Sociaal Jaarverslag 1987 CAVO Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst voor de werknemers in dienst van Heineken Neder lands Beheer B. V. in de salarisgroepen 16 en hoger. Op 24 maart 1987 hebben HNB B.V. en de Vereniging van Middelbaar en Hoger Personeel bij Heineken (VMHP) een collectieve arbeidsvoorwaardenover eenkomst gesloten geldend voor het jaar 1986. De CAVO kwam in de plaats van de Algemene Arbeids voorwaarden. Op 4 december 1987 werd een CAVO afgesloten voor de jaren 1987 en 1988. ROWOR 1987-1989 In 1987 werd een akkoord gesloten tussen de Indus triebond FNV, de Dienstenbond FNV, de Industrie- en Voedingsbond CNV, de Unie BLHP en de VMHP enerzijds en HNB B.V. anderzijds over een nieuwe Regeling Overplaatsing Wegens Organisatorische Redenen, de ROWOR. De nieuwe regeling heeft een looptijd van 3 jaar. Pensioenaangelegenheden In 1987 is het Pensioenreglement van de Stichting Hei neken Pensioenfonds herzien. Er zijn een aantal wijzi gingen tot stand gekomen: - pensioenrechten voor parttimers - gelijkschakeling van de pensioenleeftijd voor man nen en vrouwen - pensioenrechten voor personeel met een arbeids overeenkomst voor bepaalde tijd. - invoering van een franchise-regeling (loskoppeling pensioenuitkering van de AOW-uitkering) - invoering van een weduwnaarspensioen, wat in houdt dat de echtgenoot van een na 1 januari 1987 overleden gehuwde vrouwelijke deelnemer recht krijgt op weduwnaarspensioen. Gelijkstelling gehuwden - samenwonenden Met ingang van 1 juni 1987 worden, wat betreft de toepassing van diverse regelingen voor het personeel van Heineken, samenwonende medewerkers gelijkge steld met gehuwden. Als ongehuwden kunnen aanto nen dat zij duurzaam samenwonen met een partner, dan worden zij net als gehuwden behandeld in de vol gende regelingen: Heineken Ziektekostenregeling, Overlijdensuitkering, Regeling Kort Verzuim, Bedrijfsautoregeling, verhuis kostenvergoeding bij overplaatsing. Ook is het onderscheid tussen gehuwden en duur zaam samenwonenden vervallen wat betreft attenties bij jubilea en voor de cursus Pensioen in zicht. Dienstjubilea Met ingang van 1 september 1987 is de regeling voor dienstjubilea gewijzigd. Na een dienstverband van 371/2 jaar worden de faciliteiten verstrekt die horen bij een 40- jarig jubileum. Het 40-jarig jubileum komt te vervallen. De jubileumreeks is met ingang van 1 september 1987: 121/2, 25, 371/2 en 50 jaar. Voor diegenen, van wie het dienstverband op 1 septem ber 1987 meer dan 371/2 en minder dan 40 jaar bedraagt, is een overgangsregeling vastgesteld. Deze overgangsregeling houdt in dat aan deze medewerkers de faciliteiten, behorend bij een 371/2 jarig dienstver band, pas verstrekt worden als men 40 jaar in dienst is. Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW) In 1987 heeft een speciaal daartoe in het leven ge roepen commissie de gevolgen van de WAGW voor HNB B.V. onderzocht en aanbevelingen gedaan om voor een correcte toepassing van de WAGW binnen de onderneming te zorgen. Gemiddelde arbeidsduur Evenals in 1986 was de gemiddelde arbeidsduur voor medewerkers die vallen onder de CAVO in 1987 38 uur, terwijl op basis van CAO-afspraken voor 1987 de ge middelde arbeidsduur voor CAO-medewerkers 36 uur heeft bedragen (met uitzondering van bepaalde ploe gendiensten). Ten opzichte van de 40-urige werkweek betekent dat in het CAO-gebied 23 arbeidstijdverkortingsdagen, waarvan er 3 als collectieve dagen aangewezen zijn. Voor medewerkers vallende onder de CAVO werd de gemiddelde arbeidsduur gerealiseerd door 111/2 ATV- dag, waarvan eveneens 3 dagen collectief. Net als in 1986 hebben de medewerkers op wie de CAVO van toepassing is een financiële compensatie ontvangen om het verschil in werkweek met de CAO-medewer- kers (36 uur CAO/38 uur CAVO) te compenseren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1987 | | pagina 8