matie Systeem en het gereed maken voor invoering per 1 januari 1988 van het Orderentry, Expeditie en Factureringssysteem. Omdat de invoering een groot aantal afdelingen be trof, werd al vanaf februari met de programmatuur proefgedraaid, om iedereen de tijd te geven aan dit systeem te wennen. Daarnaast zijn allereerst veel gegevens in de computer ingevoerd. Voor de proble men die tijdens het proefdraaien naar voren kwamen zijn organisatorische afspraken gemaakt. Zo werd in 1987 niet alleen bereikt dat de loskoppeling van de Heineken-systemen bijna geheel werd gereali seerd, maar werden ook geheel nieuwe gebruiks- vormen mogelijk gemaakt. Opleidingen Doordat de produktie-opleidingsfunctionaris in 1987 als gevolg van eerder genoemde herverdeling van taken binnen de produktie-organisatie, onder de afde ling Personeelzaken is gaan vallen, worden alle oplei dingen nu centraal gecoördineerd en begeleid. In 1987 werd een werkgroep Produktie-opleidingen samengesteld. Deze werkgroep had als opdracht het formuleren van een opleidingsbeleid ten behoeve van de produktie-afdelingen binnen Vrumona. De arbeidsbesparende investeringen houden ook in dat meer geavanceerde produktiemiddelen en -tech nieken gebruikt gaan worden. In de toekomst zullen daarom ook andere en hogere eisen aan de produktie- medewerkers gesteld worden. De medewerkers van Vrumona zullen aan deze eisen moeten voldoen en qua instelling en kennisniveau in steeds wijzigende werkomstandigheden hun bijdragen moeten blijven leveren aan het realiseren van de produktiedoelstel- ling. Vandaar dat, meer dan ooit, het van belang is om Sociaal Jaarverslag 1987 dagen nam daardoor ook af en wel met ongeveer 43 procent ten opzichte van 1986. Voor het personeel van de afdeling Verpakken werd een Hygiëne motivatiecursus gegeven, waarbij op dui delijke wijze het belang van een hygiënische werkplek uiteen werd gezet. Gedurende 1987 werden vier veiligheidsinspecties gehouden en werden alle veiligheidsmaatregelen bij Vrumona door het Veiligheidsinstituut doorgelicht. In de portiersloge is een centraal alarmeringspaneel aangebracht, waarop in geval van alarm, door middel van een beeldscherm de daarvoor geldende instruc ties zichtbaar worden. Ook dit jaar werd weer een oefendag georganiseerd voor de leden van de bedrijfs- E.H.B.O. in het Acade misch Ziekenhuis in Utrecht. Ook vond een gezamen lijke oefendag plaats voor de bedrijfsbrandweer en de E.H.B.O. op het Vrumonaterrein. Om tot een zo laag mogelijk geluidsniveau te komen, zijn enkele machines voorzien van een geluidsver- lagende omkasting. De Arbo-beleidsgroep heeft in 1987 viermaal ver gaderd. Bedrijfsgezondheidsdienst Voor de werknemers van 40 jaar en ouder werd, door het Medisch Diagnostisch en Preventie-centrum te Utrecht, een tweede periodiek geneeskundig onder zoek gehouden; ook vond de jaarlijkse ronde van audiometreren plaats. Informatisering/Automatisering 1987 is voor de informatisering bij Vrumona het jaar geweest van de invoering van het Onderhouds Infor-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1987 | | pagina 34