Voorwoord In dit Sociaal Jaarverslag wordt aan dacht besteed aan het thema: "Com merciële activiteiten in de markt". Voor dit thema is gekozen omdat in de markt de winst van Heineken gemaakt moet worden en de com merciële activiteiten deze winstge vendheid in hoge mate bepalen. Dit thema sluit goed aan op het onder werp kwaliteit dat bij het vorige jaar verslag de rode draad vormde. Niet alleen internationaal, maar ook nationaal is de algemene economi sche ontwikkeling in 1988 voorspoe diger geweest dan vorig jaar werd verwacht. Er werd een toename van de werkge legenheid in 1988 verwacht. Alleen de daling van de werkloosheid is echter tot stilstand gekomen, ondanks het feit dat er meer banen zijn gecreëerd. Voor Heineken geldt dat wij niet in dezelfde mate van de groei hebben kunnen profiteren als andere bedrijven. De afgelopen jaren schommelde de binnenlandse bier markt rond de 121/2 miljoen hectoliter per jaar. Het valt niet te verwachten dat deze markt nog veel zal groeien. Ter versterking van het eigen markt aandeel wordt produktdifferentiatie toegepast om verschillende groepen consumenten te bereiken. Het bin nenlandse marktaandeel van Heine ken staat echter onder druk. Ondanks de toenemende concurren tie en ondanks de lage dollarkoers is het exportvolume ten opzichte van 1987 vrijwel gelijk gebleven. Tijdens de werkgelegenheidgesprek- ken met de vakbonden zijn de ont wikkelingen bij Heineken in 1988 besproken. Daarbij kwam de drei gende overtolligheid van medewer kers binnen enkele afdelingen ter sprake. Er wordt creatief gewerkt om deze overtolligheid binnen de eigen onderneming op te vangen. Op het het gebied van de pen sioenen is te melden dat in 1988 de toekomstige pensioenen voor de Heineken-medewerkers aanzienlijk zijn verhoogd. Ook de reeds inge gane pensioenen zijn per 1 januari 1989 omhoog gegaan. De CAVO-medewerkers zijn op de hoogte gebracht van de aangepaste beloningsstructuur, zoals die met ingang van 1989 wordt gehanteerd en waarin meer naar prestatie wordt gekeken. Via een brochure en pre sentaties is meer inzicht gegegeven in het salarisbeleid. Deze openheid wordt als een belangrijk middel beschouwd om de motivatie van de medewerkers te vergroten. Het Alcohol- en Werkbeleid van Hei neken heeft veel aandacht getrokken van deskundigen op dat gebied. Hei neken heeft voor dit beleid een eer volle vermelding gekregen. Op het moment dat dit verslag ver schijnt is er al een CAO en een CAVO voor 1989 afgesloten. De positie van Heineken in Nederland heeft in de CAO-afspraken zijn weerslag gevon den in die zin dat er gematigde loonsverhogingen afgesproken zijn. Uit deze afspraken blijkt dat ook de medewerkers bereid zijn om con structief mee te werken aan de ver betering van de resultaten van Hei neken Nederlands Beheer B.V. De joint venture tussen GWN en Bols is in december 1988 bekend gemaakt. In het plan van samengaan zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de sociale en materiële gevolgen van deze samenwerking voor de medewerkers van de joint venture. De Heineken organisatie zal zich tot het uiterste inspannen om de eventuele nadelige gevolgen voor de medewerkers tot het minimum te beperken. Naast de algemene onderwerpen op het gebied van Sociaal Beleid zal in 1989 extra aandacht besteed wor den aan de gevolgen van de uitvoe ring door de overheid van de plan nen van de Commissie Dekker (ziek tekosten) en de Commissie Oort (fis cale maatregelen). Om op toekomstige ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in te spelen zal in 1989 de aanzet gegeven worden tot een positieve aktie voor de vrouw in de onderneming. Er zal onder meer een onderzoek worden gedaan naar de behoefte aan van bedrijfswege georganiseerde kinderopvang. Om enerzijds de functies in de orga nisatie optimaal te bemannen en anderzijds capabele medewerkers doorstroomkansen te bieden, zal de in 1989 voor de tweede maal te hou den potentieelschattingsronde nadrukkelijk worden gebruikt om beide genoemde doelen te bereiken. De Direktie van Heineken Neder lands Beheer B.V. realiseert zich de moeilijke positie van Heineken in de Nederlandse markt. Door creativiteit en inzet en met de steun van alle medewerkers kan een resultaatsver betering gerealiseerd worden. Zij die ons ontvielen T Wij betreuren het overlijden van 24 medewerkers: co O O Hun nagedachtenis houden wij in ere. Direktie Heineken Nederlands Beheer B.V. 3 H.B. Buys 6 februari 1988 J. Richard 7 februari 1988 W. Nieboer 15 februari 1988 E.H. Sprenger 11 maart 1988 R.R. Moet 33 maart 1988 K. v.d. Hoeven 30 maart 1988 J. van Dijk 13 april 1988 J.H. Grimme 17 april 1988 P.W.G. Borjans 13 mei 1988 J.P.J. Roosingh 16 mei 1988 P. van Meetelen 28 mei 1988 H.T. Linssen 30 mei 1988 W. van Wijk 6 juni 1988 C.M. Heijnen 17 juli 1988 J.G.M. van Gils 6 augustus 1988 J. Woudstra 12 augustus 1988 M. van Biljouw 23 augustus 1988 H.van Oyen 5 september 1988 L. Hoekzema 26 september 1988 J.A. Hamers 2 oktober 1988 J. de Roos 28 oktober 1988 F. J.W. Verhagen 14 november 1988 A.J. Maes 19 november 1988 L.M. Schoutendorp 15 december 1988 H.J.J. Rozengarden 25 december 1988 dö m jj co i- CD co co CO

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1988 | | pagina 3