Wmm Sociaal Jaarverslag 1987 kers. Daardoor kunnen zij hun nieuwe functie zo goed mogelijk vervullen. Onder andere werd voor een grote groep medewerkers uit de brouwafdeling achtereen volgens een cursus Meet- en Regeltechniek voor operators en Microbiologie en Hygiëne verzorgd. Arbeidsomstandigheden In het kader van veiligheid en arbeidsomstandigheden zijn de gestelde normen, ondanks de komende slui ting, zoveel mogelijk gehandhaafd. Er heeft een extra voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden voor de rondleiders van de afdeling Ontvangsten waarbij de vluchtroutes zijn gecontroleerd en, op enkele plaat sen, verbeterd. Kwaliteitsverbeteringsproces Binnen de Amsterdamse brouwerij is vorm gegeven aan het kwaliteitsverbeteringsproject via bijeenkom sten met groepen medewerkers. Per afdeling is in discussies met de medewerkers een groot aantal zaken naar voren gekomen die voor verbetering vat baar zijn. Hierbij werd onder andere gebruik gemaakt van de resultaten van het personeelsonderzoek. De meeste suggesties tot verbetering zijn inmiddels uit gevoerd. Ziekteverzuim De daling van het ziekteverzuim, die werd ingezet in de tweede helft van 1986, zette zich versterkt voort in 1987 Het ziekteverzuim in 1987 bedroeg 76% tegen over 11,4% in 1986. Ondernemingsraad Met de Ondernemingsraad werd in 1987 opnieuw op constructieve wijze overleg gevoerd. In vergelijking tot de drukke overlegperiode in 1986, toen de advies aanvragen over de sluiting van de brouwerij en het dis tributiecentrum Bullewijk werden afgehandeld, was het jaar 1987 rustig. Belangrijkste punten van overleg waren de ongemakkentoeslag en de toekomstige be stemming van de brouwerij. Als gevolg van de komende sluiting liepen de activitei ten van de Algemene Commissie en van de Commis sie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn zodanig terug dat besloten werd het overleg met de bedrijfsleiding nog uitsluitend op ad hoe basis te laten plaatsvinden. 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1987 | | pagina 24