Heineken Nederlands Beheer B. V. Arbeidszaken In 1991 zijn de CAO en de CAVO vernieuwd. De hoofdpunten uit de CAO van 1991 zijn: - structurele salarisverhoging per 1-1-1991 van 3% en per 1-9-1991 van 1% - het opnemen van een verwijzing naar de wettelijke ouderschapsverlofregeling - een aanpassing van de aanvul lingen op uitkeringen tijdens arbeidsongeschiktheid - een afspraak om ten behoeve van de werkgelegenheid 40 werkervaringsplaatsen ter beschikking te stellen - looptijd van 1 jaar De hoofdpunten uit de CAVO zijn: - structurele salarisverhoging per 1-7-1991 van 3%, per 1-1-1992 van 3,25% en per 1-4-1992 van 1% - de venwerking van de compen satie voor het verschil tussen een 36-urige werkweek en een 38-urige werkweek in het salaris - een aanpassing van de aanvul lingen op uitkeringen tijdens arbeidsongeschiktheid - de VUT leeftijd zal tot 1 juli 1994 60 jaar zijn - looptijd van 11/2 jaar Pensioenen De reeds ingegane pensioenen zijn verhoogd met 3% per 1-1-91 en 1 per 1 -9-91Voor de toepas sing van de Heineken Pensioen regeling geldt met ingang van 1-1-92 een gelijkstelling voor gehuwden en samenwonenden. Sociaal Plan Heineken Nederland B.V. In 1991 zijn in verband met de reorganisatie van Heineken Nederland B.V. onderhandelingen gevoerd met de vakbonden over een sociaal plan. Eind mei werd hierover overeenstemming bereikt. Het plan bevat onder meer een overplaatsingsregeling en een af vloeiingsregeling. Sociaal Plan Concernstaven/ Stafdiensten HNB Er werden in 1991 advies aanvragen ingediend voor een reorganisatie van de Concern staven en voor een reorganisatie van HNB. Er werd met de vakorga nisaties een sociaal plan overeen gekomen dat op beide reorganisa ties van toepassing is. Het sociaal plan bevat onder meer een over plaatsingsregeling en een afvloeiingsregeling. WAGW In 1991 is, evenals in voorgaande jaren, het beleid van Heineken er op gericht geweest gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers zo veel mogelijk terug te plaatsen in het arbeidsproces. Centrale training en vorming Het afgelopen jaar is steeds duide lijker geworden dat de kansen en bedreigingen waarmee de orga nisatie vanuit de omgeving wordt geconfronteerd, in aantal, intensi teit en invloed toenemen. Dit betekent dat flexibiliteit, kwali teitsbewustzijn en klantgericht han delen nog belangrijker worden. In 1991 hebben opleidingen in het teken gestaan van de veranderin gen die zich op allerlei niveau's en plaatsen in de organisatie voorde den. Functies veranderden van inhoud, taken vervielen en andere taken ontstonden waardoor medewer kers hun kennis en vaardigheden moesten aanpassen. Voor de opleidingsafdeling bete kende dat in de eerste plaats het zelf ontwikkelen van trainingen. Daarnaast moest het externe op leidingsaanbod op maat gemaakt worden. De laatste jaren is te zien dat opleidingsactiviteiten steeds vaker door en met eigen lijnmanagement worden georganiseerd. Die trend heeft zich voortgezet. Dit jaar zijn er 2123 opleidingen afgerond die door of via CTV gere geld zijn. Hiervan betrof 26% inter ne opleidingen. De verdelen in procenten van het totaal aantal cursusdeelnamen in 1991 naar vakgebied is: Algemeen vormend (inclusief talen) 6% Administratief 5% Technisch 14% Commercieel 11 Management/ Sociale vaardigheden 29% Informatisering 31 Bedrijfskunde 2% Diversen 2 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1991 | | pagina 6