Heineken Nederlands Beheer B. V. Naast de aandacht die verzuimpre- ventie krijgt is de verzuimbegelei ding steeds belangrijker geworden. Verzuimpreventie is gericht op terugkeer in het werk, al of niet aangepast. Deze activiteiten, in samenwerking met verzekerings geneeskundigen en arbeidsdes- kundigen van GMD, PZ en het lijn management, hebben ertoe geleid dat een groter aantal medewerkers dat gedeeltelijk afgekeurd wordt voor hun oorspronkelijk werk, bin nen de onderneming herplaatst kon worden. Door de BGD werd naast enkele grotere onderzoeken ook een aan tal individele werkplekonderzoeken met de daarbij behorende aanbe velingen gedaan. Voor de afdeling Brouwen te Zoeterwoude is in dit verband een videopresentatie in ontwikkeling met instructies over verstandig til len en trekken van bierslangen. Het alcohol en werkbeleid heeft in dit verslagjaar in de interne publi citeit weinig aandacht gekregen. In de feitelijke hulpverlening blijft dit project belangrijk en konden meer dere medewerkers na hulp, bege leiding of behandeling blijven wer ken of terugkeren naar de eigen functie. Gezondheidsbevorderende voor lichtingsprojecten hebben slechts plaats gevonden op kleinere schaal. Wellicht zal hier in komen de jaren uitgebreider aandacht aan besteed kunnen worden. Door de grote veranderingen die de onderneming de laatste jaren doormaakt, hebben veel medewer kers het niet gemakkelijk gehad. Veranderingen in taakinhoud, func tie of organistatie waren dikwijls zeer ingrijpend. Deze zijn aanlei ding geweest tot gesprekken met de bedrijfartsen of een langduriger begeleiding. Zo nodig zijn er con tacten gelegd met PZ of het lijnma nagement. Het is opmerkelijk dat het verzuim dat verband hield met reorganisatie-problematiek naar de indruk van de BGD niet groot is geweest. 1991 is een jaar geweest waarin een aanzet is gegeven het bedrijfs geneeskundig beleid te verbreden en te verdiepen en verder aan te passen aan de arbo-wet. In een volgend verslag zullen resultaten en ervaringen daarvan vermeld worden. Overlegstructuren Reorganisatie De Centrale Ondernemingsraad heeft zich dit jaar in belangrijke mate bezig gehouden met de ver schillende reorganisatie advies aanvragen. De belangrijkste waren: - De reorganisatie bij Heineken Nederland B.V. - De reorganisatie van de Corporate-organisaties, waarbij vooral de veranderingen bij Heineken Technical Services (voorheen H.T.B.) veel aandacht vroegen. - De reorganisatie bij Heineken Nederlands Beheer B.V. - De reorganisatie van Magazijn en Intern Transport bij Heineken Nederland B.V. (Hierover zal de Centrale Ondernemingsraad in 1992 advies uitbrengen.) De reorganisatie bij Heineken Nederlands Beheer B.V. hield onder andere in dat (een lid van) de Raad van Bestuur van Heineken N.V. geen deel meer uit maakt van de directie van Heineken Nederlands Beheer B.V. en dus ook geen overlegvoorzitter is van de Centrale Ondernemings raad. De discussie over dit onder werp zal naar verwachting begin 1992 worden afgerond. Verkiezingen Ondernemingsraden Op 17 april 1991 hebben de perio dieke (om de 3 jaar) verkiezingen plaatsgevonden. Dit heeft per ondernemingsraad de hiernaast afgedrukte zetelverdeling opgeleverd. Deze verkiezingen hebben ook tot gevolg dat de samenstelling van de Centrale Ondernemingsraad is veranderd. De verdeling van de zetels van de Centrale Ondernemingsraad is: 1991 Vrije kandidaten 6 C.N.V. 2 F.N.V. 9 Unie B.L.H.P. V.M.H.P. _6_ Totaal 23 Gezamenlijke Overlegvergaderingen De gebruikelijke halfjaarlijkse ge zamenlijke overlegvergaderingen hadden dit jaar beide een bij zonder tintje. In de eerste vergadering in april gaf de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer G. van Schaik, een duidelijke presentatie over de nieuwe Heineken "spirit", waarbij de volgende items werden toege licht: - de noodzaak tot veranderingen - de visie op de veranderingen - de organisatorische veranderin gen - de praktische veranderingen (aktie plannen) Deze punten zul len staan in relatie met de vijf veranderingsthema's - premium-merk als hefboom - laagste kosten - besluitvorming op basis van fei ten - duidelijke verantwoordelijkheden en verantwoording - open communicatie in twee rich tingen 1988 1985 5 2 1 7 9 1 A L 23 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1991 | | pagina 10