Heineken Nederlands Beheer B. V. De registratie van oorzaken van ziek teverzuim, maar ook andere bedrijfs geneeskundige gegevens, liep ern stige vertraging op door problemen met de beveiliging van het Medisch Registratie en Inquirysysteem (MRI). Doordat de bestelde apparatuur niet afgeleverd mocht worden (vallen onder geheime restricties van het Ministerie van Defensie) moest wor den uitgekeken naar andere geschikte apparatuur die leesbare gegevens omzet in onleesbare. Aan het einde van 1988 kwam deze appa ratuur beschikbaar. Na onderzoek naar de beveiliging van het MRI door de Interne Accoun tants Dienst zal dit zo spoedig moge lijk ingezet worden. Tot dat moment blijft een tijdelijk systeem beschik baar voor het gehoorbeschermings- programma. Tezamen met geluidme tingen (waaruit de zogenaamde 'la- waai-atlas' wordt gemaakt) wijzen de resultaten op de noodzaak tot lawaaibestrijding aan de bron. Dat dit laatste veel energie en geld kost is bekend, maar aan de andere kant weten we dat gehoorbeschadiging door lawaai onherroepelijk is en dus zeer ernstig moet worden genomen. Voor bedrijfsgeneeskundige onder zoeken werd in 1988 geïnvesteerd in apparatuur voor onder meer klimaat- en stofmetingen. Samen met de bedrijfsverpleegkundige zal op ver schillende plaatsen worden gekeken naar arbeidsomstandigheden en zul len metingen kunnen worden ver richt. Belangrijke wijzigingen in de organi satie van de BGD waren het in eigen beheer uitvoeren van de BGD in 's Hertogenbosch en de reorganisatie van de BGD in Amsterdam. In 's Her togenbosch is in de eerste aanzet duidelijk geworden dat deze fase veel inzet en energie kost. De reorga nisatie van de BGD in Amsterdam bracht met zich mee dat daar twee ochtenden per week 'spreekuur' wordt gehouden. Het blijkt dat met een dergelijke bezetting een goede dienstverlening kan worden gege ven. Vooral ook omdat de contacten met de BGD in Zoeterwoude zo goed zijn dat de medewerkers ook op korte termijn een afspraak kun nen maken. Centrale Ondernemingsraad Als gevolg van de op 20 april 1988 gehouden ondernemingsraadverkie zingen wijzigde ook de samenstel ling van de Centrale Ondernemings raad. De kandidaatsverdeling van de nieuwe Raad is als volgt: FNV: 7 (9) kandidaten CNV: 2(1) Unie BHLP: 1 (-) VMHP: 8(7) Personeel: 6(6) De cijfers tussen de haakjes hebben betrekking op de samenstelling van de vorige Raad. De heer H.L. van der Werff droeg de voorzittershamer over aan de heer J.H.M. van den Broek. De heer R. van de Vijver volgde de heer G. van Schaik op als bestuurder (gespreks partner namens de onderneming). Na de sluiting van de Brouwerij aan de Stadhouderskade werd besloten de ondernemingsraden Amsterdam en Rotterdam samen te voegen. Na de verkiezingen telt Heineken zes lokale ondernemingsraden en één Centrale Ondernemingsraad. De lokale ondernemingsraden zijn er voor de vestigingen Amsterdam/Rot terdam, 's-Hertogenbosch en Zoe terwoude en voor de Horecagebie- den binnen Heineken Nederland; ook de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland en Vrumona hebben ieder een ondernemingsraad. De Centrale Ondernemingsraad is onderge bracht bij Heineken Nederlands Beheer. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1988 | | pagina 10