Zij die ons ontvielen Heineken Nederlands Beheer BV s; li ®lls II Pif II IÉ S1 li lilê Mi M i :-:jin;-' i llyisiiïSbïisï&s, bïiëwyiisyyysë^ii^"^ - Wij betreuren het overlijden van 15 medewer kers: Hun nagedachtenis houden wij in ere. Dhr. P.R Tompkins Dhr. F.P. Damen Dhr. G.W. van Vugt Dhr. J.L. Hylkema Mw. M.W.Th. Shiji-v.d. Gevel Dhr. P.J.K. Hoebeke Dhr. E. v.d. Zeep Mw. C.M. Wittentrop-v.d. Burg Dhr. F. Stikkelorum Dhr. M.A. Tinnenbroek Dhr. P. Aanen Dhr. E.P. van Nimwegen Dhr. A.V.M. Elsendoorn Dhr. G.A.A. Jochems Mw. M.J. Jager 29-03-1983 10-04-1983 27-05-1983 06-06-1983 03-07-1983 15-07-1983 07-08-1983 08-09-1983 27-09-1983 23-10-1983 11-11-1983 15-11-1983 23-11-1983 02-12-1983 20-12-1983 eeggsiii^ Ö^ÖffflSS 't.t^ a $g!*-' t"1? ;:r;§51ll :n~%llfl ijjélgf i|| jf$3|&s3 SSg® j'oujjhv^ :i;i:;' !'iiij!]i:...:::--«:ï hi-i imxitvxMKVxS;** 0s Voorwoord Aan het eind van het verslagjaar werden de onderneming en allen die daarin werkzaam zijn, opge schrikt door de ontvoering van de heren Heineken en Doderer. Velen in de onderneming gaven blijk van hun medeleven met het lot van beide heren en hun fami lie. Eenieder was verheugd over de goede afloop van deze ont voeringszaak, hetgeen zich uitte in vele persoonlijke en gezamen lijke reacties. De bevrijding van de heren Heineken en Doderer werd als een bevrijding voor de gehele Heineken-gemeenschap ervaren. De afpersingszaak, die gericht was op onze produkten, was een andere negatieve ervaring die de onderneming opdeed. Gelukkig hebben we kunnen vaststellen dat deze zaak geen nadelige gevolgen voor onze onderne ming heeft gehad. In 1983 was er sprake van een neergaande beweging van de wereldeconomie in het alge meen en de Nederlandse econo mie in het bijzonder. Een afne mende koopkracht en een sterk groeiende werkloosheid zijn de belangrijkste uitingen daarvan. Het wordt steeds meer duidelijk dat de oplossing van deze vraag stukken gevonden moet wor den in een structurele aanpak. Ook de gesprekken met werk nemersorganisaties stonden in dit teken. Het in de Stichting van de Arbeid tussen werkgevers- en werknemersorganisaties over eengekomen 'Centraal Ac- coord', gaf als doel aan de nood zaak tot rendementsherstel van de ondernemingen en de bestrij ding van de werkloosheid. Deze twee doelstellingen hebben cen traal gestaan in de onderhande lingen met werknemersorgani saties over een nieuw af te slui ten collectieve arbeidsovereen komst. Het resultaat van deze onderhandelingen heeft geleid tot een collectieve arbeidsover eenkomst tot en met 31 decem ber 1986, waarin vergaande afspraken inzake arbeidstijdver kortingzijn vastgelegd. Met werknemersorganisaties is ook overleg gepleegd over de overgang van het personeel naar Heineken Nederlands Beheer B.V. en de 'Regeling Overplaatsing Wegens Organi satorische Redenen'. Een aantal malen was de werkgelegenheid onderwerp van gesprek. Wij kunnen dan ook zeggen, dat de contacten met de werkne mersorganisaties in 1983 zeer talrijk zijn geweest en over het algemeen in goede sfeer zijn verlopen. In ieder geval kan vastgesteld worden dat er dit jaar binnen het Sociaal Beleid bij Heineken wel het één en ander is gebeurd. afname van de koopkracht, een gewijzigd kooppatroon en een verhevigde concurrentie. Echter dank zij allerlei activiteiten in de produktie en commerciële sfeer, de creativiteit en de inzet van onze medewerkers en maatre gelen die leidden tot kostenbe heersing en verhoging van de efficiency, is het gelukt een gun stiger resultaat in de afzet van onze produkten te bewerkstelli gen dan voor 1983 was begroot. Directie Heineken Nederlands Beheer B.V. In het overleg met de Centrale Ondernemingsraad en de lokale ondernemingsraden kwam een groot aantal onderwerpen aan de orde. Het onderwerp 'reorga nisatie' kon grotendeels worden afgesloten. Naast de onderwer pen die elders in dit verslag zijn opgenomen, heeft de C.O.R. advies uitgebracht over de opvolging van de heer H.F.M. Coebergh door de heer L.A.Ch. Rottier als lid van de directie van Heineken Neder lands Beheer B.V. en over het investeringsplan van deze ven nootschap. Voorts gaf de C.O.R. zijn instemming aan de invoe ring van het HAY-functieclassifi- catiesysteem voor de salaris groepen 20, 25 en 30. Door de directie van Heineken Neder lands Beheer B.V. wordt het overleg met de Centrale Onder nemingsraad en de lokale ondernemingsraden als goed ervaren. De totale personeelsbezetting van Heineken in Nederland liep in 1983 per saldo met 135 terug, naar een totaal van 5814 werk nemers per 31 december 1983. Reeds in 1982 was gebleken dat er een overschot was van een relatief groot aantal medewer kers in alle sectoren van de onderneming. Het werkgele genheidsbeleid van Heineken richtte zich met name op het niet opnieuw vervullen van vacatu res die ontstonden door natuur lijk verloop, de her- en omscho ling van medewerkers, een her verdeling van taken en het aan bieden van een andere functie aan hen van wie de functie over bodig was geworden. Waren in de eerste maanden van 1982 de gevolgen van de accijnsverhoging voor onze onderneming duidelijk voelbaar, in het voorjaar van 1983 speel den de slechte weersomstandig heden ons parten. Verder ondervond onze onderneming de nadelige gevolgen van de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1983 | | pagina 2