f heineken neder lend/ beheer bu Inleiding Een van de belangrijkste kenmerken van 1982 was de verdere invoering van de reor ganisatie. Daar was in 1981 mee gestart en in het verslagjaar werden veel zaken nader uitgewerkt. De drie werkmaatschappijen begonnen als zelfstandige eenheden te werken. Heineken Nederland BV (Bier), de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland BV en Vrumona BV behielden in de horeca verkooporganisatie een gemeenschappelijke activiteit. Overleg Natuurlijk was het nodig dat er voor deze, vaak ingrijpende, veranderingen veel over leg werd gevoerd. In de commissies en werkgroepen werd veel inzet en medewerking getoond. Dat is een verheugende constatering. Vooral ook omdat het overleg met de Centrale Onder nemingsraad, de lokale ondernemingsra den en de vakorganisaties tot goede resul taten heeft geleid. Noodzaak De aanpassingen van de organisatie zijn al tijd gericht op de activiteiten van de onder neming in de markt. Omstandigheden in de drankenbranche of daarbuiten maken inter ne aanpassingen noodzakelijk. Vaak zijn het voor de onderneming negatieve invloe den. Zo ook in 1982. De accijnsverhoging per 1 januari 1982 ver oorzaakte veel problemen. Onze klanten vormden grote voorraad in de laatste maanden van 1981. Dat vroeg veel flexibili teit van onze organisatie. Produktie, Physie- ke Distributie en bijvoorbeeld de Admini stratie moesten op volle toeren draaien om deze onverwachte, grote vraag te kunnen verwerken. Dat gold niet alleen voor Bier maar ook voor Vrumona. De Gedistilleerd en Wijngroep bleef ditmaal gespaard van een accijnsverhoging. Ook in de eerste maanden van 1982 waren de gevolgen van de accijnsverhoging voor onze organisatie duidelijk voelbaar. Door de gestegen prijzen nam de vraag naar onze produkten af. De verwachtingen voor onze omzetten in 1982 waren somber ge stemd, temeer omdat de economische te ruggang in Nederland zijn tol eiste. Plannen Door die sterk gedaalde vraag in de eerste maanden, kreeg de planning van de pro duktie met moeilijkheden te kampen. De produktie-plannen waren verstoord en er moest rekening gehouden worden met voorraadvorming voor de naderende zo mer. Verrassend Gelukkig werd die zomer prachtig, waar door iets van de terugval in omzet kon worden goedgemaakt. Zo bleef het ondernemen verrassend. Maar tegelijkertijd was het wisselvallig. Dat maak te het vaak moeilijk om hen, die het beleid van de onderneming kritisch volgen, te overtuigen van deze niet in te schatten wis selvalligheden. Dat gold vooral voor het overwerk. Er von den veel discussies plaats. De problemen die daarbij aan de orde kwamen konden over het algemeen redelijk worden opge lost. Dreiging De produkten van onze onderneming worden over het algemeen tegen een goe de prijs verkocht. In een periode dat het economisch minder goed gaat, ontstaat ge makkelijk een vraag naar goedkope pro dukten. Hierdoor dreigt onze afzet te ver minderen. Het risico bestaat dat er verlies van marktaandeel optreedt. Dat geldt niet alleen voor onze onderneming, vandaar dat er in 1982 een verscherpte concurrentie op de afzetmarkten plaatsvond. Er werd veel gevraagd van de afdelingen die in deze concurrentiestrijd de onderne ming van de 'wapens' voorzien. Het ontwer- door een gestage groei van het aantal per soneelsleden. Nu moest de onderneming zich aanpassen aan een sterke verminde ring van het aantal medewerkers. Om dat proces zorgvuldig te begeleiden moesten instrumenten en procedures worden ontwikkeld. Voorkomen Op deze manier wil de onderneming voor komen dat medewerkers zouden moeten worden ontslagen. Daarbij is natuurlijk wel een aantal uit gangspunten geformuleerd. Ook in het Sociaal Plan wordt daarover ge schreven. pen van maatregelen, het bedenken van acties en meer van dit soort zaken, deed een groot beroep op de creativiteit van de betreffende medewerkers. Minder mensen Om op een goede, succesvolle manier op de markt te kunnen strijden, blijft het niet bij het bedenken en uitvoeren van allerlei com merciële activiteiten. Ook naar de organisatie zélf moet worden gekeken. Ook die moet aangepast worden aan de nieuwe omstandigheden. Juist om die nieuwe situatie het hoofd te kunnen bie den en om de continuïteit van de onderne ming te kunnen waarborgen. Vermindering van kosten en efficiënter wer ken zijn dan noodzakelijk. Dat leidt tot een grote terughoudendheid bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. In 1982 zette zich de vermindering - die in het jaar daarvoor al optrad - van het perso neelsbestand voort. Vaak werden vacatures die ontstonden door natuurlijk verloop niet opgevuld. Taken werden herverdeeld of er werd een beroep gedaan op reserves in aantallen medewer kers die in de organisatie aanwezig waren. Dit beleid was voor de onderneming eigen lijk nieuw. Het werkgelegenheidsbeleid bij Heineken kenmerkte zich in de voorgaande jaren Nota Dat leidde tot de nota 'Werkgelegenheids- en Tewerkstellingsbeleid'. De nota werd toegezonden aan de overlegorganen en de vakorganisaties. Daarin stonden de criteria die Heineken hanteert bij interne overplaatsingen of moei lijke overplaatsingen tussen vestigingen. Waarom was dit nodig? In de loop van het jaar was gebleken dat er een overschot was van een relatief groot aantal medewerkers in alle sectoren van de onderneming. Oorzaken daarvan waren de lagere afzet en daardoor verminderde activiteiten en een verhoogde efficiëncy. Bij de werkmaatschappijen Gedistilleerd en Wijngroep en Vrumona ligt deze zaak nog wat moeilijker. De verwachtingen voor de toekomst maken het daar noodzakelijk om het aantal ar beidsplaatsen in absolute zin te verminde ren. In de werkmaatschappij Bier bestaat de verwachting dat geleidelijk het teveel aan medewerkers zal verdwijnen door de hante ring van de instrumenten, procedures en maatregelen zoals die in de nota staan be schreven. Zo doet de onderneming een beroep op de verantwoordelijkheid van de medewerkers. Het gaat dan vooral om medewerking bij overplaatsing, herscholing of mogelijk zelfs verhuizing naar een andere vestiging of werkmaatschappij. In het Sociaal Plan is het sociale beleid van de onderneming op lange termijn beschre ven. Het werd ter beschikking gesteld aan ieder die geïnteresseerd was. Ruim 1.000 medewerkers vroegen om toe zending. Daarmee is aangetoond dat de ontwikkeling van het sociaal beleid de aandacht van zeer velen heeft. Directie Heineken Nederlands Beheer BV

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1982 | | pagina 2