beleidsstrategie implementatie Het Bedrijfsgeneeskundig Beleid Amsterdam 's-Hertogen- bosch Bunnik Rotterdam Zoetermeer/ Leeuwarden Zoeterwoude Horeca- gebieden Totaal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal t/m 20 jaar 4 0,6 16 1,3 3 1,3 35 1,6 11 1,1 69 1,2 21 t/m 25 jaar 30 4,8 110 8,7 34 6,5 12 18,5 15 6,6 244 11,4 122 12,5 567 9,7 26 t/m 30 jaar 62 9,9 176 13,9 60 11,4 14 21,5 35 15,5 398 18,5 164 16,9 909 15,6 31 t/m 35 jaar 81 12,9 187 14,7 84 15,9 15 23,1 42 18,6 377 17,5 142 14,6 928 15,9 36 t/m 40 jaar 107 17,0 238 18,8 100 19,0 7 10,7 44 19,5 373 17,4 144 14,8 1013 17,4 t/m 40 jaar 284 45,2 727 57,4 278 52,8 48 73,8 139 61,5 1427 66,4 583 59,9 3486 59,8 41 t/m 45 jaar 99 15,8 150 11,9 98 18,6 3 4,6 23 10,2 255 11,9 119 12,2 747 12,8 46 t/m 50 jaar 86 13,7 161 12,7 80 15,2 4 6,2 20 8,8 205 9,5 104 10,7 660 11,3 51 t/m 55 jaar 90 14,3 145 11,4 56 10,6 3 4,6 22 9,7 132 6,2 88 9,1 536 9,2 56 t/m 60 jaar 59 9,4 62 4,9 11 2,1 4 6,2 18 8,0 103 4,8 66 6,8 323 5,5 61 jaar en ouder 10 1,6 22 1,7 4 0,7 3 4,6 4 1,8 26 1,2 13 1,3 82 1,4 Totaal 628 100,0 1267 100,0 527 100,0 65 100,0 226 100,0 2148 100,0 973 100,0 5834 100,0 1. Alcoholmisbruik/problematisch drinken uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken. 2. Voorlichting geven en preventieve maatregelen treffen, die samen een harmonieus geheel vormen. 3. Geconstateerde verminderde arbeidsprestaties en regelmatige afwezigheid als invalshoek gebrui ken voor signalering van mogelijk alcoholmisbruik/problematisch drinken. 4. 'Constructieve dwang' toepassen door het ontwikkelen van een samenhang op het gebied van hulpverleningsmogelijkheden én het uitvoeren van de Ziektewet én het toepassen van disciplinaire maatregelen of ontslagbeleid. De uitvoering van het alcohol-werk- beleid geschiedt als volgt: 1. Er heeft een regulering van het verstrekkingen pakket plaatsgevon den. Daarbij is met name het gebruik van gedistilleerd beperkt. 2. Er zal een voorlichtingscampagne worden gestart, waarvan het doel tweeledig is: - het geven van informatie over ondermeer problematisch alco holgebruik en de schade die daardoor maatschappelijk ont staat; - het doorbreken van het taboe dat bestaat inzake het praten over de gevaren van alcohol. 3. Er zal een cursus worden opgezet met als doel het begeleiden en scholen van: - medewerkers die vanuit hun functie waarnemen dat iemand een alcoholprobleem heeft; - medewerkers die beroepshalve belast zijn met de zorg voor medewerkers met een alcohol probleem. Leeftijdsopbouw personeelsbestand per vestiging (tabel 3) De Bedrijfsgezondheidsdiensten van de verschillende werkmaatschap pijen c.q. vestigingen zijn in 1984 gestart met intensief onderling over leg. Doel hiervan is het bedrijfsge neeskundig beleid en de uitvoering Globaal gezien Is in de leeftijdsopbouw ten aanzien van de situatie in 1983 weinig veranderd. De toename in de totale sterkte in 1984 (20perso nen) is voor een belangrijk deel terug te vinden in de groep t/m 20 jaar, die groeide van 52 tot 69 medewerkers. Zoeterwoude blijft met hoge per centages in de leeftijdsgroepen t/m 35 duidelijk een vestiging met veeljonger personeel. In Amsterdam ligt dit precies tegengesteld, evenals in geringere mate in Bunnik. daarvan op elkaar af te stemmen. Besloten is het audiometrisch onder zoek per vestiging uit te voeren. Daar toe zal het reeds ingevoerde automa tiseringssysteem in stand worden gehouden teneinde verslaggeving voor de gehele onderneming mogelijk te maken. Het periodiek geneeskun dig onderzoek (COPIH) ondervond veel belangstelling; de waardering van de deelnemers voor dit onderzoek is over het algemeen hoog. Individuele nabesprekingen eventuele contacten met de huisarts zijn daarbij belangrijk. Werkplekbezoeken die een goede indruk geven van de werkomstandig heden, kregen meer dan voorheen aandacht. Naast de vele contacten met individuele medewerkers werden die met het management geïntensi veerd. Regelmatig werden bijeen komsten van de (C.)O.R. of commis sies daarvan bijgewoond. Het ziekte en ongevallenverzuim eiste veel aan dacht; door een actief beleid zal getracht worden dit verzuim terug te dringen. Samenwerking met de afde lingen Personeelszaken en de veilig- heidskundigen speelt daarbij een belangrijke rol. Het bedrijfsgeneeskundig beleid van Heineken Nederlands Beheer B.V. werd opnieuw geformuleerd. Dit beleid, dat een integrerend deel is van het totale beleid van de onderneming, is erop gericht een zodanige begelei ding te verzorgen dat de medewer kers optimaal kunnen functioneren. De Bedrijfsgezondheidsdienst levert

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1984 | | pagina 8