'JM 3 O z cc VOORWOORD Dit jaar is voor de illustraties van het Sociaal Jaarverslag gekozen voor de Heineken-medewerker in zijn relatie tot allerhande vormen van techniek waarmee hij (of zij natuurlijk) in zijn taakuitoefeningte maken kan krijgen. Als u de diverse foto's bekijkt zult u zien dat er sprake is van allerlei vor men en uitingen van techniek binnen de onderneming. Binnen Heineken Nederlands Beheer B.V en de diverse werk- en service maatschappijen hebben in het ver slagjaar 1985 de volgende drie onder werpen centraal gestaan: de arbeids tijdverkorting, de informatisering en het personeelsonderzoek. In een apart artikel gaan wij wat dieper in op het onderwerp arbeidstijdverkorting, zoals dat in het verslagjaar 1985 in de organisatie werd doorgevoerd. Bij de diverse bedrijfsonderdelen wordt aandacht besteed aan de infor matisering; in de rubriek Sociaal Beleid komen wij terug op het perso neelsonderzoek, zoals dat werd gehouden in het verslagjaar. Directie Heineken Nederlands Beheer B.V ARBEIDSTIJDVERKORTING In het vorige Sociaal Jaarverslag schreven wij onder meer dat in de loop van 1985 ervaringen zouden moeten worden opgedaan met de arbeidstijdverkorting. Het jaar 1985 zou moeten gelden als een soort proefjaar, zodat het mogelijk zou zijn in 1986 en later tot een goede invul ling van arbeidstijdverkorting te komen. Alhoewel er, over het alge meen gesproken, in dit verslagjaar geen echt grote knelpunten voorkwa men wat betreft de verroostering van arbeidstijdverkorting, kan toch niet gezegd worden dat dit geheel pro bleemloos verliep. Naast intern overleg (per afdeling of per discipline) vond er ook veelvuldig overleg plaats met de Centrale en de lokale ondernemingsraden over de wijze waarop de arbeidstijdverkorting in 1985 gestalte zou moeten krijgen. Terugkijkend kan worden gesteld dat er over het algemeen sprake was van een voor iedereen acceptabele wijze van verroostering. Echter, tegelijker tijd moet worden vastgesteld dat de communicatie en de afstemming tus sen de diverse afdelingen en discipli nes hier en daar minder goed verlie pen dan in de jaren vóór 1985. Dit was veelal het gevolg van de afwezigheid arbeidstijdverkorting. Mede om deze reden moest de onderneming aan het einde van dit verslagjaar besluiten een groot aantal medewerkers in 1986 van de arbeidstijdverkorting uit te sluiten. In 1985 zijn in totaal meer dan 100 medewerkers in dienst getre den als gevolg van de arbeidstijdver korting, hieronder begrepen de mede werkers die wij nodig hadden voor de inmiddels per 1 januari 1986 inge voerde 4-ploegendienst met werken op zaterdag in (produktie) Zoeter- woude. Per werkmaatschappij of service- groep zullen wij aangeven hoe de arbeidstijdverkorting is gerealiseerd. Algemeen uitgangspunt was dat er voor iedere medewerker sprake was van 3 zogenaamde collectieve dagen. Indien later sprake is van uitzonderin gen, dan geldt dat niet voor deze col lectieve dagen. De data van de collec tieve dagen golden in principe voor de gehele onderneming, zij het dat hier en daar een afwijkende datum door de leiding van de betreffende vesti ging werd vastgesteld. zowel versnipperd mogelijk als in blok ken van 2 tot 5 dagen. Alle medewer kers werden in de gelegenheid gesteld hun voorkeur voor de verroos tering van A.TV-dagen kenbaar te maken. Door de betrokken chefs werd vervolgens beoordeeld of op grond van de bedrijfsomstandighe den de aanvragen al dan niet gehono reerd konden worden.Ten aanzien van het uitsluiten van een relatief groot aantal medewerkers voor arbeidstijd verkorting op het Hoofdkantoor plaat ste de ondernemingsraad een criti- sche kanttekening. Gaarne zou deze raad het aantal uitzonderingen in het vervolg beperkt zien. 'S-HERTOGENBÖSCH Ook de invoering van de arbeidstijd verkorting in 's-Hertogenbosch is goed verlopen. De indruk bestaat dat de hier gehanteerde wijze van invul ling, te weten gelijkmatige verrooste ring (blokverroostering of individuele verroostering), door de medewer kers positief werd ervaren. De verdere arbeidstijdverkorting in de volcontinu- diensten heeft echter geleid tot een negatief effect op de onderlinge com municatie-mogelijkheden tussen de ploegendienst en de dagdienst en tus sen de ploegen onderling. AMSTERDAM De verroostering van de arbeidstijd verkorting bij de produktie te Amster dam verliep zonder grote problemen. Verroostering van de ATV-dagen was r Bekeken zal worden of er mogelijkhe den ter verbetering zijn. Een ander nadelig aspect van de arbeidstijdver korting was het plannen van onder andere vergaderingen en opleidin gen. Dit verliep moeilijker dan in het verleden het geval was. 1 ZIJ DIE ONS ONTVIELEN Wij betreuren het overlijden van twaalf medewerkers- J. Hoedemaker 7 februari 1985 C.Walter 10 mei 1985 B. Selhorst 7 februari 1985 M. Dekker 7 juni juli 1985 H.Velgersdijk 13 februari 1985 TR. Swart 12 1985 J.C.Veliekoop 18 februari 1985 FW. Sabel 22 juli 1985 L.J. Nijholt 14 maart 1985 R. Kan 31 augustus 1985 S.Tetik 5 mei 1985 R.G.vanRoon 3 november 1985 Hun nagedachtenis houden wij in ere. GO CC LU LU CQ CO van mede werkers ten gevolge van de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1985 | | pagina 2