Voorwoord Aan dit Sociaal Jaarverslag is het thema "Produkt- en verpakkings ontwikkeling" meegegeven. Ook in 1991 is een groot aantal initiatie ven genomen om de kwaliteit van onze produkten en de diversiteit van ons aanbod te verbeteren. Produkt- en verpakkingsontwikke ling zijn daarbij niet een doel op zich, maar zijn nodig om onze concurrentiepositie in de markt te behouden en te verbeteren. Op internationaal gebied hebben de gebeurtenissen rond de crisis in de Golf, de recessie in de Verenigde Staten en de zwakte van de Amerikaanse dollar in het afgelopen jaar gevolgen gehad voor de ontwikkeling van het exportvolume vanuit Nederland. Op de Nederlandse biermarkt bleef de concurrentiestrijd met name in het nog steeds groeiende segment van alcoholvrij bier bijzonder fel. In verband met de reorganisatie binnen Heineken Nederland werd in juni 1991 met de vakorganisa ties een Sociaal Plan overeenge komen. Voor de reorganisaties bij Concern Stafdiensten en Staf- en Steundiensten Heineken Nederlands Beheer werd in okto ber 1991 een Sociaal Plan afgeslo ten. De reorganisatieplannen voor de Concern Stafdiensten zijn in november van 1991 door de Centrale Ondernemingsraad van positief advies voorzien. De COR heeft op 20 november 1991 een gedeeltelijk positief advies gegeven voor de reorgani satie van de Staf- en Steundiensten Heineken Nederlands Beheer. Samenhangend met de nieuwe functionele opzet van de concern organisatie is gedurende 1991 uitvoerig gesproken over de mede zeggenschapsstructuur en de opzet van het overleg met de COR binnen Heineken Nederlands Beheer. Ten aanzien van de reorganisatie van de afdeling Magazijn en Intern Transport binnen Heineken Nederland heeft in 1991 nader onderzoek plaatsgevonden, dat heeft geleid tot nieuwe reorganisa tievoorstellen voor die afdeling. Deze nieuwe voorstellen zijn aan het eind van 1991 voorgelegd aan de Centrale Ondernemingsraad en aan de vakorganisaties. In het laatste kwartaal van 1991 hebben de politieke perikelen rond de Ziektewet- en WAO-plannen van de regering en het plan Simons alle gemoederen danig in beroering gebracht. De van over heidswege ingezette herijking van de verzorgingsstaat is hierbij niet alleen te kenschetsen als een ver late reactie op de culturele revolu tie die zich sinds de jaren '60 in Nederland heeft afgetekend. Van overheidswege lijken de maatrege len vooral ingezet door het besef van budgettaire grenzen. Over de concrete gevolgen van de reeds genomen en nog te ver wachten overheidsmaatregelen bestaat nog geen volledige duide lijkheid, wel moet worden aange nomen dat deze ingrepen op ons sociaal verzekeringsstelsel zeker op lange termijn ook Heineken niet onberoerd zullen laten. In 1992 zal dan ook grote aan dacht worden besteed aan het in kaart brengen van de gevolgen van de door de overheid ingezette veranderingen en zullen nieuwe antwoorden voor de lange termijn moeten worden geformuleerd. Al met al is 1991 een jaar van grote veranderingen geworden. Veranderingen, die nodig blijven om de positie van onze onderne ming voortdurend te verbeteren. 1992 zal ongetwijfeld niet anders zijn. De Directie van Heineken Nederlands Beheer wil langs deze weg haar dank en waardering uit spreken over de wijze waarop de medewerkers zich ook in het afge lopen jaar weer hebben ingezet voor het succes van onze organi satie in Nederland. Zij die ons ontvielen Wij betreuren het overlijden van 4 medewerkers: Hun nagedachtenis houden wij in ere. Directie Heineken Nederlands Beheer B.V. co Den Bosch T.W. van Veen - 6 maart Verpakkingscontrole A.J. Brouwers -14 oktober Verpakken Zoeterwoude L.J. Rutten - 27 mei Brouwen Nuth J.L. Hameiers -11 juni Drankenhandel Nuth co O o r~ c_ 3) m 33 I- O CD CD

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1991 | | pagina 5