Heineken Nederland B.V. vestiging up to date ten aanzien van beschrijving en waardering. Ondernemingsraad In het overleg met de ondernemingsraad dat vaak zeer diepgaand was, maar niet altijd rimpelloos ver liep en evenmin in alle gevallen tot overeenstemming leidde, kwam een groot aantal onderwerpen aan de orde. Belangrijke onderwerpen waren: reorganisatie legkelder; vertrouwelijkheid van schriftelijke informatie; bevoegdheden en delegatie; functieclassificatie vorkheftruckchauffeurs; wijze van behandeling adviesaanvragen bij investeringen; optimalisering technologische dienstverlening; automatisering intern transporten opslag; bedrijfsgezondheidsdienst; vervangen in hogere functiegroepen; onderhoud kelderbierwagens; externe werving op contractbasis. Uiteraard vormde ook het personeelsbudget en het aantal uitzendkrachten een belangrijk onderwerp van overleg. Overleg met de Arbo-commissie Ook in het overleg met de Arbo-commissie kwamen vele onderwerpen aan de orde. Belangrijk was de bij drage die door de Arbo-commissie werd geleverd aan de arbeidsomstandigheden bij de nieuwe colon ne 11 en het bereiken van overeenstemming met be trekking tot het Arbo-jaarbudget. Door de bedrijfsgezondheidsdienst werden van alle produktie-afdelingen arbeidsomstandighedensur- veys gemaakt, aan de hand waarvan het Arbo-jaar budget voor de komende tijd kan worden opgezet. Met de Commissie Sociaal Beleid vond twee maal overleg plaats dat in goede sfeer verliep. Punten die hieraan de orde kwamen waren onderandere: vervroegde uittreding reiskostenregeling vervangingstoeslag Functieclassificatie Door wijzigingen in de organisatie danwel het opzet ten van personeelsbegeleidingsplannen doet zich steeds meer het verschijnsel voor dat in plaats van in dividuele functies groepen functies in één keer wor den beschreven of herschreven. Dit is het geval geweest in bijvoorbeeld de afdeling Verpakken, waar functies tot het niveau van groeps leiders in 1985 werden beschreven. In 1986 konden de resultaten bekend worden gemaakt van de metin gen in de technische dienst van alle functies tot en met salarisgroep 17, terwijl begin 1987 de resultaten verwacht worden van functies tot en met de groeps leidersfunctie in de afdeling Brouwen. Op deze wijze is het merendeel van de functies in de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1986 | | pagina 31