Heineken Nederland B. V. EFI-Bier Brouwerij Zoeterwoude 12 Het blijkt dat de huidige ATV- verroosteringswijze binnen de drankenhandels organisatorische problemen met zich meebrengt. 1989 gaf gezien de goede zomer een extra problematisch beeld te zien. Vooral de mogelijkheid van tijdelijke ver vanging in bepaalde functies baarde regelmatig zorgen. Studie naar een alternatieve verroosteringswijze zal in 1990 plaatsvinden. De joint venture tussen GWN en Bols had tot gevolg dat onze distilleerderij Hennekens te Beek werd gesloten. Het betrokken personeel werd intern binnen het horecagebied Limburg herplaatst. Personele problemen in verband met de sluiting van de drankenhandel Vul- lingh-Janssen-Huyben B.V. en met de samenvoeging van de dranken handels Dinkel Regge en De Vries Lemmo konden gelukkig tot een minimum beperkt worden. Interne herplaatsingen en uitvoering van de ROWOR-regeling voor 571/2-jarigen bleken voor een goede oplossing te kunnen zorgen. Een adviesaanvraag over een voor genomen besluit de Dienst Informatie Management te reorganiseren werd aan de COR voorgelegd. Door de ontwikkelingen met betrekking tot de reorganisatie van Heineken Neder land in januari 1990 is deze advies aanvraag ingetrokken. Algemeen Het afgelopen jaar heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de ontwikkelingen die zich binnen Heineken Nederland B.V. hebben af gespeeld. Binnen de brouwerij zijn mede als gevolg hiervan binnen de verschillende afdelingen verande ringen ingezet of aangekondigd. In 1989 is een record produktie-op- dracht gehaald en is het investerings programma volgens planning afge werkt. Met dank aan de inzet en betrokkenheid van de medewerkers van de brouwerij hiervoor. Project Interne Werkgelegenheid Omdat in 1988 een structurele over tolligheid werd geconstateerd binnen de afdeling Verpakken is in 1989, na overleg met de vakbonden, het pro ject Interne Werkgelegenheid van start gegaan. In totaal zijn 33 mede werkers op verschillende manieren uit de sterkte van de afdeling Verpak ken gehaald. Naast gebruikmaking door een aantal medewerkers van de ROWOR en een remigratieregeling (totaal 12 medewerkers) zijn 21 men sen overgeplaatst naar een nieuw ge creëerde afdeling Intern Onderhoud. Deze afdeling is na instemming van de OR op 16 mei van start gegaan. De afdeling fungeert als een intern uitzendbureau voor Heineken Neder land B.V., alhoewel de meeste mede werkers werkzaam zijn binnen de brouwerij in Zoeterwoude. Personeelsplan afdeling Brouwen Binnen de afdeling Brouwen is een personeelsplan ontwikkeld dat aan de OR ter advies is voorgelegd. Het streven is om met dit personeels plan de organisatieoptimaal te be mannen en de ontplooiingskansen voor medewerkers te verduidelijken en te vergroten. Als voorloper voor het personeelsplan is in 1989 gestart met de introductie en uitvoering van functioneringsgesprekken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1989 | | pagina 14