-Cl 2 Zij die ons ontvielen Reorganisatie Sociaal beleid heineken nederlond/ beheer bv Wij betreuren het overlijden van dertien medewerkers: C. Koning 05-01-1982 A.P. Almeida 04-10-1982 G.H. Ulenberg 04-02-1982 J. Winkelhuijzen 19-10-1982 H.A. Hesse 10-04-1982 V.N. Neves 06-12-1982 J. Spijker 13-04-1982 A.M. van Beek 24-12-1982 C. Schouten 15-07-1982 M.M. Sanders 30-12-1982 J.J. Kool 31-08-1982 G. Gagesteijn 31-12-1982 J. 't Hart 19-09-1982 Hun nagedachtenis houden wij in ere In de inleiding is al aandacht besteed aan het werk dat in verband met de reorganisa tie het afgelopen jaar werd verricht. Daarbij moet gedacht worden aan de reorganisatie bij Heineken Technisch Beheer, de dienst Economie, Financiën en Informatie, kortweg EFI genoemd, de formalisering van het Sta tuut en het Protocol, samenvoeging van ho- recagebieden enzovoort. Eenduidig Ook de structuur van de personeelsdienst onderging een wijziging. Ook die moest aangepast worden aan de nieuwe organi satie. In veel officiële stukken ligt vast dat ge streefd wordt naar een éénduidig, centraal personeelsbeleid voor de medewerkers van Heineken in Nederland. Daartoe heeft Personeelszaken zitting in de Directie van Heineken Nederlands Beheer BV. Zo kan, op het hoogste niveau het perso neelsbeleid in Nederland worden vastge steld. Eigen diensten Een belangrijke aanpassing was de instel ling van eigen Personeelsdiensten voor de Werkmaatschappijen. De hoofden van deze diensten houden een functionele relatie met het Directoraat Per soneelszaken Nederland. Ze maken echter deel uit van de managementteams van de werkmaatschappijen. Zoveel mogelijk worden uitvoerende taken aan deze diensten overgelaten. Getracht wordt informatie naar het Directo raat Personeelszaken Nederland te laten doorstromen uit de Werkmaatschappijen. Zo kan voorbereiding en toetsing van het beleid plaatsvinden. Bemoeit het Directoraat zich dus niet met operationele zaken, een aantal facetten wordt wel op dat niveau behandeld. Een voorbeeld daarvan is het centrale over leg met de werknemersorganisaties. Ook de afspraken met de concern-afdeling Sociale Zaken werden afgerond en vastge legd. Tussen Personeelszaken Nederland en concern Sociale Zaken wordt regelmatig coördinerend overleg gepleegd. Taak De stafgroepen binnen Personeelszaken Nederland hebben ieder hun eigen taakge bied. De behandeling van onderwerpen gebeurt zoveel mogelijk projectmatig. Toch is hiervoor de ideale vorm nog niet gevonden. Projectenwerk moet te vaak en te lang worden onderbroken voor korte termijn werk. Er komen uit de organisatie en de overleg organen veel vragen. Het daarop maken van nota's en andere geschriften kost veel tijd. En het is moeilijk om dit soort werk zaamheden te zien aankomen. Verder moet vaak 'voeding' worden gege ven aan het overleg binnen de bedrijfstak. <4^ Nieuw Binnen de afdeling Personeelszaken is een eigen economische afdeling opgenomen. Dat is nieuw. Hierdoor is gewaarborgd dat de beleids voorstellen van Personeelszaken Nederland ook voldoen aan de economische eisen die de onderneming stelt. Steeds meer is namelijk de afweging tus sen het financieel haalbare en het sociaal gewenste noodzakelijk. Die afweging is van groot belang voor de vaststelling van een verantwoord, eigentijds personeelsbeleid. In de nieuwe organisatie verwacht Perso neelszaken doelmatig voor het manage ment en de lijnorganisatie te kunnen wer ken. Flexibel wanneer het om aanpassingen gaat, eenduidig wanneer het gaat om de hantering van het vastgestelde beleid. En met een open oor en oog voor de maat schappij, binnen en buiten Heineken. Zodat de ontwikkelingen gevolgd en waar moge lijk voorzien kunnen worden. In de loop van 1981 is de nota Sociaal Plan in zijn definitieve vorm tot stand gekomen. Voor dat het zover was, is er veel overleg gepleegd en is het commentaar dat van di verse zijden uit de onderneming werd ont vangen, verwerkt. Aan de betrokken leidinggevenden, PZ- functionarissen en de COR werd het toege stuurd. Later kregen ook vele anderen het Sociaal Plan in bezit,-we schreven daarover in de inleiding. Doel Wat is de doelstelling van het sociaal be leid? Het wil evenwicht brengen tussen de mo gelijkheden en doelen van de onderneming aan de ene kant en de maatschappelijke Accenten In vorige Sociaal Jaarverslagen werd al aangegeven wat het doel van het Sociaal Plan is: het formuleren van uitgangspunten en doelstellingen van het sociaal beleid. De Nota is niet zozeer een verzameling van projecten voor de korte of langere termijn. Veel meer geeft het de grondbeginselen aan, die gelden bij de vorming en toepas sing van het sociaal beleid. Daarom is het niet zo zinvol aan te geven wat precies in een bepaald jaar is verwe zenlijkt. Het is belangrijker aan te geven waar de grondbeginselen aanwezig waren bij de daadwerkelijke vorming van het sociaal be leid. ontwikkelingen en de wensen en verwach tingen van de medewerkers aan de andere kant. Als er aan die maatschappelijke ontwikke lingen wordt gedacht springen twee zaken in het oog: de rol van de overheid en de economische toestand van ons land. Dat zijn factoren met een grote invloed. In

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1982 | | pagina 3