Heineken Nederland B. V. Commercie Bier A A 4 en O O 13 Algemeen Het kwaliteitsverbeteringsprojekt Heineken Nederland was ook in 1988 de basis voor een groot aantal activiteiten in de commerciële orga nisatie. Per afdeling of dienst werden kwantitatief meetbare doelstellingen afgegeven die tot een verbetering van kwaliteit, service en werken moeten leiden. In de regelmatige besprekingen met de managementteams, zowel in de horecagebieden als in de overige commerciële diensten, werd de voortgang van de activiteiten geëva lueerd. Waar nodig vond bijsturing plaats of werden acties nieuw leven ingeblazen. De aandacht die via de kwaliteitskrant werd geschonken aan de decentrale inspanningen werd als zeer positief gewaardeerd. Ondernemingsraden Nadat in het voorjaar van 1988 de nieuwe ondernemingsraden waren geïnstalleerd, kon, eigenlijk zonder hapering, het overleg gecontinueerd worden op dezelfde construktieve wijze als in het verleden. De behandelde onderwerpen waren ondermeer arbeidstijdverkorting, de arbeidsomstandigheden, de voorge nomen sluiting Roermond en de voortgang reorganisatie Horeca Technische Dienst/Horeca Tap Ser vice (HTD/HTS). Horecagebieden In 1988 werd in alle horecagebieden de verzelfstandiging van de dranken handels doorgevoerd en vond de scheiding plaats tussen fabrikanten en drankenhandelverkoop. De functie Hoofd Distributie en Tech nische Dienst werd opgeheven en per drankenhandel werd een bedrijfsleider benoemd of werd een gecombineerde functie bedrijfslei der/verkoopleider ingesteld. Zowel de verkoop- als de administratieve taken werden per drankenhandel georganiseerd en bemand. De invoering van het administratieve ORMAS-systeem is in 1988 gestart en zal in de loop van 1989 in alle horecagebieden zijn ingevoerd. Dit systeem is een belangrijk hulpmiddel in het proces van verzelfstandiging van de drankenhandels. Het hele proces, inclusief de invoering van ORMAS, heeft invloed op de inhoud van de administratieve functies. Per horecagebied is een organisatie schema gemaakt, worden functie profielen opgesteld en vinden func tiemetingen plaats. Waar nodig wor den medewerkers/sters opgeleid voor de gewijzigde taken. Ook in 1988 heeft een uitgebreide wervingscampagne plaatsgevonden voor horecavertegenwoordigers. De resultaten waren positief en hebben geleid tot het in dienst nemen van een aantal jonge, goed opgeleide vertegenwoordigers. Horeca Technische Dienst In 1988 is de nieuwe HTD/HTS orga nisatie van start gegaan. In het eer ste halfjaar van 1988 is door het management veel tijd besteed aan het inrichten van de nieuwe organi satie. Ook is geprobeerd alle betrok ken medewerkers zo goed en tijdig mogelijk te informeren. Hierdoor is voorkomen dat er veel onduidelijk heid en onrust zou ontstaan over de veranderingen die de organisatiewij ziging voor iedere medewerker met zich mee zou brengen. De vervulling van een aantal leiding gevende functies heeft door interne overplaatsingen plaatsgevonden. De benoeming van een tweetal senior HTD- medewerkers tot mentor geeft de mogelijkheid de komende tijd extra aandacht te besteden aan begeleiding en het overdragen van praktijkkennis. Een hoogtepunt was de HTD-dag, die in november 1988 werd gehou den. Alle medewerkers van de nieuwe organisatie kregen daar de kans elkaar te leren kennen en ken nis te nemen van de toekomstplan nen en hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Vechten voor elke vierkante meter Heineken produkten "Er is niet één manier om je produk ten te verkopen. Elke klant vereist zijn eigen speciale benadering.De heer T. Peterse is al vierentwintig jaar ver tegenwoordiger. Hij bezoekt gemid deld zo 'n vijftien winkels per dag. "Het werk is in al die jaren weinig ver anderd, alhoewel het wel veelzijdiger is geworden. Hadden we vroeger alleen Heineken en Amstel Pils en in het na-seizoen het bokbier, nu heb ben we bij elkaar tien soorten bier die allemaal veel aandacht vergen.De heer Peterse probeert de produkten niet alleen te verkopen, hij geeft zijn klanten ook inrichtingsadviezen: "Zie ik dat onze produkten verspreid door de winkel staan, dan geef ik de ondernemer het advies zijn voorraad beter te groeperen. Ik geef hem aan wijzingen en soms wat ondersteu nend materiaal zodat alles er piekfijn uit komt te zien. Kom ik na verloop van tijd terug en het staat er nog steeds zo netjes bij, dan ben ik tevre den. Helemaal leuk is het natuurlijk als zo'n man dan ook nog compli mentjes van klanten heeft gehad.In dit werk is het belangrijk dat de klant vriendelijk te woord wordt gestaan en dat afspraken altijd worden nage komen. Peterse: "Als ik met een klant een actie afspreek om bijvoorbeeld Amstel-glazen cadeau te geven bij een krat en ik beloof in week twaalf deze glazen te leveren, dan moet ik dat ook doen. Zo 'n winkelier rekent daar op en adverteert er mee. Als ik nalaat tijdig te leveren, is de vertrou wensrelatie verbroken en duurt het heel lang voordat je weer iets bereikt.Naast het 'vechten' voor elke vierkante meter die met onze produkten wordt gevuld, probeert Peterse het ook vaak op een andere manier: "Soms ga ik gewoon met de ondernemer 'rekenen'. Dan reken ik hem gewoon voor hoeveel winst hij maakt. En weet je, dat helpt soms beter dan alle verkoopverhalen bij elkaar. XI m XI CD O CD 00 CO

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1988 | | pagina 13