r 0 0 Sociaal Jaarverslag 1986 sprekken adviezen gegeven. Zonodig werden mede werkers naar een huisarts of een specialist doorver wezen. Werkplekbezoek en -onderzoek blijven voor de be drijfsartsen belangrijk om de omstandigheden waar onder de medewerkers hun werk verrichten te ken nen en om zonodig adviezen te geven. Begeleiding van arbeidsongeschikte medewerkers is een continu belangrijk aandachtspunt. Door wijzigingen in het sociale stelsel is meer dan Gezondheid en automatisering 0 Beeldschermen zijn zo langzamerhand ver trouwde apparaten geworden in onze kantoren en werkruimtes. Daarom is het zaak te weten hoe op een veilige, gemakkelijke en gezonde manier gewerkt kan worden met beeldscher men. In 1986 is een boekje verschenen over het goed werken met beeldschermen. Een goede werkhouding is belangrijk, maar ook de opstelling van het beeldscherm, het toetsen bord en het meubilair is belangrijk. Bij de aanschaf van apparatuur wordt met deze aspecten zoveel mogelijk rekening gehouden. De medische dienst onderstreept het belang van werkhouding, meubilair, etc. Mensen die veel werken met beeldschermen en vaak een hele tijd in een starre houding zitten wordt aan geraden rug- en schouderspieren in goede conditie te houden en actief een sport te beoe fenen. Alle klachten worden door verbeteringen aan te brengen in werkhouding en meubilair echter niet weggenomen. Ook door de sfeer en bij voorbeeld de taakinhoud kunnen problemen ontstaan die leiden tot lichamelijke klachten. Een organisatieverandering, ontstaan door au tomatisering, kan eveneens tot lichamelijke klachten leiden, maar het is de vraag of de auto matisering daarbij als "schuldigemoet wor den aangewezen. Bij de medische dienst hebben enkele, voorna melijk oudere, mensen aangeklopt, die men taal niet meer in staat bleken te zijn de overstap naar automatisering te maken. Informatisering/automatisering vergt veel van het aanpassings vermogen van mensen. Voor al de laatste vijfjaar is er veel veranderd in het werk door de automatisering. Medewerkers die tientallen jaren gewend zijn geweest aan een bepaalde werkwijze, waarbij alles voorbeeldig verliep, hebben soms proble men zich aan te passen aan de nieuwe situatie. De onderneming is zich ervan bewust dat er werksituaties zijn waarbij, door de automatise ring, mensen in een sociaal isolement zijn te rechtgekomen. Procesautomatisering stelt bo vendien hoge (re) eisen aan de medewerkers. Sommigen zullen moeite hebben aan die eisen te voldoen en komen in het gedrang. Ook dat levert een aantal klachten op, waaraan zeker aandacht besteed moet worden. Erg belangrijk is het om de medewerkers in een vroeg stadium te betrekken bij het automatise ringsproces, zodat men langzaamaan kan wen nen aan de veranderingen die zullen komen. En wat klachten betreft neemt dokter H. Rijck- borst van de medische dienst stelling: "Niet alles moet direct in medische zin opgevat worden. Doe je dat wél, dan hang je blijkbaar de stelling aan dat pas als er ziekte te constateren valt, er iets aan gedaan moet worden. Een goed personeelsbeleid en begeleiding is van belang bij veranderingsprocessen. f 16 f

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1986 | | pagina 18