1 F ■I mmn ■arS 'tl a Heineken Nederlands Beheer BV Ontwikkelingen Sociaal Beleid len vandezaken waaraan aan dacht werd gegeven, was de wijze waarop de arbeidstijdverkorting zou worden toegepast. Hoewel voor het jaar 1984 nog sprake was van een vrij geringe arbeidstijdverkorting, moes ten in dat jaar wegen worden gevon den waarlangs een aanzienlijke arbeidstijdverkorting in 1985 kon worden gerealiseerd. De arbeidstijd verkortingvoor de dagdienst, de 2- en 3-ploegendienst tot een gemiddelde werkweek van 38 uur komt in 1985 tot uiting door de toekenning van vrije dagen, waarvan 3 dagen collec tief aangewezen werden. Per 1 januari 1985 is voor de volcontinu- dienst een gemiddelde werkweek van 33,6 uur ingevoerd. In de ploegen diensten werd uitgebreid onderzocht op welke wijze daar de arbeidstijdver korting het best gerealiseerd zou kun nen worden. Een en ander leidde ertoe dat eind 1984 de onderneming voorstellen hieromtrent aan de Cen trale Ondernemingsraad en aan de lokale ondernemingsraden kon voor leggen. Eind december 1984 kon geconstateerd worden dat de onder neming met de Centrale Onderne mingsraad en met de lokale onderne mingsraden overeenstemming had bereikt over de wijze waarop de arbeidstijdverkorting zal worden inge voerd. In de loop van 1985 zullen, op grond van de opgedane ervaringen met betrekking tot de 5% arbeidstijdver korting, besluiten moeten worden genomen omtrent een verdere arbeidstijdverkorting tot 10% voor de dagdienst, de 2- en 3-ploegendienst op uiterlijk 31 december 1986. Per 1 januari 1986 zal in de vestiging Zoe- terwoude een 4-ploegendienst met werken op zaterdag worden inge voerd. regeling met terugwerkende kracht gelijke rechten zullen gelden als voor de "niet-tropengangers". Voorts werd in principe besloten de pensioenposi tie van vrouwen en mannen gelijk te schakelen. Zodra oplossingen zijn gevonden voor de ingrijpende techni sche problemen, die deze twee besluiten met zich meebrengen, zul len nadere mededelingen hierom trent worden gedaan. De Centrale Ondernemingsraad heeft inmiddels een aantal voorstellen tot verbetering van de pensioenen geformuleerd en aan de onderneming toegezonden. De verwerking van de volledige ploe gendiensttoeslag in de pensioen grondslag is nog steeds onderwerp van gesprek met de werknemersorga nisaties. Het ligt in het voornemen van de onderneming in 1985 grote aan dacht te besteden aan het pensioen reglement, om dit aan te passen aan de actuele ontwikkelingen. behoeve van de salarisadministratie - het periodiek vervaardigen van overzichten met betrekking tot het personeel in de HNB-organisatie. Meerdere "subsystemen zijn nog in ontwikkeling en zullen in de loop van 1985 operationeel worden. In een 9 %Wm< v r- -• In het Sociaal Jaarverslag 1983 werd een uiteenzetting gegeven van de belangrijkste elementen van de per 15 november 1983 afgesloten nieuwe CAO. Tijdens de verdere uit werking van hetgeen was overeenge komen in een CAO-tekst bleek tussen de contractpartijen nog een aantal meningsverschillen te bestaan. Eerst in het najaar van 1984 konden de CAO-partners elkaar in de definitieve tekst vinden. Ten aanzien van pen sioenen werd een tweetal belangrijke beslissingen genomen, die echter nog nader technisch moeten worden uit gewerkt. De z.g. Tropenregeling in het Pensioenreglement Buitenland zal worden afgeschaft, waarbij voor de "tropengangers" wat betreft de VUT- In 1984 zijn de voorbereidingen afge rond voor een nadere invoering van een personeelsinformatiesysteem (PVI). In dit "subsysteem" is een aan tal gegevens opgenomen van het per soneel in dienst van Heineken Neder lands Beheer B.V. De belangrijkste functies van dit systeem zijn: - het op de personeelsadministraties registreren van persoons-, organisa tie-, salaris- en functiegegevens; - het vervaardigen van mutatie-over zichten ten behoeve van de perso- neeldiensten, het pensioenfonds, de medische diensten en dergelijke; - het doorgeven van wijzigingen ten geformeerde ad hoe privacy-commis- sie, waarin onder meer de Centrale Ondernemingsraad is vertegenwoor digd, zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een privacyreglement. In dit reglement wordt het gebruik van persoonsgegevens van de medewer kers met waarborgen omkleed. Tij dens het verslagjaar heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de Com missie Sociaal Beleid van de Centrale Ondernemingsraad. Dit overleg ken merkt zich door een grote mate van openheid. Gedurende het afgelopen jaar heeft dit overleg dan ook duidelijk zijn functie bewezen als "voorberei dend overleg" voor zaken die vervol gens binnen de COR aan de orde zijn gesteld. -

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1984 | | pagina 3