Vrumona B.V. Beoordelingen CAO-personeel Begin 1990 werd de beoordelings ronde voor het CAO-personeel in de salarisgroepen 2, 3 en 4 afge rond. Met ingang van 1991 zal voortaan het gehele CAO-perso neel eenmaal per twee jaar op basis van vrijwilligheid worden beoordeeld. Opleidingen Het begin van 1990 kenmerkte zich door een groot aantal opleidingsac tiviteiten inzake het bedienen van de nieuwe colonne 6. In totaal volg den 47 medewerkers uit de pro- duktieafdelingen een functie gerichte opleiding voor de nieuwe verpakkingsmachines en procesin stallaties. Gedurende het hele jaar vonden in de afdeling Verpakken instructie activiteiten plaats om zo de multi functionaliteit van machine operators te vergroten. Om de effectiviteit van het instrueren op de werkvloer te verhogen, werd een tweedaagse Instructie/Mentortrai ning ontwikkeld. Hieraan namen 13 ervaren machine-operators deel. Zij zullen in de komende tijd ook wor den ingezet om de nieuw aangeno men produktiemedewerkers te instrueren en te begeleiden. In samenwerking met het Neder lands Verpakkings Centrum werd een in-company cursus Verpakken voor machine-operators ontwikkeld, waaraan 17 personen deelnamen. De vervolgcursus Nederlands voor Anderstaligen werd in juli afgeslo ten met een eindtoets. In verband met de overgang van de IBM S38 computer naar de IBM AS 400, volgden in december 131 medewerk(st)ers een korte omscholingscursus tekstverwer king. Naast de interne cursussen werd ook extern opgeleid. In totaal volg den in 1990 84 medewerk(st)ers een externe opleiding van twee of meer dagen. Fris-Nieuws Fris-Nieuws is een informatieblad voor de Vrumona medewerk(st)ers dat, naast Vers van 't Vat als alge meen personeelsblad, specifiek informatie bevat over allerhande activiteiten binnen Vrumona. Sedert januari 1990 wordt dit blad, dat inmiddels zo'n vijf jaar bestaat, ook verstuurd aan de oud-Vrumona medewerkers. Teneinde de waardering voor dit blad vast te stellen, en om op- en aanmerkingen en suggesties te vernemen, vond in het najaar een onderzoek plaats door middel van een schriftelijke enquete onder alle lezers. Op grond van de uitkomsten van deze enquete kan worden geconcludeerd dat het overgrote deel van de lezers Fris-Nieuws zeer op prijs stelt. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1990 | | pagina 18