Met de O.R.-verkiezingen, die in april 1985 plaatsvonden, zijn voor de Gedistilleerd en Wijngroep geen grote verschuivingen in de samenstel ling opgetreden. Een drietal leden keerde niet terug in de nieuwe samen stelling. De experimentele vorm van werkover leg binnen de afdelingen Verpakken en Magazijn Intern Transport, waar mee in oktober 1984 een begin werd gemaakt, kon in 1985 worden afge rond. De evaluatie van deze gestructu reerde vorm van werkoverleg werd in september 1985 aan de onderne mingsraad gepresenteerd. De resulta ten kunnen als positief worden omschreven. De betrokkenen bij het werkoverleg nemen op constructieve wijze deel aan dit overleg en zien het als middel om de communicatie/informatie te verbeteren. Met de ondernemings raad werd afgesproken dat continuï teit aan deze vorm van werkoverleg zal worden gegeven waarbij de betrok kenheid van de deelnemers verder zal worden gestimuleerd. Met betrekking tot de invoering van werkoverleg bin nen andere disciplines zal begin 1986 door Personeelszaken een inventari satie plaatsvinden om te bezien in hoeverre deze vorm van gestructu reerd werkoverleg kan worden inge voerd. ARBO Het Calamiteitenplan G.W.N., waarin alle actuele Arbo-bepalingen zijn samengebundeld, werd medio 1985, na instemming van de ondernemings raad, aan alle betrokkenen uitgereikt. Daar waar gewenst werd door de Vei ligheidsfunctionaris een verdere toe lichting gegeven op de in dit plan genoemde bepalingen. Ook in 1985 werden in het kader van de Arbeids omstandighedenwet diverse maatre gelen genomen ter verbetering van onveilige situaties, zoals brandvrije kleding ten behoeve van de Techni sche Dienst, geluidsisolerende maat regelen, zöne-markeringen ten behoeve van Intern Transport als mede de aanschaf van diverse per soonlijke beschermingsmiddelen.Ten einde te komen tot een optimale aan pak van eventuele calamiteiten is in 1985 een begin gemaakt met Bedrijfs- zelfbeschermingsoefeningen waarbij het accent kwam te liggen op een cor recte uitvoering van het ontruimings plan. In juni 1985 werd binnen de Medische Dienst te Zoetermeer een nieuwe bedrijfsarts aangesteld. Met deze benoeming is tevens voldaan aan de in de Arbo-wet gestelde eisen. Door continuïteit van het artsen spreekuur, intensievere controle en medische begeleiding kon het ziekte verzuimpercentage worden terugge bracht (van 5,6% naar 4,8%). OPLEIDINGEN Gezien de ontwikkelingen op het gebied van Informatisering/Automati sering heeft dit opleidingsaspect de volle aandacht gekregen. Zo werd door de betreffende Stuurgroep als mede door de leden van de Data- Beheergroep allereerst deelgenomen aan diverse Informatiseringsopleidin gen (zoals directievoering en automa tisering alsmede logisch ontwerp). De leden van de Data-Beheergroep volg den daarnaast een opleiding Mana- gen-lnformatiseringsprojecten om de nieuwe projecten op adequate wijze te kunnen leiden. Voor de mede werkers die betrokken zullen worden bij Automatisering zijn in nauwe samenwerking met de afdelingen Centrale Training en Vorming oplei dingsplannen gemaakt waarbij de te volgen opleidingen qua tijdstip zoveel mogelijk gekoppeld zijn aan het moment, VESTIGING ZOETERMEER Een belangrijke activiteit in 1985 was de verdere uitvoering van de plannen met betrekking tot de Informatise ring/Automatisering. In navolging op de eind 1984 inge diende adviesaanvraag Informatie/ Automatisering werd begin 1985 met de ondernemingsraad van gedachten gewisseld over de wijze waarop dit proces zal verlopen, waarbij de te vol gen opleidingen alsmede de bezet tingsconsequenties verder onder de loupe werden genomen. Na intensief overleg ten aanzien van de diverse op te starten Informatiseringsprojecten, de prioriteiten alsmede opleidingsbe hoeften, heeft de ondernemingsraad positief gereageerd op deze aan vraag. In dit verslagjaar kon de vaste perso neelsbezetting van de afdeling Infor matisering/Automatisering worden gerealiseerd. Bij de ondernemingsraad werd in de loop van 1985 een adviesaanvraag ingediend omtrent de reorganisatie van de werkzaamheden binnen de Marketing-afdeling. Mede door de uit breidingvan het assortiment met een tweetal merken werden nieuwe pro- dukt-groepen samengesteld waarbij een tweetal Brands Managers is benoemd die ieder de verantwoorde lijkheid voor een aantal merken heb ben gekregen. Na overleg met de Mar- ketingleiding heeft de ondernemings raad op de voorgestelde aanpassing positief gereageerd. Binnen de E.EI.-organisatie werden enige taken gehergroepeerd waarbij tevens rekening werd gehouden met de verdergaande automatisering. De ondernemingsraad heeft positief gereageerd op deze aanpassingen. In het najaar van 1985 werd de O.R. op de hoogte gesteld van de voorge nomen plannen met betrekking tot Commercial Relations. Hiertoe is inmiddels een Chef Commercial Rela tions benoemd. De ondernemings raad heeft zich met de voorgestelde plannen kunnen verenigen. W

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1985 | | pagina 17