Sociaal Jaarverslag 1987 deel aan tal van onderzoeken. Op basis van de re sultaten van deze onderzoeken krijgen we een beeld van de positie die Heineken inneemt ten op zichte van andere bedrijven. Een ander belangrijk aandachtspunt is de belonings structuur binnen Heineken. Meteen beloningsstruc tuur wordt bedoeld het geheel aan mogelijkheden, bijbehorende procedures en voorschriften, om het flexibel belonen voor het uitoefenen van functies mogelijk te maken. Onderdeel hiervan vormen de be kende periodieke salarisverhogingen. In 1987 is in dit kader een nieuwe beloningsstructuur ontwikkeld die in 1989 zal worden ingevoerd voor de medewerkers die vallen onder de CAVO. Deze medewerkers zullen in de loop van 1988 hiervan op de hoogte worden ge steld. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1987 | | pagina 14