Sociaal Jaarverslag 1986 Schoolopleidingen en automatisering/informatisering Het gebruik van computers is een deel van het f dagelijks werk geworden en daarom behoort een schoolopleiding aandacht te schenken aan computergebruik. Dat geldt voor alle schoolni- veau's. Of we het nu hebben over algemene scholing of opleidingen tot een beroep: men sen moeten leren waarvoor een computer hulpmiddel) gebruikt kan worden en ermee le ren omgaan. P Veel, maar nog lang niet alle, scholen hebben het gebruik van een computer in hun oplei dingspakket zitten. Per schooltype zijn nog r geen gelijkluidende exameneisen opgesteld. Uitzondering daarop zijn de scholen die spe cialistische computeropleidingen verzorgen, f Ook het computeronderwijs komt blijkbaar langzaam van de grond. Vergeleken met het buitenland loopt Neder land qua computeropleidingen zeker niet ach ter. Ook in bijvoorbeeld de Verenigde Staten is men nog druk bezig het computeronderwijs vorm te geven. Hoe nodig dit onderwijs is blijkt ook uit een uitspraak van een Australische bankdirecteur. Hij stelde onlangs dat hij voor administratieve- en kaderfuncties binnen drie jaar alleen nog mensen zou aannemen die om weten te gaan met een database, met tekstver werking en met een spreadsheet. f Stelling voor de toekomst f "Door de betere schoolopleidingen op compu tergebied en het aantal mensen dat al een cur sus gevolgd heeft zal het huidige opleidings- f plan van de afdeling Centrale Training en Vor ming er over een tijdje geheel anders uitzien. Vervroegde uittreding Van de 25 medewerkers die daarvoor in aanmerking kwamen, hebben er in het jaar 1986 13 gebruik ge maakt van de overbruggingsregeling of van de moge lijkheid tot uittreding voor diegenen die op 31 decem ber 1985 60 jaar waren. Tien medewerkers die in de loop van 1986 60 jaar werden lieten weten gebruik te willen maken van de overbruggingsregeling. Van deze aanvragen werden er zes gehonoreerd. Vermeldenswaardig is nog het feit dat in september tegelijkertijd afscheid kon worden genomen van 12 medewerkers die gebruik maakten van de vut-re- geling. Deze bijeenkomst werd een bijzonder plezie rige manifestatie, waarbij het allerbelangrijkste was, dat degenen om wie het ging en die spontaan hadden ingestemd met een gezamenlijke afscheidsviering, buitengewoon enthousiast waren over de manier waarop hun afscheid werd gevierd. Ziekteverzuim Van het ziekteverzuimpercentage moet circa 3 pro cent worden toegerekend aan langdurig zieken, het geen helaas vaak impliciet ernstige zieken betekent. Het resterende percentage wijkt in negatieve zin af vergeleken bij andere bedrijven. Een zorgvuldig maar strak beleid in deze heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid, dat wil zeggen een daling van het ziekteverzuim. Extra aandacht werd besteed aan de frequent ver- zuimers die een belangrijk deel van het verzuimper centage voor hun rekening nemen. Werving In het jaar 1986, waarin géén uitbreiding van arbeids tijdverkorting plaatsvond, traden 40 nieuwe mede werkers in dienst. Een aantal van hen op basis van een overeenkomst voor bepaalde tijd, dit met het oog op mogelijk toekomstige ontwikkelingen zoals bij de automatisering intern transport en opslag. De ontwikkeling van het ziekteverzuimcijfer is niet al leen teleurstellend maar ook zorgwekkend.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1986 | | pagina 32