S 0 C I A AL JAARVERSLAG 1992 BEDRIJFSGEZONDHEIDSDIENST uit. "De klanten vinden het leuk ons eens persoonlijk te ontmoeten. Voor ons is het belangrijk dat we kunnen zien wat voor type zaak het is. Daardoor kunnen we heter inha ken op het assortiment dat voor die zaak geschikt is. Bij een chique restaurant past bij voorbeeld geen bier in blik. Verder kunnen we zien welke ruimte er is voor de opslag van de drank. Tijdens de belronde wordt weieens gezinspeeld op bepaalde ruimteproblemen maar het is moeilijk je voor te stellen hoe de situatie echt in de praktijk is. Nu weten we dat wel. Dat is voor beide partijen positief. De verkooptelefonistes nemen de helft over van het totale aantal bezoeken, dat tot voor kort alleen door de vertegenwoordiger aan de klant werd gebracht. "We hebben daarvoor speciaal een cursus gevolgd, die ook voor juniorvertegenwoordigers bestemd is. We kregen bijvoorbeeld ook les over debiteuren bewaking. Voor ons betekent het een verbre ding van ons werk. We doen nu veel meer. Want alles dat we bespreken, moeten we zelf uitwerken. En vooral: alles dat we beloven, moeten we ook doén. Omdat we nu meer bij de klant betrokken zijn, hebben we beter contact gekregen met onze eigen vertegen woordigers en met de Heineken-vertegen- woordigers. Ook het contact tussen het perso neel van de drankenhandel onderling is hechter geworden. De chauffeurs informeren ons eerder wat zij bij de klant hebben gezien of gehoord. Wij onderhouden de relatie met de klant. De vertegenwoordiger heeft daar door meer tijd tijdens zijn bezoeken dieper op zaken in te gaan. En tevens zijn aandacht aan andere activiteiten te besteden, zoals het werven van nieuwe klanten. "Bij de Bedrijfsgezondheidsdienst speelt klantgerichtheid een grote rol", zegt bedrijfs arts Fleur Meerstadt. "Dat blijkt al tijdens de spreekuren. Iedereen, die klachten heeft over de relatie werk en gezondheid, kan bij ons terecht. Ook alle activiteiten die we onder- Als aanvulling op de eigen wervingsinspanningen is een extern bureau ingeschakeld, dat zich bezighoudt met werving van stu denten. Dit bureau is belast met de voorselectie van een deel van de aan te stellen trainees. Verder vult een ander extern bureau, een (psychologisch) test bureau, de selectieprocedure aan. De werving van kwalitatief uitstekende kandidaten wordt ondersteund met sponsoring van diverse activiteiten van onder andere de Marketing Associatie, de Economische Faculteit Rotterdam en Aiesec, de internationale studentenorganisatie voor studenten met economische- of commerciële studies. Verder gaf de afdeling Loopbaanontwikkeling de nodige bedrijfspresentaties op universiteiten. Ook nam zij deel aan Individuele Gesprekkendagen. Dat wil zeggen: dagen waarop studenten die meer informatie willen hebben, deze kunnen krij gen in een persoonlijk gesprek. De belangstelling van studenten voor Heineken is sterk toege nomen. Heineken was tijdens de Individuele Gesprekkendagen het bedrijf waarvoor de meeste voorkeur bestond om mee te praten. Loopbaanontwikkeling werkt aan een nieuwe brochure voor personeelwerving om de oude versie te vervangen. Helaas is het ziekteverzuim bij Heineken Nederlands Beheer B.V. in 1992 nauwelijks gedaald. Het aantal ziekmeldingen nam met ruim 6 af, maar de gemiddelde ziekteduur nam toe van 11,9 naar ruim 12,5 dag. De stabilisatie van het verzuim is zorge lijk te noemen, omdat het landelijke ziekteverzuim-percentage wel aanzienlijk daalde. Bovendien is er een uitstroom geweest van medewerk(st)ers van 55 jaar en ouder, een groep die gewoonlijk aanzienlijk bijdraagt aan het verzuim. En dan vooral langdurig verzuim. We zullen zorgvuldig moeten kijken naar oorzaken van verzuim in relatie tot bepaalde werkzaamheden en functies. Het MRI (een medisch registratie en informatiesysteem) biedt de moge lijkheden tot het maken van een dergelijke analyse. Ruim 73% van alle ziektegevallen werd gecodeerd. Van het aantal verzuim de dagen behoorde 77% tot die gecodeerde oorzaken. Hierbij een overzicht van een aantal belangrijke verzuimoorzaak- groepen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1992 | | pagina 10