Inleiding Een gespiegelde afspiegeling is de lei draad geweest bij het kiezen van de illustraties bij dit jaarverslagBij een jaar verslag houden wij ons zelf de spiegel voor en kijken naar wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Dat vindt u terug, wanneer wij in de loop van dit verslag diverse onderwerpen aan snijden, waarin zich het sociaal beleid realiseert. Deze inleiding gebruiken wij om de spiegel niet alleen ons zelf voor te houden, maar ook om te zien hoe de omgeving, de maat schappij om ons heen, zich daarin laat zien. Het jaar 1981 is in vele gevallen rumoerig geweest. Vol met tegenstellingen, con trasten en onverwachte gebeurtenissen, die de onderneming sterk hebben beïn vloed in positieve en negatieve zin. Positief doordat wij allen weer door de inzet van al onze krachten, een goed resultaat tot stand hebben gebracht. Een mooi resultaat van een onderneming, terwijl om ons heen de economie steeds meer verslechterde, welkeverslechteringonsin1981 nog bespaard is gebleven. Maar als wij goed in die spiegel kijken, zien wij ook ontwikkelingen die onze onderneming niet bespaard zullen blijven. Immers wij weten allemaal dat een ge deelte van het mooie resultaat over 1981 tot stand is gekomen door een omstandig heid, die in 1982 en volgende jaren be paald niet gunstig voor ons zal zijn. Wij doelen hierbij natuurlijk op de accijns verhoging. Maar niet alleen de accijns verhoging is een probleem voor ons in 1982. Ook de al eerder gesignaleerde afname en zelfs stilstand van de groei van de Nederlandse markt geeft ons zorgen. Laten wij met z'n allen blij zijn dat wij in een onderneming werken, die goede re sultaten behaalt en die heeft aangetoond dat zij snel kan reageren wanneer een mogelijkheid, die op den duur negatief uitwerkt, toch positief kan worden aan gewend. Verheugd zijn over een onderneming, die daardoor een reserve kan opbouwen voor moeilijker tijden. De markt is grillig, de omstandigheden wisselend, de economie soms vijandig. Het is de opdracht aan het sociaal beleid om, ondanks deze geschetste omstandig heden, consistent te blijven, d.w.z. wel reageren maar niet voortdurend sterk veranderen. Sociaal beleid kan niet op al deze wisse lingen onmiddellijk reageren. Sociaal beleid moet nagaan welke elemen ten van al deze ontwikkelingen blijvend zijn en blijvend de onderneming zullen beïn vloeden. Dat is de reden waarom naast vreugde over het bereikte resultaat ook een ondertoon van zorg in dit verslag door klinkt. Geen doemdenkerij, maar betrokken heid bij het wel en wee van de mens, de mensen in de organisatie. Immers, daar richt sociaal beleid zich in de eerste plaats op. In het, tijdens het verslagjaar gereed gekomen sociaal plan hebben wij gepro beerd deze taak als eerste te formuleren, uitgaande van de eigen verantwoordelijk heid van ieder, die deel uitmaakt van de gemeenschap van mensen die in onze onderneming werken. D.w.z. hun brood verdienen, hun krachten inzetten, probe ren tot ontplooiing te komen en als gemeenschap samen iets tot stand bren gen. En dat wat wij samen tot stand hebben gebracht, proberen wij voor de toekomst te bewaren. Daarom zullen wij soms in een andere samenhang met elkaar moeten werken; zullen wij onze organisatie moeten aan passen om de gesignaleerde ontwik kelingen de baas te kunnen. En met'de baas te kunnen' bedoelen wij, dat wij ons zodanig moeten inrichten, dat wij die ont wikkelingen aankunnen, ze waar moge lijk vóór blijven en hun mogelijke gevolgen kunnen opvangen. Dat is de oorzaak en de reden van reorganisaties. Dit tweede element dat het verslagjaar 1981 heeft gekenmerkt, geeft verregaande veranderingen in samenwerking aan; diepgaande discussies over de vorm waarin en de wijze waarop moet worden samengewerkt, met een duidelijke onder toon van een alom gevoelde overeen stemming omtrent de noodzaak. Intensief overleg tussen het hoogste niveau van de leiding der onderneming, overlegorganen en management heeft geleid tot een verbreding van het inzicht over het werken van onze onderneming en haar positie t.o.v. de markt. Nog even terug naar het begin: de spiegel. Als wij die op de Nederlandse ontwik kelingen richten, dan zien wij stijgende werkloosheid, sociale onrust, slecht- gaande bedrijven, kortom problemen. En binnen de onderneming: reorganisa ties, overplaatsingen, accijnsverhogingen in de bier- en fris-sector. Wij trachten deze problemen zo veel mogelijk op te lossen, mede met behulp van ons sociaal beleid. Zo kunnen wij con stateren, dat een aantal regelingen is ver beterd, alhoewel nog niet zo veel ver beterd als velen zouden wensen. Wij hanteren onze systemen en proce dures zorgvuldiger en trachten ze te ver beteren. Daarnaast moeten wij echter ook consta teren dat voor de eerste keer in een lange reeks van jaren de werkgelegenheid binnen Heineken niet meer is gestegen, maar een teruggang is gaan vertonen. Dit vindt z'n oorzaak in diverse omstandig heden. Steeds zorgvuldiger zullen wij de werk gelegenheid binnen de onderneming moeten afwegen tegen het economisch resultaat van ons handelen. Her- en overplaatsingen van mensen zijn daarbij onvermijdelijk en wij zijn ons er van bewust dat dit vaak ingrijpt in het privé- leven van onze medewerkers. Via begeleiding willen wij deze moeilijk heden zo veel mogelijk beperken. Ook om- en bijscholing vindt plaats en zal in de toekomst nog vaak gehanteerd worden om medewerkers op basis van nieuwe taken hun verantwoordelijkheden beter te kunnen doen uitoefenen. Een bespiegeling van de onderneming gezien vanuit het oogpunt van sociaal beleid en weerkaatsing van ons handelen dat geleid heeft tot het resultaat van de onderneming. Voor de inzet en inspanning die u allen daarbij heeft geleverd willen wij onze waardering uitspreken. De directie van Heineken Nederlands Beheer BV 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1981 | | pagina 4