H r1 31-12-'83 In dienst Uit dienst Naarniet- actief Over geplaatst Mutaties per saldo 31-12-'84 Amsterdam 629 42 42 16 15 - 1 628 's-Hertogenbosch 1237 85 29 21 - 5 30 1267 Bunnik 546 13 20 11 - 1 - 19 527 Rotterdam 50 5 1 1 12 15 65 Zoetermeer, Leeuwarden 241 11 15 9 - 2 - 15 226 Zoeterwoude 2112 208 130 22 - 20 36 2148 Horecagebieden 999 30 42 15 1 - 26 973 Totaal 5814 394 279 95 - 20 5834 Het personeelsbestand steeg in 1984 met 20, waarmee aan de reeks dalingen van de laatste jaren een einde is gekomen. Evenals in 1983 nam in 1984 het aantal in dienst getreden medewerkers duidelijktoe, namelijktot 394 personen ofwel 151 meer dan in 1983. Het aantal personen dat onze dienst verliet was in 1984 nauwelijks hoger dan in 1983. Er gingen 95 personen in de Heineken Invaliditeitsregeling, met wachtgeld of in de VUT-regeling; dit was iets minder dan in 1983, toen het er in totaal 108 waren. I chter, vrije tijd speelt ook een grote zakelijke rol in het bestaan van onze onderneming. Immers, via onze onderneming worden veel acti viteiten, die in de vrije tijd van mensen worden gedaan, gestimuleerd, geor ganiseerd en gesponsord. Deze wis selwerking tussen de mens in onze onderneming en de vrije tijd, hebben wij geprobeerd in de fotografische illu straties vast te leggen. Sociaal Beleid ontwikkelt zich niet altijd gelijkmatig. Het ene jaar kan door bepaalde ontwikkelingen het Sociaal Beleid in de onderneming veel meer in de schijnwerpers staan dan het andere jaar. Bovendien ont wikkelt Sociaal Beleid zich vaak zeer geleidelijk en zijn het nuanceverschil len die het voornaamste kenmerk zijn van de ontwikkeling. Wij merken dat elk jaar weer bij het schrijven van het verslag en wij vragen ons af of wij daarmee op de goede weg zijn. Apart van dit verslag hebben wij dan ook een folder ontwikkeld, waarin de voor naamste cijfermatige gegevens van ons Sociaal Beleid zijn vastgelegd. Wij zouden ons kunnen voorstellen zo'n folder jaarlijks uit te geven als een handzaam naslagmiddel wanneer wij over dit soort zaken met elkaar pra ten. Ten aanzien van het Sociaal Jaar verslag denken wij dan aan thema nummers. Het ene jaar behandeling van een thema dat alle bedrijven betreft, het andere jaar een meer beschrijvend verslag zoals wij tot nu toe gewend waren. Uiteraard zal die gedachte nader uitgewerkt moeten worden en wij zullen daarover nog het nodige overleg moeten plegen om de meningen van anderen te vernemen. Zakelijk gezien was 1984 in zijn algemeenheid een goed jaar voor Heineken Nederlands Beheer B.V., ook al ontwikkelen zich bepaalde onderdelen minder gunstig. Dit laat ste is dan meer het gevolg van markt ontwikkelingen dan van een gebrek aan inzet van onze medewerkers. Het is zeer nadrukkelijk onze behoefte in het voorwoord van dit verslag, allen die zich voor onze onderneming heb ben ingezet daarvoor hartelijk dankte zeggen. De Directie van Heineken Nederlands Beheer B.V. Het personeelsbestand per vestiging (tabel 1) Dhr. M. Sondervan Dhr. M.A. van Venrooy Dhr. J.A.G. van Vugt Dhr. R. de Groot Dhr. H. Miedema Mw. C.J.M. van Zuidam ZIJ DIE ONS ONTVIELEN Wij betreuren het overlijden van 11 medewerkers: 4 maart 1984 15 maart 1984 17 april 1984 5 mei 1984 19 juni 1984 20 juni 1984 Dhr. G.T. Dongelmans Dhr. C.J. Kramer Dhr. A.G.M. van Gils Dhr. J.B.M. Lambooij Dhr. H.J. Konijn 24 juli 1984 12 augustus 1984 2 september 1984 5 november 1984 28 december 1984 Hun nagedachtenis houden wij in ere.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1984 | | pagina 2