Ir r E 1 ZOETERWOUDE De verroostering van de arbeidstijd verkorting te Zoeterwoude verliep eveneens naar tevredenheid. Over het algemeen gold hier het principe van individuele verroostering, waaron der begrepen de mogelijkheid tot het opnemen van A.IV-dagen in blokken van 2 tot en met 5 dagen (bepaalde periodes uitgezonderd). Bij Heineken Technisch Beheer wer den arbeidstijdverkortingsdagen alleen op vrijdagen opgenomen. HORECAGEBIEDEN Binnen de Horecagebieden werden de A.TV-dagen zoveel mogelijk indivi dueel verroosterd. Per regio kon in overleg met de betrokken medewer kers worden gekozen voor blok- of individueel gespreide verroostering. Bij deze laastste vorm zou verrooste ring zoveel mogelijk op maandagoch tenden en vrijdagmiddagen plaatsvin den. De keuze hiervoor was afhanke lijk van de geaardheid van de functie en de invloed van de markt. VRUMONA De wijze van A.TV-verroostering bin nen Vrumona werd afgestemd op de mogelijkheden hiervan binnen de ver schillende disciplines. Zo werden voor de ploegendienstmedewerkers de A.TV-dagen in overleg met hen vast gesteld in de vrijdagavonddiensten en/of de zondagnachtdiensten in de maanden januari, februari, septem ber, oktober, november en december. Voor de dagdienstmedewerkers wer den de A.TV-dagen individueel, in onderling overleg, over het gehele jaar verspreid vastgelegd in de vorm van minimaal een halve dag en maxi maal een blok van vijf dagen. Daarbij werd rekening gehouden met bepaal de pieken in de werkzaamheden. Met betrekking tot de verroostering van A.TV-dagen in de ploegendienst zal, op verzoek van de ondernemings raad, nagegaan worden of verrooste ring over de gehele week mogelijk is buiten het seizoen. G.W.N. Ook bij de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland vond de invulling van de arbeidstijdverkorting hoofdzakelijk plaats door individuele verroostering. Uitgangspunt daarbij was dat de conti nuïteit van de werkzaamheden of de mogelijkheid tot het verlenen van ser vice gewaarborgd zou blijven. Aan het einde van het verslagjaar vond met de Centrale en de lokale ondernemingsraden overleg plaats over de wijze van verroostering van arbeidstijdverkorting in 1986. SOCIAAL BELEID Bij de beschouwing van de ontwikke lingen van het sociaal beleid in 1985 is er een aantal onderwerpen waarop vooral de nadruk gelegen heeft, namelijk de ontwikkelingen rond de arbeidstijdverkorting, de non-activi- teitsregeling (in de ruimste zin) en het personeelsonderzoek. ARBEIDSTIJDVERKORTING In het kader van de arbeidstijdverkor ting moesten in 1985 voorbereidin gen getroffen worden om per 1 januari 1986 voor de produktie in Zoe terwoude een 36-urige werkweek in te voeren, waarbij ook op zaterdag wordt gewerkt. Voorts moesten erva ringen, opgedaan met de 38-urige werkweek, worden verwerkt tot con crete plannen om aan te geven op welke wijze de 36-urige werkweek per eind 1986 gestalte moet krijgen. Daar bij is gebleken dat vooral in solistische functies er nogal wat bezwaren bestaan tegen de invoering van een verdergaande arbeidstijdverkorting. Gezien de afspraak in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO.) zal voor het personeel vallend onder de C.A.O. de arbeidstijdverkorting gerea liseerd gaan worden; ten aanzien van het hoger personeel is daarover nog geen standpunt bepaald. 31-12-'84 In dienst Uit dienst Naarniet- Over Mutaties 31-12-85 actief geplaatst per saldo Amsterdam 628 55 38 12 17 22 650 's-Hertogenbosch 1267 51 26 17 6 14 1281 Bunnik 527 15 9 6 - 12 - 12 515 Rotterdam 65 10 2 1 7 72 Zoetermeer/Leeuwarden 226 11 8 14 2 - 9 217 Zoeterwoude 2148 255 108 22 - 17 108 2256 Horecagebieden 973 47 42 17 4 - 8 965 Totaal 5834 444 233 89 - 122 5956 Het personeelsbestand steeg in 1985 met 122, waarmee de stijging die in 1984 begon (+20) zich in 1985 versterkt doorzette. Het aantal in dienst getreden medewerkers nam toe van 394 in 1984 tot 444 in 1985. Het aantal medewerkers dat onze dienst verliet, daalde van 279 in 1984 tot 233 in 1985. Er gingen 89 personen in een non-activiteitsregeling. Dit was iets minder dan in 1984, toen het er in totaal 95 waren. 1 1 1 a

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1985 | | pagina 3