Gedistilleerd-enWijngroep Nederland BV Heinekenlêchnisch Beheer Heineken Automatiseringsgroep Heineken Nederlands Beheer BV mmm Heineken Nederland BV Vrumona BV Pagina 2 Pagina 13 Pagina 18 Pagina 20 Pagina 22 Pagina 24 m i i« M>S Het jaar 1984 kan met betrekking tot het Sociaal Beleid in zekere zin getypeerd worden als een jaar waarin verder nagedacht moest worden over de uitwerking van de afspraken die in 1983 waren gemaakt Uiteraard nam de for muleringvan de CAO geruime tijd in beslag. Het kostte nog veel over leg, mankracht en tijd alvorens wij het over de definitieve tekst eens werden. Deze CAO betekent uit eindelijk meer vrije tijd voor onze medewerkers. Wij willen in deze inleiding ingaan op die vrije tijd. Vanaf 1945 heeft zich in Neder land een proces van steeds gunsti ger wordende arbeidstijden voort gezet De arbeidstijd per dag werd verkort de vakanties werden ver lengd en de werkweken werden gebracht van 6 naar 5 dagen. Al deze extra vrije tijd kon door de Nederlandse economie worden opgebracht omdat het Nederland goed ging. Nu er sprake is van gro tere werkloosheid, krijgen wij meer vrije tijd om een poging te wagen daarmee dat probleem op te lossen. Niet meer vrije tijd uit luxe en comfort maar meer vrije tijd om te proberen een herverde ling van arbeid tot stand te bren gen. Daarom is er ook een doorlo pende illustratie van de mens en zijn vrije tijd in dit verslag. Voorwoord f' rf 'l

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1984 | | pagina 1