JR VERSLAG 19 EDERÏANDSC Het Sociaal Plan Doelstelling sociaal beleid 3 meer, Zoals reeds gesteld, is met de nota Sociaal Plan beoogd de uitgangs punten en doelstellingen van het sociaal beleid nog weer eens te formuleren. Zij geeft een inventa risatie van hetgeen bij de onderne ming bestaat aan regelingen, voor waarden, procedures en dergelijke. Voorts wordt aandacht besteed aan die maatschappelijke ontwikkelin gen, waarvan wij verwachten dat ze van invloed zullen zijn op dat sociaal beleid. Tenslotte geeft de nota antwoord op de vraag hoe de onder neming denkt over deze ontwikkelin gen en hoe zij den kt daarop te reage ren. Deze nota, die in oktober 1980 aan de gezamenlijke onderne mingsraden werd gepresenteerd, is thans in discussie. Waardevolle sug gesties tot verbetering, aanvulling, verduidelijking zijn reeds ontvangen en zullen in een definitieve nota wor den verwerkt. Sociaal beleid is een onderdeel van het totale beleid van de onderneming. Dat totale beleid heeft deelgebieden zoals beleid op het gebied van de financiële positie, markt en verkoop, produktie, kwaliteit, inkoop en zovele deelge bieden meer. Al die deelgebieden sa men met het sociaal beleid, vormen het totale beleid van de onderne ming. Deze vervult als organisatie een functie in de samenleving en wil die functie blijven vervullen. In die functie-uitoefening moet de onderneming rekening houden met vele groeperingen, die elk hun eigen belang bij de onderne ming hebben en wier belangen lang niet altijd dezelfde zijn. Het totale be leid van de onderneming moet erop gericht zijn om al die belangen te die nen. En nogmaals, het sociaal beleid is daar een onderdeel van, geïnte greerd in het totaal. Een organisatie is een doelgericht samenwerkingsverband van mensen en daarop richt zich in de eerste plaats het sociaal beleid. Doelgericht wil zeggen dat de organi satie, de onderneming, bepaalde doelen wil bereiken en die doelen zullen niet altijd overeenstemmen met de doelstelling van het individu. Toch moet het samenwerkingsver- bandzich blijvend opdiedoelstelling richten. Het is een van de belangrijke taken van sociaal beleid de relatie tussen mens en organisatie op een zodanig niveau te brengen, dat het belang van zowel het individu als de onderneming zo goed mogelijk wordt gediend, alles voor zover de onderneming daarvoor de mogelijk heid en de middelen heeft. Anders gezegd: Sociaal beleid B moet zoveel mogelijk spannin- v gen tussen mens en onderne ming opheffen, maar de onderne ming heeft daartoe niet alle mogelijk heden en middelen tot haar beschik king. Sociaal beleid wil geenszins zeggen dat het de plicht en de taak van uit sluitend de onderneming is de relatie mens en organisatie zo goed moge lijk te laten functioneren. De onder neming mag en moet ervan uitgaan dat ieder werkend mens ook een ver antwoordelijkheid draagt het hare dan wel het zijne daartoe bij te dra gen. Drie uitgangspunten zijn daarbij van belang zowel voor de onderneming als voor de medewerker: - gelijkwaardigheid van mensen - rechtszekerheid voor allen - erkenning van de mens als indi vidu. In het voorgaande spraken wij over de rol van de onderneming jegens de medewerker, de mens in de organi satie. De onderneming treedt ook op naar buiten en ook daaraan is in genoem de nota Sociaal Plan aandacht be steed. Er is sprake van een wederzijdse beïnvloeding, wetgeving van natio nale en internationale aard, werkgevers- en werknemersorgani saties, handel, consument, leder stelt zijn eisen, heeft zijn wen sen, en de onderneming moet daar tegenover haar behoeften, haar ruim te om te functioneren, haar mogelijk heden stellen. De onderneming is in discussie met die omgeving, met de maatschappij. In allerlei instanties op allerlei gebied. De ene keer aandacht bestedend aan iets dat onmiddellijke reactie vraagt, dan weer afwachtend en goed nadenkend overeen ontwik keling, die zich slechts geleidelijk aan manifesteert. De onderneming tracht daarbij een anticiperend be leid te voeren, dat wil zeggen een antwoord op vragen gereed te heb ben. Wetten en reglementen dwin gen een onderneming iets te doen of niet te doen, eisen en voorwaarden vragen van een onderneming een antwoord.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1980 | | pagina 4