JS *5 Vrumona B. V. Personeel en Organisatie 17 Herstructurering In 1989 heeft de rendementspositie van Vrumona zich verder in positieve zin ontwikkeld. Er is zeker reden tot tevredenheid nu geconstateerd kan worden dat, mede als gevolg van de genomen maatre gelen gedurende de jaren 1985-1989, het rendementsherstel bij Vrumona van structurele aard blijkt te zijn. Uiteraard zal ook in de toekomst alert gereageerd moeten worden op ont wikkelingen in de markt om zo de verworven marktpositie te behouden en verder uit te bouwen. Ook binnen de Vrumona-organisatie blijft kritisch gezocht worden naar mogelijkheden tot efficiency-verbete- ring. In het kader van arbeidsbesparende investeringen, is onder meer de nieuwbouw van produktielijn 4 bij de afdeling Verpakken in 1989 afgerond. Daarnaast zijn de voorbereidingen begonnen om te komen tot de reali sering van een volledig nieuwe pro duktielijn 6 en een nieuw te bouwen opslaghal. Nadat een adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad is voorgelegd, hebben 8 medewerk(st)ers in 1989 deelgenomen aan de 571/2-jarigen regeling. Daarnaast zijn 2 mede werkers geremigreerd op grond van de remigratieregeling uit het Sociaal Plan Vrumona. Aangezien inkrimping van het perso neelsbestand conform het Herstruc- tureringsbesluit Fase II nagenoeg is voltooid, zal in de komende periode een pas op de plaats gemaakt moe ten worden met de toepassing van de 571/2-jarigen regeling. De begeleidingscommissie kwam in deze periode 2 maal bijeen. Wat be treft de herstructureringsmaatregelen deden zich geen noemenswaardige problemen voor. Ziekteverzuim Het gemiddelde ziekteverzuimcijfer bij Vrumona is in het verslagjaar licht gedaald van 7,6 in 1988 naar 7,2 in 1989. Dit cijfer is niet alleen het resul taat van een daling van het reguliere ziekteverzuim maar ook van de ge middelde duur van het langdurig ziekteverzuim. Ten opzichte van het gebudgetteerde cijfer voor 1989 van 7,5%, is dit een positieve ontwikkeling. In nauwe samenwerking met de BGD zal de komende periode gewerkt worden aan het verder terugdringen van het ziekteverzuimcijfer bij Vrumona. De constante aandacht die aan de tochtbestrijding wordt gegeven, en de installatie van een geheel nieuw verwarmingssysteem bij de afdeling Verpakken, zullen naar verwachting een positief effect hebben op het totale ziekteverzuimcijfer. Beoordelingen CAO-personeel In 1989 werd voor de eerste keer bij Vrumona gestart met een vrijwillige beoordelingsronde voor de mede- werk(st)ers in de salarisgroepen 2, 3 en 4. Deze beoordelingsronde vindt éénmaal per twee jaar plaats. Arbeidstijdverkorting In 1989 werd, op basis van positieve ervaringen in voorgaande jaren, de ATV-verroostering voor de medewer kers in twee- en drieploegendienst verroosterd in vrijdagavonddienst en zondagnachtdienst. Deze verrooste- ring vond uiteraard plaats buiten het seizoen. De ATV voor de overige me- dewerk(st)ers is gedurende het jaar zo flexibel mogelijk verroosterd. Periodiek Geneeskundig Onderzoek In het najaar van 1989 werd voor alle medewerk(st)ers een Periodiek Ge neeskundig Onderzoek georgani seerd. Dit onderzoek vindt éénmaal per 4 jaar plaats voor alle mede- werk(st)ers en éénmaal per 2 jaar voor werknemers/sters van 40 jaar en ouder. 03 O O 33 m 33 03 O CD 00 CD

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1989 | | pagina 19