Hcineken Nederland BV ^■1 -jarig-bestaan brouwerij 's-Hertogenbosch z==zz Bedrijfsgezondheids Dienst Opleidingen Kantineverbouwing O.R.-Amsterdam Op 4 september 1983 was het 25 jaar geleden dat Z.K.H. Prins Bernhard, onder het toeziend oog van de heren dr. H.P. Heineken en A.H. Heineken, de opening van de Brouwerij in 's- Hertogenbosch verrichtte. Toen door de stijgende bierver kopen in het binnen- en buiten land de capaciteit van de brou werijen in Amsterdam en Rot terdam volledig benut waren gaf de toenmalige Directie in de beginjaren 50 de opdracht tot het ontwerpen van een bierver werkingsbedrijf in 's-Hertogen bosch, waar het bier gelagerd, gebotteld en verpakt kon wor den. Op 20 december 1955 werd voor dit bedrijf de eerste paal geslagen. Kort daarna werd besloten het verwerkingsbedrijf uit te breiden tot een complete brouwerij. Op 4 september 1958 was de bouw dermate ver gevorderd, dat de brouwerij officieel kon worden geopend. Nu, 25 jaar later, is de vestiging 's-Herto genbosch uitgegroeid tot een van de grootste brouwerijen van Nederland. Een en ander was reden genoeg om het 25-jarig bestaan niet onopgemerkt voor bij te laten gaan. Op 3 september 1983 kwamen ongeveer 1.000 medewerkers in het Heineken-ontspanningscen- Produktie bier/'s-Hertogenbosch trum bijeen om dit heugelijke feit te vieren. In het kader van dit jubileum besloot de Directie f25.000,- te schenken aan de personeelsvereniging. Van dit bedrag werd onder andere het meubilair voor het Heineken- ontspanningscentrum aange schaft. Alle medewerkers van de Bossche Brouwerij kregen als In nauwe samenwerking tussen de Medische Dienst, de betref fende bedrijfsafdelingen en de Personeelsdienst, heeft een intensieve verzuimbegeleiding plaatsgevonden. Veel aandacht vergde de begeleiding van oudere medewerkers met een langdurig verzuim. Het resultaat van het in 1983 gehouden audiometrisch onder zoek toonde aan dat zich geen belangrijke veranderingen heb ben voorgedaan in vergelijking met de bevindingen van het in 1981 gehouden onderzoek. Dit jaar werd ook in Amsterdam een cursus Nederlandse taal voor anderstaligen gestart. Aan deze cursus werd deelgenomen door 22 medewerkers, van wie de meesten slecht of geen Nederlands spraken. De lessen, die door twee docentes worden gegeven, zijn erop gericht dat na ongeveer een half jaar de deel nemers een redelijke woorden schat hebben opgebouwd en op een redelijk niveau in het Neder lands kunnen converseren. In nauwe samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van de afdeling Centrale Training en Vorming werden de kaderoplei dingen gestructureerd. De alge mene oriëntatiecursussen en de opleidingen "Brouwen en Ver pakken" zullen in de Amster damse vestiging worden gege ven. Begonnen werd met de verbou wing van de kantine. Het zelfbe dieningssysteem zal verder wor den uitgebreid, waardoor een betere service aan de medewer kers verleend kan worden. In Overlegvergaderingen werd veel aandacht besteed aan het onderwerp Veiligheid. Daar naast kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: Overwerk, Werkbespre king, Roosterwijziging Smeer- dienst en het Organisatieonder zoek Technische Dienst. Er kan gesproken worden van een goede, opbouwende samenwerking met de Onder nemingsraad-Amsterdam.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1983 | | pagina 16