Verslag Arbeidsomstandigheden Aan ons vaak de vraag: "Kunnen jullie mij misschien helpen" "Wij werken altijd in het belang van de klant.Een uitspraak van Henk Schoenmaker die samen metz'n col lega's overal in het land economi sche adviezen geeft aan horeca ondernemers. Een service van de Heineken Brouwerijen die recht streeks te maken heeft met onze commerciële activiteiten in de markt. "We zijn de wegbereiders voor de commerciële mensen,aldus Schoenmaker. "Wij bespreken met een relatie een nieuw project, of lich ten zijn bestaande horecagelegen heid door. Het hele financieel-econo- mische traject, van formulebepaling, via assortiment en prijsstelling, tot doelgroepbepaling en lastenbereke- ning. Als een horeca-ondernemer nieuwe plannen heeft en daarvoor onze hulp inroept, dan moet hij snel duidelijkheid krijgen over de haal baarheid. Hij heeft er niets aan als zijn plannen in werkelijkheid ontspo ren. Ook Heineken is niet gebaat met een ondernemer die financieel in de fout gaat en het niet meer kan bol werken. De horecaondernemer zelf denkt al snel dat de bomen tot in de hemel groeien. Commercie ziet vaak al het aantal hectoliters vloeien. En wij, de mensen uit de economische hoek, moeten dan soms, hoe com mercieel gericht we ook zijn, een domper op de toekomstige vreugde zetten. Maar gelukkig kunnen we heel vaak positief adviseren. "We zijn in de eerste plaats relatie- gericht, niet produkt-gericht. We stel len onze kennis van de horeca-bran- che ter beschikking aan onze klan ten. Soms komt iemand met een concreet plan, maar veelal wordt gezegd: "Ik wil uitbreiden, ik wil iets anders, maar ik weet niet wat en hoe. Kunnen jullie helpen?" Vandaar dat we veel - en prettig - samenwerken met het Bouwadviesbureau. "We zijn misschien niet de brouwerij die onmiddellijk met de geldbundel rin kelt, wij richten ons in de eerste plaats op service. Onze kracht is de kennis die we in huis hebben en die we graag aan de horeca ter beschik king stellen. Dat moeten we verko pen, daar moeten we op hameren. Beleid Uitgangspunt van het beleid ten aan zien van de arbeidsomstandigheden van de werknemers is de intentie verklaring van Heineken Nederlands Beheer B.V. van 18 augustus 1986. Hierin is het beleid voor het verbete ren van veiligheid, gezondheid en welzijn vastgelegd. Uitvoering Doordat er grote verschillen tussen de vestigingen ten aanzien van het verbeteren van de veiligheid zijn, zal ook van geval tot geval het beleid anders zijn. Onderlinge vergelijkin gen tussen de vestigingen hebben daardoor een zeer beperkte waarde. Het is mogelijk dat het aantal onge vallen is toegenomen terwijl de gemiddelde verzuimduur is gedaald. Dit duidt op meer ongevallen die echter minder ernstig waren. Een trendmatige vergelijking over de jaren heen per vestiging heeft echter wel degelijk zin. Hiertoe verwijzen wij naar de tabel 'Ongevallenoverzicht 1988'. Ook het afgelopen jaar is in overleg met werknemers en bedrijfsleiding (en gesteund door de deskundige inbreng van de veiligheidsfunctiona ris) een aantal verbeteringen uitge voerd. De belangrijkste verbeterin gen die genoemd kunnen worden zijn: - uitbreiding verwarming/ventilatie en installatie tochtdeuren verpak kingsafdelingen. - installatie van drukloze flessenin- voegers t.b.v. reduktie van het geluid. - geluidsomkastingen etiketteerma chines. - tegelen van vloeren t.b.v. anti-slip. - cabines met verwarming voor vork heftrucks. - nieuwe chemicaliën-opslagruimte - nieuwe ruimte kwaliteitsdienst brouwen - apparatuur voor koolzuurdetectie in lagerkelders - aanpassen laaddocks voor laden containers vanuit loods. - in incidentele gevallen aanpassin gen van brandweerploegen en calamiteitenplan. Veiligheidsronden Veiligheidsronden hebben op regel matige tijden plaats. Eventueel geconstateerde tekortkomingen worden gemeld aan de afdelingschef en vervolgens wordt door hem actie ondernomen. Veelal hebben de acties te maken met orde en netheid die vele kleinere ongevallen tot gevolg hebben (snijwonden/verstui- ken). 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1988 | | pagina 30