Heineken Nederlands Beheer BV Ontwikkelingen Sociaal Beleid CAO 1983-1986 Het personeelsbestand per vestiging (tabel 1) 31 -12-'82 In dienst Uit dienst Naarniet- actief Over geplaatst Mutaties per saldo 31-12-'83 Amsterdam 641 21 24 17 8 - 12 629 's-Hertogenbosch 1271 2 19 18 1 - 34 1237 Bunnik 564 4 20 13 11 - 18 546 Rotterdam 63 1 - 12 - 13 50 Zoetermeer, Hattem, Leeuwarden 283 8 25 20 - 5 - 42 241 Zoeterwoude 2168 161 121 26 - 70 - 56 2112 Horecagebieden 959 47 60 14 67 40 999 Totaal 5949 243 270 108 - - 135 5814 De laatste met de werknemersorganisaties afge sloten collectieve arbeidsover eenkomst liep 31 december 1982 af. In december 1982 deden de werknemersorganisa ties, betrokken bij de Heineken- CAO, ons hun eerste voorstellen tot wijziging van de CAO toeko men. Begin 1983 ontvingen wij nog een aantal aanvullende voorstellen. De werknemersor ganisaties wensten in ieder geval met Heineken afspraken te maken over een verregaande vorm van arbeidstijdverkorting voor alle medewerkers. Tot nu toe had Heineken zijn beleid met name gericht op arbeidstijdverkorting in de vol- continudienst. Nu de werkne mersorganisaties arbeidstijdver korting voor alle werknemers verlangden, was studie vooraf nodig om alle consequenties te onderzoeken. T In het CAO-overleg baseerden de contractpartners zich op het in november 1982 in de Stich ting van de Arbeid tussen cen trale werkgevers- en werkne mersorganisaties overeengeko men 'Centraal Accoord'. Reeds eerder gaven wij aan dat het doel van dit accoord onder meer was het herstel van de rende menten van ondernemingen en het bestrijden van de werkloos heid. Het accoord gaf daarbij aan dat één van de middelen om dit doel te bereiken de invoering van arbeidstijdverkorting was. Deze zou niet mogen leiden tot hogere kosten voor de bedrij ven. In Nederland had het bedrijfsleven geen of nauwelijks ervaring met de consequenties van verregaande arbeidstijdver korting. Slechts in een aantal col lectieve arbeidsovereenkomsten was een afspraak gemaakt de arbeidstijd te verkorten van 40 tot 38 uur per week. Na een gedegen onderzoek kwam Heineken tot de conclusie dat, onder een aantal voorwaar den, met de werknemersorgani saties afspraken voor een verre gaande arbeidstijdverkorting gemaakt zouden kunnen wor den. De voorstellen van de werkne mersorganisaties, de mate waarin Heineken daaraan tege moet wilde komen en de door Heineken gestelde voorwaar den, hebben geleid tot een zeer uitvoerig en langdurig CAO- overleg. In augustus bleek, op grond van het tot dat moment gevoerde overleg, dat de werk nemersorganisaties zich met hun leden wilden beraden. Na de uitkomst hiervan deed Heine ken de werknemersorganisaties een voorstel toekomen, ten einde het formele CAO-overleg weer op gang te brengen. Eerst op 15 november 1983 resul teerde het overleg in een prin- cipe-accoord. De hoofdzaken van dit principe-accoord laten zich in het kort als volgt weerge ven: Contractsduur: 1 januari 1983 - 31 december 1986 r Arbeidstijdverkorting: -1 januari 1984: dagdienst, 2- en 3-ploegen- dienst: 5 roostervrije dagen. -1 januari 1985: gemiddelde werkweek dag dienst, 2- en 3-ploegendienst: 38 uur. - uiterlijk 31 december 1986: gemiddelde werkweek dag dienst, 2- en 3-ploegendienst: 36 uur. -1 januari 1985: gemiddelde werkweek volconti- nudienst: 33,6 uur. later tijdstip in andere vestigin gen alleen na overeenstemming met werknemersorganisaties. - arbeidstijdverkorting voor de dagdienst, 2- en 3-ploegen dienst wordt gerealiseerd door middel van hele of halve rooster vrije dagen die eventueel geclus terd kunnen worden tot blokken van maximaal 5 dagen, -ten aanzien van functies waar van de werkgever na overleg met de werknemersorganisaties, bepaald heeft dat arbeidstijdver korting op organisatorische -1 januari 1986: invoering 4-ploegendienst met werken op zaterdag in de vesti ging Zoeterwoude: gemiddelde werkweek van deze 4-ploegen dienst: 36 uur. Eventuele invoering voor noemde 4-ploegendienst op een gronden dan wel gronden ver band houdend met de markt waarin Heineken opereert, niet mogelijk is, wordt voor de niet gerealiseerde arbeidstijdverkor ting aan betrokkenen een ver goeding toegekend. Het personeelsbestand daalde In 1983 met 135 zijnde 2,3%. Dit betrof voor 80% medewer kers die in de Wachtgeldrege ling, de Heineken Invaliditeitsre- geling of de V. U. T. -regeling wer den opgenomen. De daling van het personeelsbestand was in 1982 351; in 1983 was dit ruim 60% minder. Dat is duidelijk te zien aan het aantal nieuw in dienst getreden personen, dat in 1983 ruim 100 hoger was dan in 1982.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1983 | | pagina 3