Vertrekregeling Oudere Medewerkers'. Dit heeft ertoe geleid dat veel wervingsactiviteiten hebben plaatsgevonden, met name voor de functie van Vertegenwoordiger. Maar liefst 23 Brouwerijvertegenwoordigers zijn -in twee lichtingen- in oplei ding genomen. Hiermee is tevens een aantal vacatures ingevuld, dat was ontstaan door de uitbreiding van het aantal rayons. Naar verwachting zal in 1993, voor het eerst sinds jaren, van een voltallige bezetting sprake zijn. Ook voor de afdeling Thuisverbruik zijn enkele nieuwe verte genwoordigers in opleiding genomen. Arbeidstijdverkorting In de horeca-organisatie is voor een beperkt aantal func ties, op basis van vrijwilligheid, afgesproken de helft van het aantal ATV-dagen financieel te compenseren. Organisatorische problemen worden hiermee zoveel mogelijk beperkt. In 1992 betrof het vrijwel dezelfde groep medewerkers als in 1991. Horecagebieden Het zwaartepunt lag ook in 1992 op het distributiebeleid en de aankoop/voeging van drankenhandels. Hoewel in de besluitvorming soms sprake is geweest van grote tijdsdruk, is er steeds sprake geweest van constructief overleg tussen OR Horeca en horecamanagement. Een belangrijk punt van overleg is ook de adviesaanvraag met betrekking tot de Reclame Service Dienst. Deze omvat het voor stel tot splitsing van activiteiten: marketinggerichte activiteiten (evenementen) worden in de nieuwe situatie ondergebracht bij de afdeling Marketing, de overige activiteiten bij het Facilitair Bedrijf RSD, ressorterend onder de horeca-organisatie. Arbeidsomstandigheden In 1992 is de aanzet gegeven tot een nadere invulling van de Arbo-wet. Arbo-audits hebben plaatsgevonden in de dran kenhandel te Grouw en het Regionaal Service Centrum te Zwolle. Deze audits vormen de basis voor de eerste Arbo jaar plannen en -verslagen, die in 1993 per horecagebied zullen ver schijnen. "Als je niet klantgericht kunt denken, kun je geen vertegenwoordiger zijn", is de mening van brouwerijvertegenwoordiger Eric Vetjens. "Je moet proberen in de huid van de boreca-ondememer te kruipen. Je in te leven in zijn situatie. Voor mij is dat niet zo moei lijk. Ik kom zelf uit een ondernemersgezin. Ik ben opgegroeid in de caféwereld. Ik weet hoe lang en hoe hard die mensen altijd werken. Dus ik kan me in hun positie verplaatsen. Ik weet ook hoe belangrijk het is dat de horeca ondernemer ervan overtuigd is dat er een organisatie achter hem staat. Daar praat ik met hem over tijdens mijn bezoeken. Voor die bezoeken neem ik de tijd. Je kunt beter één keer goed dan drie keer slecht een klant bezoeken. Hij moet er iets aan hebben. Terwijl we een kop koffie drinken, praten we over de toekomst. De ondernemer kan aange-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1992 | | pagina 15