I Aniift 7 o C o Heineke"M Heineken Beleid Alcohol en Werk beleidsuitgangspunten beleidsdoelstellingen Salarisgroepbezetting (tabel 2) 30-09 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12-1983 In Uit Naarniet- Overige 31-12-1984 1978 1979 1980 1981 1982 dienst dienst actief mutaties Groep aantal aantal aantal aantal aantal aantal 2 9,0 6,1 3,9 3,3 3,4 2,9 168 81 11 3 -65 170 2,9 3 25,4 23,6 23,8 21,2 19,5 18,8 1091 97 87 21 -13 1067 18,3 4 15,0 22,1 22,6 24,2 25,1 25,3 1470 71 51 18 4 1476 25,3 5 10,1 9,5 10,4 10,8 10,5 11,2 650 30 29 10 -35 606 10,4 6 11,2 10,4 10,7 11,1 11,5 11,4 665 28 14 15 +67 731 12,5 7 6,8 7,4 7,2 7,1 7,0 7,1 416 7 10 5 - 2 406 7,0 2 t/m 7 77,5 79,1 78,6 77,7 77,0 76,7 4460 314 202 72 -44 4456 76,4 16 6,4 6,1 6,2 6,5 6,9 6,9 399 10 6 7 +25 421 7,2 17 6,0 5,6 5,9 6,2 6,2 6,0 349 16 12 7 - 6 340 5,8 16en 17 12,4 11,7 12,1 12,7 13,1 12,9 748 26 18 14 19 761 13,0 20 4,6 4,2 4,0 4,0 4,1 4,3 251 34 11 3 - 1 270 4,6 25 2,5 2,3 2,4 2,4 2,7 2,9 166 11 12 3 +16 178 3,1 30 1,4 1,3 1,4 1,6 1,6 1,6 93 7 5 2 - 5 88 1,5 35 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 38 1 6 9 42 0,7 40 en hoger 1,0 0,8 0,9 0,9 0,8 1,0 58 1 25 1 6 39 0,7 20 en hoger 10,1 9,2 9,3 9,6 9,9 10,4 606 54 59 9 +25 617 10,6 In 1984 nam het aantal medewerkers In de CAO-sector (groepen 2 t/m 7) Iets af, terwijl het aantal medewerkers in de groepen 16 en hoger in totaal iets steeg. Als gevolg hiervan zette de lichte daling sinds 1979 van het aandeel van de CAO-sector zich ook in 1984 voort. dat zijn bestaansrecht vindt in het pro duceren en verkopen van alcoholhou dende produkten, hoe moeilijk het is een beleid ter zake van Alcohol en Werkte formuleren. Immers, bij de formulering van een dergelijk beleid moet de grootst mogelijke zorgvuldig heid worden betracht om enerzijds onwaarachtigheden te voorkomen en anderzijds de medewerkers ervan te doordringen dat het beleid serieus is bedoeld. Een en ander mag bijvoor beeld niet tot het misverstand leiden dat de onderneming tegen het gebruik van alcohol zou zijn. De nadruk zal moeten komen te liggen op het terugdringen van overdadig alcoholaanbod en alcoholgebruik. 2. 3. medewerkers in de onderneming te bevorderen. Heineken streeft naar het voorko men, respectievelijk terugdringen van arbeidsongeschiktheid die ontstaat als gevolg van alcohol misbruiktijdens en na het werk en tijdens door Heineken voor haar medewerkers georganiseerde activiteiten. Heineken beoogt te anticiperen op negatieve reacties die de PR- uitstraling van de onderneming schaden. e onderneming gaat er vanuit dat de produkten die zij produceert en verkoopt een nuttige en traditionele functie vervullen in de maatschappij. Aan de andere kant realiseert de onderneming zich dat deze produk ten onder bepaalde omstandigheden schadelijke effecten kunnen hebben voor een gebruiker. Daarin neemt de onderneming met haar produkten geen uitzonderingspositie in; voor nagenoeg alle produkten geldt dat overdaad schaadt. Het vraagstuk Alcohol en Werk heeft de laatste jaren in de publiciteitsmedia veel aandacht gekregen. Op grond van die publica ties en door eigen onderzoek is de onderneming tot de conclusie geko men dat er in de ons omgevende wereld wel degelijk sprake is van alco holmisbruik en dat het onterecht is te veronderstellen dat een dergelijk pro bleem zich ook niet in onze onderne ming zou voordoen. In dat licht bezien betekent alcohol- beleid voor de onderneming derhalve dat niet alleen de buitenwereld (onze consumenten) doch zeker ook ons eigen personeel dient te worden geïn formeerd over verantwoord gebruik van alcohol en de mogelijke nadelige gevolgen van overmatig gebruik of misbruik. Daarbij realiseert de onder neming zich, dat juist vooreen bedrijf 2. Heineken aanvaardt, met erken ning van ieders persoonlijke ver antwoordelijkheid, een sociaal maatschappelijke verantwoorde lijkheid binnen de onderneming voor veiligheid, gezondheid en welzijn van haar medewerkers. Heineken bestrijdt misbruik van alcohol tijdens en na het werk en tijdens door Heineken voor mede werkers georganiseerde activitei ten. Door alcoholmisbruik komen vei ligheid, gezondheid en welzijn in de werksituatie in het gedrang. 4. Er bestaat een samenhang tussen alcoholmisbruik/problematisch drinken enerzijds en verminderde arbeidsprestaties anderzijds. 5. Misbruik van alcohol leidt tot kos tenverhoging voor de onderne ming. 1. Mede door een alcoholbeleid beoogt Heineken veiligheid, gezondheid en welzijn van de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1984 | | pagina 7